[zxspectrum] Re: Aggionamento sezione screenshot...

  • From: "Paolo Basenghi" <p.basenghi@xxxxxxxxx>
  • To: zxspectrum@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Dec 2008 17:48:52 +0100

Sono contento di essere stato utile!
Ciao
Paolo


>

Other related posts: