[uppsalapendeln] (M)s enkät om Uppsalapendeln

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Feb 2003 19:59:42 +0100

Här är en PRELIMINÄR version av (m)s enkätundersökning som gjordes för några veckor sedan. Jag har klippt texten direkt ur dokumentet (därav de något egendomliga av-stavningarna...)
.
/F


========================================================

Så ser pendlarna på SJ

Moderaterna i Uppsala granskar tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm


Så ser resenärerna på Stockholmspendeln 3 Bakgrund 3 Metod 3 Generella slutsatser av resultatet 4 Frågorna och svaren 5 Tillräcklig trafikinformation 5 Blir Du ofta försenad till möten? 5 Tycker Du att månadskortet är värt sitt pris? 5 Tillräckligt med plats på tågen 5 Hjälpsam och tillmötesgående personal 5 Slutsatser 6 Några politiska förslag till åtgärder 7 Inför en resegaranti! 7 Konkurrens är bra! 7 Proffsigare SJ-ledning! 7


Så ser resenärerna på Stockholmspendeln
Bakgrund
Irritationen har länge varit stor över tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Förse-nade och inställda tåg, problem med vagnmaterial, bristande information och en känsla av att SJ inte tar sitt uppdrag på allvar är bara några upplevelser som fått till följd att irritationen tycks vara stor bland resenärerna.
Metod
För att ta reda på hur resenärerna ser på situationen valde moderaterna att under en dag i januari 2003 fråga 110 slumpvis utvalda resenärer hur de såg på situationen. Det gjor-des genom ett enkelt frågeformulär, där vi formluerade fem frågor, som vi upplevde som relevanta:
· Tycker Du att trafikinformationen är tillräcklig?
· Blir Du ofta försenad till möten mm på grund av sena tåg?
· Tycker Du att månadskortet är värt sitt pris?
· Anser Du att det är tillräckligt med plats på tåget?
· Anser Du att personalen är hjälpsam och tillmötesgående?


Frågorna besvarades med kryss på en blankett med fem svarsalternativ:
·  Ja, alltid
·  Ja, ofta
·  Ibland
·  Nej, sällan
·  Nej, aldrig

Värdet ”ett” motsvarar således ett jakande svar, medan värdet ”fem” är nekande. Detta bör observeras i analysern av resultatet. Det bör också observeras att fråga två, om att passa tider för möten, är inverterad, dvs. ett lågt svarsalternativ innebär ett mer positivt svar (dvs. att man inte blir försenad på grund av sena tåg).

Undersökningen genomfördes den 28 januari 2003. Det var en högst avnlig vinterdag med cirka 15 minusgrader, klart väder och vindstilla. Under själva mätperioden, mellan 07.00 och 09.00, observerade vi inte några inställda tåg på stäckan.
Enkäterna delades ut till dem som var intresserade. Totalt delade vi ut betydligt fler en-käter, men hanteirngsproblem vid Stockholm C gjorde att vissa enkäter kan har fyllts i utan att sedan komma oss till handa. Det underlag vi fått in ger oss dock en god grund att stå på i några slutsatser kring svaren. Vi vill dock betona att undersökningen är ut-förd för att ge en bild av resenärernas intryck, inte för att vara en fullödig undersökning av resvanor och preferenser. En sådan undersökning skulle ta vida större resurser i an-språk och kan möjligen bli en följd av de resultat vi presenterar.


Generella slutsatser av resultatet
De svar som avgetts präglas av irritation med SJ som trafikhuvudman. Det kommer till uttryck i såväl de avgivna svaren som i de kommentarer som spontant har följt med på enkäterna.
Svaren ligger i huvudsak inom intervallet 3 till 5. Högst värde, dvs. störst redovisad irri-tation, ser vi i frågan ”tycker du att månadskortet är värt sitt pris?”. Denna fråga kan kopplas till negativa svar på övriga frågor, och de kommentarer som ges spontant. Det ger en allmän bild av att många pendlare anser att SJ på något sätt borde kompensera dem när utlovad servicegrad inte kan upprätthållas.
En annan, mer generell slutsats, är att många uppskattat det faktum att frågor överhu-vudtaget ställs om SJ:s service och vad som kan göras för att förbättra för resenärerna. Både i enkätsvaren och i de kommentarer som fälldes av resenärerna kan uttolkas en stark vilja att ge synpunkter till känna. Eftersom det knappat är en uppgift för modera-terna att fungera som marknadsundersökare för SJ kan detta ses som en uppmaning att djupare studera kundernas preferenser.


Frågorna och svaren
Tillräcklig trafikinformation
Frågan ”tycker Du att trafikinformationen är tillräcklig?” fick värdet 3,65. Svarsalterna-tiven 3 och 4 överväger.
Bristen på information upplevs således som irriterande. Av spontana svar och kommen-tarer framgår dock det måhända självklara att informationen blir viktigare, ju sämre tra-fiken fungerar. Dessvärre tycks det som om även informationen tenderar att fallera, när trafiken gör det.
Blir Du ofta försenad till möten?
Här är de negativa svaren färre, medelvärdet är 2,55. Orsaken kan vara, som någon ut-trycker det, att många pendlare blivit så luttrade att de faktiskt undviker att lägga möten på tider då de riskerar att bli försenade.
Tycker Du att månadskortet är värt sitt pris?
Denna fråga är både den som ger det mest negativa svaret – medeltalet är 4,21 – och de flesta kommentarerna. Bilden är tydlig. Många resenärer är definitivt beredda att betala det pris SJ taxerar för den produkt de anser sig ha rätt att vänta sig, det vill säga tågresor på angivna tider och till angiven kvalitet. Lika stor är dock irritationen när SJ, och deras produkt, inte håller vad den lovat.
Tillräckligt med plats på tågen
Medelvärdet på svaren är kritiskt, 3,14, men inte på långt när lika kritiskt som i föregå-ende fråga. Irritationen är – måhända föga förvånande – högre i svar lämnade i Knivsta. Åter igen finns en korrelation mellan kvalitet och avgivna svar, dvs. pendlarna kan leva med att inte få sittplats om de kommer sent till tåget, men inte om tåget är försenat.
Hjälpsam och tillmötesgående personal
I den ganska dystra bild som tonar fram i övriga frågor är denna en ljuspunkt. Medelvär-det, 2,77, indikerar att många passagerare upplever att personalen faktiskt är hjälpsam och tillmötesgående. Dock noteras att spydiga kommentarer riktade mot arbetsgivaren torde förekomma, vilken kan vara begripligt med tanka på att det är SJ:s medarbetare på tågen som får ta kritiken från passagerarna.


Slutsatser
Generellt sett är irritationen mycket stor över att SJ inte levererar den produkt man tar betalt för. Eftersom många pendlare inte har något val – i vart fall inte när de bokstavli-gen står på perrongen och väntar på tåget – ökar frustrationen över att inte kunna på-verka. Dessvärre går detta ut över den tålmodiga personal som gör sitt bästa för att lösa uppkomna problem.
Det går också att utläsa, inte minst ur fråga två, att många resenärer är luttrade och fak-tiskt har ställt in sig på att tågen inte skall gå i tid. Den som är bosatt i Uppsala och arbe-tar i Stockholm har helt enkelt lärt sig att klockan nio på mogonen inte är någon bra tid för möten, i alla fall inte på vintern.
Den tredje slutsatsen är att information om förseningar är en viktig komponent i den produkt SJ erbjuder. Människor har förståelse för att vagnmaterialet inte är i toppskick, att snö och löv kan hindra framkomligheten samt att omslag i vädret kan vara svårt att förutse. Pendlarna kan också acceptera att tågen ibland kan vara välfyllda med passage-rare. Däremot kan man faktiskt inte acceptera att allt detta sker utan någon som helst kompensation från SJ:s sida.
Utöver de kvantitativa resultaten kan vi också konstatera att många resenärer kommen-terade det faktum att vi överhuvudtaget gör en undersökning av detta slag. Jag känner inte till om SJ gör egna resandeundersökningar, men förutsätter att så sker. Icke desto mindre fick de som delade ut och tog emot enkäter många positiva kommentarer. ”Bra att någon frågar vad vi tycker” utropade många.
En allmän kommentar är en frustration över att SJ synes vara helt okänsliga för pendlar-nas behov. Ett rimligt antagande är att trafikplaneringen bygger på en uppfattning om pendlarnas önskemål. Ändå går det att notera en upplevelse av okänslighet, som pend-larna upplever från SJ:s sida. Den kommer till uttryck i exempelvis den ändrade trafiken mellan Knivsta, Märsta och Stockholm. Det är idag mycket svårt, för att inte säga omöj-ligt, att pendla från exempelvis Knivsta till Kista med tåg. Att SJ kan missa den typen av resande är förståeligt eftersom många snabbt byter trafikslag och därför inte uppfattas som ”klagande”. Resenärerna röstar med fötterna – eller snarare med hjulen.
Till siste kan vi inte undgå att notera de kommentarer som utgår från den populära in-ställningen att SJ på 150 år inte tycks ha lärt sig att det faller löv på hösten och är kallt på vintern. Detta är emellertid fenomen som som var sig SJ eller dess huvudman staten kan lastas för.


Några politiska förslag till åtgärder
Inför en resegaranti!
Det logiska vore, att den som betalt för en viss service också skall kunna räkna med att åtnjuta den. I handeln betalar man i regel olika pris för olika kvalitet. Så icke vide en resa Uppsala-Stockholm. SJ behöver inse att resan har fler kvalitéer än personbefordran från A till B. En resegaranti vore en hjälp på traven.
Hur resegarantin i så fall skall utformas är en öppen fråga. En variant är att ge ersättning för annat trafikslag (t ex taxi) för alla som kan styrka att de blev försenade med en viss förbindelse.
Konkurrens är bra!
Bussar trafikerar numera sträckan Uppsala-Stockholm. Det är ett steg i rätt riktning. Det viktiga med att ge SJ reell konkurrens är att det tvingar SJ att skärpa sig, eftersom det annars finns andra aktörer som kan ta marknadsandelar. Ännu viktigare är det att resenärerna får olika alternativ att välja mellan. Perspektivet förskjuts från transportören till resenären.
Hur konkurrensen kan vara utformad är en öppen fråga. Kanske skall sträckan öppnas för järnvägstrafik med flera operatörer? Skall de offentligt ägda trafikbolagen, UL och SL, börja trafikera? Är buss ett intressant alternativt till tåg?
Proffsigare SJ-ledning!
Staten är ingen bra ägare av bolag. Däremot är staten en viktig aktör på andra områden. Nu är det dags att ge SJ en styrelse och ledning som klarar av att göra SJ:s lönsammaste sträcka till ett föredöme för all järnvägstrafik. Då måste SJ få nya ägare, som bättre än dagens kan driva verksamheten lönsamt och effektivt.
En proffsigare, och mer kundorienterad, ledning hade för länge sedan moderniserat vagnparken, ökat tuttätheten under rusningstrafik, anpassat sig till efterfrågan och satsat på lönsampersontrafik.


Uppsala den 26 februari 2003

Erik Weiman
Politisk sekreterare
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] (M)s enkät om Uppsalapendeln