[uppsalapendeln] Järnvägsutredningen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 14:23:15 +0100

Järnvägsutredningen har en hemsida (även med kontaktuppgifter till ledamöterna):
http://www.sou.gov.se/jarnvagsutr/index.htm*Följande är hämtat ur SJs egen tidning "SJ Nytt", nummer 1, februari 2003:


Avreglering får inte besvära resenärerna
============================

Vilka ramar skall gälla för tågtrafiken i Sverige framöver? Det förväntas Riksdagen ta ställning till under våren, när ett delbetänkande från Järnvägsutredningen skall resultera i en regeringsproposition.


Till stor del är det EUs första järnvägspaket, som i första hand tar sikte på avreglering av godstrafiken, som skall in i svensk lag. men regeringens uppdrag till Järnvägsutredningen är vidare: " att ur konsumentperspektiv föreslå åtgärder som gör tågtrafiken mer attraktiv för både godskunder och resenärer".


C:a 5000 mil EU-järnväg öppnas från i år upp för konkurrens inom internationella transporter, som en konsekvens av EUs första järnvägspaket. För Sveriges del medför det att Green Cargo kan få konkurrens också av speditörer, industrier och konkurrenter baserade utanför Sverige. Delbetänkandets förslag om tågprioriteringar påverkar SJ redan nu.
Sedvanerätten att samhällsköpt trafik har prioritet framför fjärrtrafik och att den som redan kör i ett visst tågläge har förtur till detta även i kommande tidtabeller försvinner.Under 2003 arbetar Järnvägsutredningen vidare med att hitta en modell för utvecklad konkurrens inom persontrafiken i Sverige. Samtidigt arbetar EU med att se över persontrafikens fortsatta avreglering inom alla medlemsländer.


Jan Brandborn är, som regeringens särskilda utredare, ansvarig för Järnvägsutredningens arbete. Han betonar vikten av att avregleringen inte får göra att resandet blir krångligare för resenärerna.
-Biljettsystem och resevillkor bör vara branschgemensamma. Det skall räcka med att ringa ett telefonsamtal eller besöka en resebutik för att köpa sin resa, oavsett hur många operatörer som utför den. Det behövs också handfasta resevillkor som ger resenärerna bättre kompensation än idag. Man behöver ta hänsyn till när och under vilka omständigheter resenärerna når sin destination... inte bara att de kommer fram. Resenärerna skall inte behöva fylla i en massa blanketter utan kunna få kompensation snabbt.
En avreglering av persontrafiken medför att SJ kan komma att få konkurrens av kapitalstarka utländska operatörer inom fjärrtrafiken. Kommer det att finnas plats för SJ i ett sådant scenario?


- Utan att föregripa utredningen vill jag hävda att SJ också fortsättningsvis kommer att verka, under statlig flagg, i konkurrens med andra operatörer. Och SJ måste få en konstruktion fri från historisk barlast - en solid finansiell grund - för att kunna hävda sig i konkurrensen.

Statligt ägda operatörer för person- och godstrafik behövs för att säkra att Sverige också i framtiden har en väl fungerande järnvägsmarknad i producentledet, menar Jan Brandborn.
-Skulle SJ säljas ut riskerar vi att en stark internationelll operatör i kraft av sina finanser skapar en ny monopolsituation.
Jan Brandborn tror inte att all tågtrafik i Sverige kan köras på strikt företagsekonomiska villkor. Samhällsköpt trafik kommer att behövas och det gäller att finna lösningar som gör att denna också fortsättningsvis kan utvecklas.


- Ifall man ser det strikt företagsekonomiskt kör SJ idag en hel del trafik som man inte borde köra, säger Jan Brandborn. Mälardals- och Svealandstrafiken är två exempel där passagerarna inte betalar för samtliga driftskostnader. Det är två framgångssagor sett till resandeökningar. Men trafiken är tveksam för järnvägsföretaget. Passagerarna som reser i Mälardalen kan inte belastas med alla infrastruktur- och fordonsinvesteringar som gjorts där, lika lite som Stockholmarna som tar tunnelbanan. Samtidigt gör samhället stora vinster på att människor väljer att pendla med tåg till jobbet.
Alternativet är inte bara trängsel på vägarna utan kanske också arbetslöshetsunderstöd, till människor som annars inte skulle kunna ta sig till jobbet.


Sverige var tidigt ute med järnvägsomregleringar. Reformer öppnade upp en marknad för regionala huvudmän att köpa tågtrafik, infrastruktur och trafikrörelsen delades upp i Banverket och SJ.
Sverige har också gått före med avregleringar. Nu är det EU som står för den övergripande transportpolitiken och medlemsländerna får finna sina lösningar inom dessa ramar.


-Det är viktigt att stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag. När jag tilltrrädde som generaldirektör i Banverket 1988 var den genomsnittliga hastigheten för godstågen i Europa 35 km/h....idag är den 17 km/h! När branschen inte förmår bättre är det klart att EU måste gripa in för att uppnå en bättre samverkan mellan de nationella järnvägsföretagen och skapa förutsättningar för en rationell järnvägstrafik i Europa.
Detta föreslår järnvägsutredningen: =========================

**Järnvägsutredningen föreslår att ett nytt begrepp, sökande, etableras för alla som har intresse av att organisera person- eller godstransporter på det svenska järnvägsnätet. En sökande med auktorisation ska, på konkurrensneutrala villkor inom ramarna för den marknadsöppning som EU beslutar, ha rätt att ansöka om tåglägen. En auktorisation ska intyga att företaget ifråga har tillräckliga kunskaper för att organisera järnvägstransporter, ekonomiska förutsättningar att göra det och ansvarsförsäkringar som täcker deras åtaganden gentemot avtalspartner.

**En järnvägsstyrelse föreslås få i uppgift att utveckla tekniska och administrativa rutiner för att underlätta möjligheterna att bedriva järnvägstrafik i Sverige. Järnvägsstryelsen skall samtidigt se till att alla operatörerna behandlas lika, främja driftskompatibilitet och övervaka trafiken.

**De nuvarande trafikeringstillstånden ersätts med licenser och säkerhetsintyg. Också Banverket ska omfattas av krav på en typ av licens för infrastrukturhållare.

**Utländskt företag som vill köra internationell godstrafik får samma rätt som svensk att ansöka om tågläge här. Cabotage (möjligheten att ta inrikes transporter när man kör i internationell trafik) tillåts om svenska järnvägsföretag ges samma rätt i de länder där det eller de företag som bedriver den internationella transporten har sitt säte.

**Tåglägesprioritering av samhällsköpt trafik tas bort, liksom sedvanerätten för en operatör att få behålla ett tågläge man redan kör också i nästa tidtabell.

**Varje infrastrukturhållare ska upprätta nätbeskrivningar som också redogör för hur man går till väga för att tilldela operatörer tåglägen, villkor för nyttjande och avgifter, Banveret skall sammanställa en översikt över nätbeskrivningarna där villkoren för att köra tåg på det svenska järnvägsnätet framgår.

**Järnvägsstyrelsen och Banverket bör stödja regeringen i dess internationella samarbete, men sektorsmedel ska kunna användas för att ge också andra inom branschen möjlighet att delta i exempelvis internationellt utvecklingsarbete.

**En arbetsgrupp med koppling till ärnvägsutredningen bildas för att titta närmare på hur fordonsregistrering och certifiering ska ske framledes.
Så här tyckte intressenterna: =====================

Järnvägsutredningens första delbetänkande var under hösten på remiss hos ett tjugotal intressenter i järnvägssektorn. Så här tyckte SJ, Banverket, Konkurrensverket och Tågoperatörerna:

SJ:
-----
Vill att man väntar med att inrätta en Järnvägsstyrelse. Istället bör utredaren i sitt fortsatta arbete ta ställning till om inte de myndighets- och sektoruppgifter som nu finns inom Banverket, Järnvägsinspektionenm Rikstrafiken m fl kan slopas eller placeras närmare branschens aktörer. SJ är också angeläget om att den järnvägslag som nu mejslas fram blir i linje med vad andra europeiska länder inför. EU-direktiven om harmonisering av det europeiska järnvägssystemet måste resultera i så gemensamma tolkningar som möjligt, menar SJ.


Banverket
----------
är kritiskt till delbetänkandet som "andas övertro på myndighetsutövning som styrmedel". "Förslagen handlar om organisation istället för på sakfrågor och föreslår att stora förändringar ska ske på prealistiskt kort tid, till mars 2003". skriver Banverket.
Banverket är kritiskt till tankarna på en ny myndighet - Järnvägsstyrelsen - som skall övervaka säkerheten, främja konkurrens och övervaka villkoren för att använda infrastrukturen.


Konkurrensverket
-------------------
Stöder idén om en självständig tillsynsmyndighet, Järnvägsstyrelsen, som skulle medföra att tågtrafikledningens myndighetsuppgifter skiljs ut från Banverket. Sektorsansvsret bör också föras till Järnvägsstyrelsen, anser Konkurrensverket, som förutsätter samverkan vad gäller Järnvägsstyrelsens konkurrensfrämjande roll.


Tågoperatörerna
------------------
anser att förslagen om ny järnvägslag är väl avvägda, är positiv till att en separat järnvägsmyndighet upprättas, ställer sig i stort bakom utredningens förslag till hur processen för kapacitetstilldelning ska gå till men förutsätter att slutbetänkandet kommer att vidareutveckla resonemangen kring detta.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Järnvägsutredningen