[wwpoenglish] Re: Happy Birthday

  • From: "Prof. Ernesto Kahan" <ekahan@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Maria Cristina Azcona" <azconacristina@xxxxxxxxxxx>, "Delasnieve Daspet" <delasnievedaspet@xxxxxxxxx>, "\(\) WWPO ENGLISH GROUP" <wwpoenglish@xxxxxxxxxxxxx>, <wwpo-paz@xxxxxxxxxxxxxxxx>, "PAZIFLAC" <paz-iflac@xxxxxxxxxxxxxxxx>, DIRECTORES DE IFLAC LATINOAMÉRICA <directores-de-iflac-la@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Sep 2016 18:19:41 +0300

Feliz cumpleaños querida y admirada poeta y constructora de paz, Delas nieve.
Un abrazo fraterno
Ernesto
-----Original Message----- 
From: Maria Cristina Azcona 
Sent: Monday, September 12, 2016 5:32 PM 
To: Delasnieve Daspet ; () WWPO ENGLISH GROUP ; wwpo-paz@xxxxxxxxxxxxxxxx ; 
PAZIFLAC ; DIRECTORES DE IFLAC LATINOAMÉRICA ; Ernesto Kahan 
Subject: Happy Birthday 

Happy Birthday Delasnieve
Que los cumplas muy felices

JPEG image

Other related posts:

  • » [wwpoenglish] Re: Happy Birthday - Prof. Ernesto Kahan