[uppsalapendeln] SV: Funktionshindrades platser

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Feb 2003 13:54:59 +0100

Hmmm
 
SFS nr: 1980:398

Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik
Utfärdad: 1980-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:616

-----------
1 § Denna förordning gäller handikappanpassning av kollektivtrafik som
avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik.

2 § Anpassningen skall ske i den takt och i den omfattning som
bedöms
skälig med hänsyn till syftet och till de tekniska och ekonomiska
förutsättningarna hos dem som utövar trafiken.

3 § Vid anpassningen skall hänsyn tas till de särskilda
förhållandena
för kollektivtrafiken i tätortsområden. Vidare skall särskilt beaktas
att kraven på säkerhet för resenärer och övriga berörda tillgodoses.

4 § Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket
skall, vart och ett inom sitt område, initiera, planera och
följa upp anpassningen. Rikstrafiken skall verka för att
anpassningen samordnas.

Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket får,
vart och ett inom sitt område, meddela de föreskrifter som
behövs om färdmedlens och terminalernas konstruktion,
utrustning och drift.

Innan föreskrifter meddelas skall verken samråda med berörda
myndigheter och handikapporganisationer samt med företrädare
för dem som utövar trafiken. Förordning (2000:616).
SFS nr: 1979:558
Departement/myndighet: Näringsdepartementet
Rubrik: Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
Utfärdad: 1979-06-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1253
 -----------

1 § Denna lag gäller handikappanpassning av kollektivtrafik. Med
kollektivtrafik avses i lagen sådan trafik för personbefordran som
tillhandahålls allmänheten mot ersättning. Lag (1988:268).
2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar
sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till
resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas.
När kollektivtrafik planeras och genomförs skall
funktionshindrades särskilda behov beaktas.
De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara
lämpade för resenärer med funktionshinder. Lag (1994:1253).

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Funktionshindrades platser