[uppsalapendeln] KV om SJ

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 12 Dec 2003 13:43:11 +0100

http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngArticleID=3355&lngCategoryID=1514

Publicerad: 2003-10-23

Skadeståndsskyldighet vid inställda tåg/SJ

Allmänna reklamationsnämnden har i två fall rekommenderat SJ att betala ersättning för alternativa transporter som resenärer har tvingats anlita på grund av inställda tåg. Det av SJ tillämpade villkoret som begränsar bolagets ersättningsskyldighet till sådana fall där förseningar eller inställande av tåg inträffar under en redan påbörjad resa är enligt nämnden oskäligt.

I det ena fallet skulle resenären åka till Uppsala fram och tillbaka i ett ärende för att sedan åka vidare utomlands. Vid avgångstiden meddelades att tåget var inställt. Resenären tog därför taxi till Uppsala, men reste tillbaka med tåg, och krävde sedan SJ på ersättning för taxiresan och den outnyttjade biljetten. SJ gick dock bara med på att betala biljetten.

Den andra resenären hade köpt en tågbiljett till Arlanda för vidare resa utomlands. Tågresan ställdes in på grund av tågurspårning. För att inte missa flyget fick resenären en bekant att mot ersättning köra honom till Arlanda. Han krävde sedan ersättning av SJ för bilresan, vilket bolaget inte gick med på.

SJ har i båda fallen hänvisat till en bestämmelse i normalvillkoren för järnvägstrafik, enligt vilken merkostnaden för alternativ transport endast ersätts om en pågående resa blir väsentligt försenad och resenären därmed riskerar att inte kunna delta i något för honom väsentligt sammanhang. Av detta följer att ersättning inte betalas ut om en resa som ännu inte påbörjats ställs in.


Villkoret för begränsatEnligt nämnden avviker SJs ansvar enligt villkoren från vad som gäller enligt bland annat konsumenttjänstlagen och paketreselagen, både i fråga om skadeståndsskyldighet och vilka skador som ersätts. Enligt dessa lagar är en näringsidkare som gör sig skyldig till kontraktsbrott genom fel eller dröjsmål skadeståndsskyldig för de merkostnader detta för med sig. Endast om felet eller dröjsmålet beror på hinder utanför hans kontroll och som han inte kunnat undvika följderna av kan han bli befriad från skadeståndsskyldighet.


En tågresa har, menar nämnden, stora likheter med sådana tjänster som regleras i dessa båda lagar varför samma konsumentskyddsaspekter bör gälla även vid tågresor.

SJ har i båda fallen gjort sig skyldig till kontraktsbrott, eftersom de avtalade resorna inte genomförts. Även om de händelser som förorsakade att tågen ställdes in låg utanför SJs kontroll har bolaget enligt nämnden inte kunnat visa att de inte kunnat undvika följderna av dem. Det villkor SJ åberopat är, menar nämnden, oskäligt och bör jämkas så att det även omfattar ännu inte påbörjade resor.

Nämnden rekommenderade i båda fallen SJ att ersätta resenären för de alternativa transporterna.*


http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngArticleID=3323&lngCategoryID=1229 Publicerad: 2003-10-23

Ökat konsumentskydd för kollektivresenärer

Konsumentskyddet för kollektivresenärerna måste stärkas. En förutsättning för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas är att den görs attraktiv för konsumenterna. Det framhåller kollektivtrafikutredningen i sitt betänkande och föreslår bland annat att det införs ett civilrättsligt reglerat resenärsskydd.

Utredningen har bland annat haft i uppgift att utifrån ett konsument- och helhetsperspektiv identifiera, analysera och beskriva kollektivtrafikens problem och möjligheter samt föreslå de ändringar i organisation och regelverk som krävs för att den ska kunna utvecklas och kollektivresandet öka.

Betänkandet, "Kollektivtrafik med människan i centrum" (SOU 2003:67) innehåller många förslag. Här tar vi endast upp det som specifikt rör konsumentskyddet.

Förutom bland annat bättre samordning och samverkan mellan olika typer av kollektivtrafik inom länen och över länsgränserna, ett nationellt samordnat informations- och biljettsystem samt bättre information om trafikstörningar, föreslår utredningen ett rättsligt skydd för resenärerna.


Gemensamma resvillkorFör att uppnå ett starkt konsumentskydd krävs, menar utredningen, en bred och övergripande strategi som gäller alla kollektiva transportmedel. En resenär ska veta att hon har vissa grundläggande rättigheter oavsett vilket färdmedel hon använder och oberoende av var i landet hon reser.


Utredningen föreslår därför att det införs ett civilrättsligt, i lag reglerat resenärsskydd. Detta bör enligt utredningen kompletteras av för transportörerna gemensamma resvillkor. Villkoren ska gälla oberoende av transportsätt och vem som är huvudman för respektive färdmedel.

I en bilaga till betänkandet finns ett utkast till ramlag med bestämmelser om bland annat ersättning vid förseningar och rätt till gratis resa om transporten inte uppfyller vad man rimligen kan förvänta sig eller den har förlorat sitt syfte på grund av förseningar. Resenären missar till exempel ett möte. Enligt utredningen ska dock inte följdskador vara ersättningsgilla.


Diskussionerna fortsätterLagförslaget ska endast ses som ett underlag för det fortsatta arbetet. Frågan om lagstiftning och för kollektivtrafiken gemensamma resvillkor ska bearbetas vidare inom ramen för den pågående järnvägsutredningen.


Utredningen föreslår också att bestämmelser eller markeringar om ett ökat konsumentskydd förs in regelverken för kollektivtrafiken, att konsumentskyddande villkor införs vid upphandling och avtal samt att vikten av att stärka konsumentens ställning betonas i ägardirektiven till SJ.
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] KV om SJ