[uppsalapendeln] utkast till brev om dubbeldäckarna...

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>, ResenärsForum <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 29 Jun 2006 16:45:38 +0200

Kommentera gärna både till listan och till Kurt (resenärsforum), ni har till i morgon på er!

/FResenärsForum

En förening med resenärerna i centrum

Refo 0608 Stockholm 2006-06-29

SJ AB

Att: Jan Forsberg

105 50 Stockholm          UTKAST !

<>

Bristande kvalitet i nya dubbeldäckarna

Som har framgåt i åtskilliga tidningsartiklar och insändare framkommer allvarliga klagomål på resandekvalitén in de nya dubbeldäckartågen (litt X40). Inte minst gäller det resenärer på sträckan Uppsala-Stockholm. Klagomålen handlar om sittmåtten, både delningsmåtten mellan stolsraderna vid motsittning och bredden, men också ståhöjd och antalet platser i bredd. En allvarlig protest gäller det bristande bagageutrymmet. Och ett alldeles särskilt klagomål gäller utformningen av förstaklassavdelningarna. Resenärerna upplever att det inte finns någon som helst skillnad mellan första och andra klass, för vilket de betalat en avsevärd extra summa. Dessutom känner sig resenärerna upprörda över att personer som inte har förstaklassbiljetter regelbundet tillåts resa i den redan trånga förstaklassavdelningen utan att bli hänvisade till andraklassavdelningarna av tågmästarna.

<>
Det finns flera personer som vill använda sin bärbara dator som inte anser att de kan göra detta i de utrymmen som har andraklass standard, men som är skyltade första klass. Andra resenärer hänvisar till att de överväger andra färdmedel på sträckan. Som en av orsakerna anges bekvämare stolar i konkurrerande bussar. <>


Åtskilliga resenärer har framfört starka klagomål på bristande utrymme för bagage. Deras reaktion är att SJ AB inte förefallet förvänta sig att resenärerna ska medföra bagage överhuvudtaget, vilket är extra anmärkningsvärt i ett läge när det numera inte går att pollettera något resgods. Detta problem är markant när dubbeldäckarna går på längre sträckor. De sträckor som dubbeldäckarna trafikerar fungerar ofta som sträckor som resenärerna upplever som långa resor. Det är tydligt på både Gävle Linköping och Stockholm-Västerås-Göteborg.

<>På Resenärsforum har vi uppvaktats av resenärer och lokala pendlargrupper som uttrycker sin förtvivlan och sin frustration över att SJ AB inte tycks ta deras problem på allvar. Resenärsforum, som är en nationell konsumentorganisation för kollektivresenärer, finner det högst angeläget att SJ AB medverkar till att resenärernas problem kan elimineras. Vi har förståelse för att utveckling måste ske och att saker behöver ändras. Men Resenärsforum delar de enskilda resenärernas uppfattning att sådan utveckling måste ske på ett sätt så att kunderna känner respekt från det företag som för dessa kunder svarar mot en stor del av deras dagliga välfärd och får en stor dela av deras ekonomiska budget. Dagliga pendlare och andra ofta-resenärer har mycket berättigade krav på att uppleva att de får vad de betalat för och att de kan lita på kvalitet i fordon och tidtabell. Åtskilliga kunder framför att de känner sig mycket illa behandlade, när detta nu kommer ovanpå förseningar och inställda tåg.

<>
Resenärsforum begär därför omgående en överläggning med SJ AB angående åtgärder för att förbättra situationen. Överläggningarna bör omfatta åtgärder såväl rörande fysisk utformning av X40 vad gäller sittplatser och utrustning, liksom bagageutrymmen, som personalens hantering av uppkomna situationer och ekonomiska konsekvenser för berörda resenärer. Det finns både kvalitativa och ekonomiska konsekvenser för både SJ AB och för resenärerna.


Vi ser fram emot en reaktion från SJ-ledningens sida.

 <>

Med vänliga hälsningar

 <>


Kurt Hultgren

generalsekreterare


_________________________________________________________________________

Adress E-postadress Telefon Telefax Postgiro

Klarabergsgatan 35, 4 tr info@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx> 08/651 55 90 08/651 55 91 489 64 27-4

111 21 STOCKHOLMOther related posts:

 • » [uppsalapendeln] utkast till brev om dubbeldäckarna...