[uppsalapendeln] Utvärdera avregleringen av tågtrafiken!

  • From: Eva Britt Karlsson <evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Uppsalapendeln <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 21 Nov 2003 09:27:44 +0100

Vidarebefordrar  ett pressmeddelande om en interpellation angående
tågtrafiken.


/Eva Britt


******************************
Eva Britt Karlsson
e-postadress: evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx
Vänsterpartiets hemsida
http://www.vansterpartiet.se
Ämne: Utvärdera avregleringen av tågtrafiken!
Pressmeddelande från vänsterpartiet riksdagen
20 november 2003
 
Karin Svensson Smith:
Utvärdera avregleringen av tågtrafiken!
 
Karin Svensson Smith (v), interpellerar till näringsminister leif
Pagrotsky:
 
 SJ är i kris och måste vidta mycket drastiska åtgärder. SJ planerar att
 sänka bemanningen på tågen, dra in avgångar och tågstopp - Oslo-
 Göteborgstågen ska t ex inte stanna i Dalsland -, krympa sommartrafiken
 och reservkapaciteten, säger Karin Svensson Smith i sin interpellation.
 
 - Att samtliga tågoperatörer i Sverige har dålig ekonomi beror delvis på
 att tågtrafiken ska konkurrera med bil och flyg, vars kostnader i form av
 klimatförändringar, miljörelaterad ohälsa, trafikolyckor, övergödning m.m
 inte allas täcks av skatter och avgifter. Det som är företagsekonomiskt
 lönsamt är inte alltid bäst för samhällsekonomin. När Green Cargo slutar
 köra frakter som är för små ökar samhällets kostnader för vägunderhåll
 (en 60 tons långtradare sliter lika mycket på vägen som 75 000
 personbilar), trafikolyckor ökar osv.
 
 - När riksdagen beslutade att dela upp SJ till en infrastrukturhållare -
 Banverket och en tågoperatör, SJ, var vänsterpartiet ensamt om att rösta
 emot. Vi befarade att det skulle bli problem med ansvarsfördelningen för
 t ex järnvägsstationer, trafikledning etc. Problemen har ökat när SJ
 styckats upp i olika bolag och fler järnvägsoperatörer släppts in på
 spåren. Även dessa förändringar motsatte vi oss, som enda parti.
 
 I EU har den svenska regeringen verkat för att bryta upp nationella
 monopol inom järnvägstrafiken. Men Frankrike, Tyskland m.fl. länder är av
 förklarliga skäl skeptiska till att stycka sönder ansvaret.
 Erfarenheterna från de länder som har avreglerat visar att nackdelarna
 övervägt fördelarna. I Nya Zeeland, som privatiserade banor och trafik
 för tio år sedan, har nu regeringen tagit tillbaka merparten av
 tågtrafiken och spåren. Samma sak håller på att hända i den av
 Australiens delstater som valde samma väg. Minskat utbud av tågtrafik,
 ökande opålitlighet och sänkta hastigheter (40 km/h) p.g.a. bristande
 underhåll motiverade omsvängningen. De privata operatörerna hade kraftigt
 överskattat potentialen för kostnadsreduktioner. Efter ett antal stora
 tågolyckor med dödsoffer i Storbritannien har labourregeringen återtagit
 kontrollen över spåren och ytterligare privatisering av tågtrafiken har
 upphört. 
 
 Det är dags att utvärdera avregleringen.
 Följande frågor bör få svar, säger Karin Svensson Smith i sin
interpellation.:

 * Har de angivna målen med avregleringen och konkurrensutsättningen
 nåtts? 
 *Har avregleringen och konkurrensutsättningen blivit en belastning eller
 en tillgång för statens budget och den samlade samhällsekonomin?
 *Har det blivit lättare eller svårare att nå de transportpolitiska målen?
 Upplever de anställda att de har fått bättre eller sämre möjligheter att
 göra ett fullgott arbete?
 * Vad är bäst för resenären och godstransportköparen?
 
 Mer information: Karin Svensson Smith, tel. 070-343 95 15
 
 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
 fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@xxxxxxxxxxxx
 ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Utvärdera avregleringen av tågtrafiken!