[uppsalapendeln] Minnesanteckningar från smtr med SJ AB den 14 sep 14.00 om X40 mm

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Oct 2006 10:18:37 +0200

Kurt Hultgren

2006-09-28

ResenärsforumMinnesanteckningar från smtr med SJ AB den 14 sep 14.00 om X40 mm

Det av ReFo begärda mötet med Jan Forsberg ledde till att Jan Forsberg uppdrog åt Jan Olson att träffa KH. Vid mötet deltog även Åke Nylander, som är medarbetare till Jan Olson. Jan Olson är chef för marknadsutveckling inom SJ AB. Åke Nylander är ansvarig för vissa utvecklingsprojekt.

<>ReFos framförda kritik gällde tvåvåningstågen X40, och kritiken framfördes under sommaren., när problemen var mycket stora. Kritiken gällde ventilationen, temperaturen, dörrarnas bristande funktion (stoppande fel), förstaklassavdelnngen (ingen skillnad utom dekalen), inställda tåg, bristande bagageutrymme, och att tågens servering inte fungerar (avstängda dryckesautomater och smörgåsautomater) och otillräckligt fokus på resenärernas behov. <>

Skarp kritik hade framförts från resenärer i olika delar av Sverige. Resenärer på Gävle och Uppsala framförde kritik särskilt på inställda tåg, försenade tåg, bristande förstaklassutrymme (kände sig lurade på standard) och bristande servering. Resenärer på Västerås och Eskilstuna framförde likaledes samma kritik, med tyngdpunkt på förseningar och inställda tåg. Resenärer i Västergötland framförde samma kritik som övriga, med tyngdpunkt på dörrproblemen och dessutom frånåkning och personalproblem. Resenärer på Östergötland, som har fler tåg att resa med irriterade sig mest över förseningar och inställda tåg och brist på servering som gör resandet opålitligt. Förstaklassproblemet är också aktuellt. Många anser att när man en gång prövat X40 och funnit det otillräckligt , då konstaterar man att utbudets kvalitet har sänkts. <>

Jan Olson inledde med att konstatera att SJ sett mycket allvarligt på de stora problem som uppstått. För att komma tillrättta med dem har merparten av tågen tagits ur trafik. De ska byggas om på flera sätt. Dörrarna måste fungera. Bagageutrymmen ska tillkomma. förstaklassavdelningen ska förbättras.Serveringen ska fungera. Vissa enstaka tåg rullar fortfarande på sträckan Linköping-Gävle, men ett antal även på den sträckan har ersatts med loktåg. Att erbjuda äldre loktåg kan betyda längre restid, eftersom loktåg inte får gå 200 k/tim, men vissa extra tåg har också satts in. Enligt Jan Olson är kundern nu nöjda. <>

KH noterade att åtgärder vidtas, men framhöll att vi från ReFo:s sida vill följa ombyggnaden, så att den verkligen blir sådan som resenärerna har rätt att kräva. Men KH påpekade också att Uppsalapendlarna tycker att situatioen nu är "djävligare än någonsin". - Jan Olson tyckte att det var naturligt att öppna hela processen för insyn för resenärerna, och välkomnade en successiv medverkan. Vidare framhöll KH att servicenivån för dagliga pendlare är oerhört viktig, eftersom resorna för dessa personer är både en stor del av deras dagliga liv, dels en stor del av deras månatliga budget. De har rätt att ställa höga krav, och de är ännu angelägnare än långväga sällanresenärer om punktlighet och störningsinformation. Dessa regionala (och "storregionala") resenärer svarar för en mycket stor volym av det totala resandet i Sverige, och det är nödvändigt att de järnvägsföretag som kör lever upp till de rimliga krav som kan ställas. En viktig punkt är pålitligheten i turtäthet. Om man har lärt kunderna att tågen går varje timme eller oftare, så är det en faktor som påverkar hela tillvaron. Då kan inte tågbolaget göra tillfälliga ändringar i tidtabellen och bara köra varannan timme eller med fyra timmars lucka för att öka lönsamheten. Det är inte acceptabelt. Det blir både ett konsumentproblem och ett samhällsproblem. <>

KH begärde att SJ AB skulle inrätta trafikantråd på olika sträckor för att säkerställa att kundsynpunkter kommer fram. Trafikantråden ska träffas regelbundet, och de ska omfatta personer som företräder resenärerna, lokalt organiserade på sätt som de själva valt. Det ska inte handla om personer som utsetts av trafikföretaget, utan om en partsorganisation som inte är beroende av trafikföretaget. Frågan noterades av Jan Olson och kommer att diskuteras vidare inom SJ AB med dem som idag håller kontakt med vissa pendlargrupper.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Minnesanteckningar från smtr med SJ AB den 14 sep 14.00 om X40 mm