[uppsalapendeln] MP-ledamöter i UNT debatt 2007-01-23: Resecentrum kan bli en flaskhals

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Jan 2007 09:20:23 +0100

 Publicerad: 2007-01-23 00:00
Resecentrum kan bli en flaskhals


SPÅRFRÅGAN. I år ska politiker från olika partier göra prioriteringar på infrastruktursatsningar i hela Stockholm-Mälarregionen. Vi måste bland annat säkra att Resecentrum i Uppsala inte byggs med permanent spårbrist, skriver Maria Gardfjell.

Ingemund Hägg frågar hur högt upp på dagordningen som frågan om utbyggnaden av fler spår mellan Uppsala och Stockholm är (UNT 19/1)? Vi är glada att han ställer frågan och den är ställd precis vid rätt tidpunkt. Det är nu som politiker från olika partier i hela regionen kan samlas och göra gemensamma prioriteringar på infrastrukturområdet. Det finns stor anledning att skapa bred politisk samstämmighet kring kraven att: - prioritera utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och Myrbacken (norr om Märsta)
-utöka spårkapaciteten norr om Uppsala (bland annat genom Gamla Uppsala)
- skapa investeringsutrymme för planskilda korsningar i Knivsta och Uppsala
- säkra att nya Resecentrum i Uppsala inte byggs med permanent spårbrist för framtiden - skapa möjligheter att bygga nya pendeltågstationer längs Upptågets sträckning och även längs Dalabanan - påskynda bygget av ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, som skapar den välbehövliga länken Örebro-Västerås-Enköping-Uppsala-Arlanda.

Regionförbundet i Uppsala län har en ny trafikberedning som får en viktig uppgift att enas kring dessa frågor. En ännu viktigare uppgift har den politiska beredningsprocessen En bättre sits som samlar politiker från fem län och alla riksdagspartier. Redan nu under våren ska prioriterade objekt i Stockholms län pekas ut och tjäna som input till regeringens förhandlingsman Carl Cederskiölds arbete. En gemensam prioriteringslista för infrastruktursatsningar i hela Stockholm och Mälarregionen ska arbetas fram under det kommande året. På ett möte med den nordliga arbetsgruppen inom processen En bättre sits för några dagar sedan föreslog miljöpartiet att vi särskilt måste prioritera objekt som inte finns utpekade i tidigare planer - det viktigaste är naturligtvis utbyggnaden av spårkapaciteten på Ostkustbanan mellan Uppsala och Myrbacken. Vi uppfattar att det finns en utbredd uppfattning om att vi varit dåliga på att ställa krav med bred politisk uppslutning från Uppsala län, och att objekt för spårtrafik i vårt län därför inte prioriterats högre. Inget får vara sämre än att det inte kan bli bättre, heter det. Därför hoppas vi att detta faktum ska vara historia inom kort. Politiker i hela länet måste gemensamt verka för att den kommande utvecklingen av regionaltrafiken ges goda förutsättningar för att människor ska kunna resa snabbare och med mindre klimatpåverkan. Upptågets förlängda sträckning mellan Upplands Väsby och Gävle har blivit en succé, som snabbt måste ges förutsättningar att utvecklas vidare. Det är inte bara persontrafiken utan också godstrafiken på järnväg som redan i dag är i stark utveckling. Det ställs allt högre krav att godstågen ska kunna köra på dagtid, ha förutsättning för rättidiga leveranser, ökad framkomlighet samt ökad medelhastighet. När tågtrafiken expanderar riskerar Resecentrum i Uppsala, som planeras att vara färdigbyggt 2011, att bli en flaskhals. Redan i dag finns en flaskhalssituation då Upptåget inte kan komma in på stationen innan Stockholmspendeln går. Detta försvårar och förlänger restiden för Stockholmspendlare som bor i till exempel Storvreta, Vattholma och Tierp. Det minskar därmed attraktiviteten för boende i länet. Vi hoppas därför att miljöpartiet får stöd från samtliga partier för motionen vi lägger vid nästa kommunfullmäktige om att detaljplanen för stationsområdet måste ses över så att en spårbristsituation inte riskerar att permanentas.

Maria Gardfjell
oppositionsledamot GTN (mp
Johan Edstav
landstingsråd (mp)
Niclas Malmberg
kommunalråd (mp)
UNT 23/1 2007http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2,00.html

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] MP-ledamöter i UNT debatt 2007-01-23: Resecentrum kan bli en flaskhals