[uppsalapendeln] Re: FW: resenärernas rättigheter

 • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 29 May 2009 08:37:40 +0200

mer "kött på benen": Ni som har synpynkter kan skicka dem till mig eller till 
kurt direkt.
 
/F
 
 
Kurt Hultgren

2009-05-25 ff                         (4)

Resenärsforum

 

 

Avstämning gällande resenärernas rättigheter

 

Resenärernas rättigheter behandlas i det projekt som allmänt går under 
benämningen ”Resenärernas rättigheter, Passengers’ Rights” som drivs av EU och 
ingår i det järnvägspaket som är beslutat och kommer att genomföras den 3 
december 2009. Dock är tillämpningen inte helt klar, eftersom många regelverk 
måste beslutas på nationell nivå. Däri ingår också att avgöra vad som kan vara 
beslutat lokalt eller regionalt och som man alltså ska avstå från att reglera 
på nationell nivå. I Sverige betyder detta att vissa saker inte ska lagregleras 
utan bara ges en allmän hänvisning till minimikrav som sedan kan formuleras i 
respektive län. 

 

Förordningen den 3 dec 2009 gäller bara tågresenärer. Liknande förordningar för 
buss- och båtresenärernas rättigheter förbereds nu och beräknas beslutas för 
införande 2010.

 

Det ges en möjlighet inom EU-förordningen att undanta vissa delar av 
kollektivtrafiken. Denna fråga är en av de väsentliga att ta ställning till. 
Vidare handlar det om hur resenärerna ska komma till tals, hur de ska komma in 
i planeringsprocessen. 

 

Det är mycket angeläget att Resenärsforum kan formulera ett skarpt och tydligt 
men också ett övertygande dokument inför hanteringen i Utredningen om ny lag om 
kollektivtrafiken, som ska fullfölja sitt uppdrag direkt efter sommaren. I 
september ska en text finnas framme. Resenärerna måste ge utredningen om ny 
kollektivtrafiklag klart och tydligt besked om att resenärernas rättigheter är 
viktiga. Det räcker inte med att operatörer och myndighetspersoner funderar ett 
tag. Regelverket måste uppfattas som rimligt och rättvist.

 

Några av de viktiga punkterna är följande:

 

1.   Minimikrav för ersättning vid störning

EU-reglerna, som börjar gälla 3 dec 2009, innebär att man som resenär har rätt 
att få ersättningen i kontanter, inte bara i tillgodohavanden eller poäng. Dock 
kommer SJ AB att försämra villkoren för ersättningar, så att de nuvarande 
reglerna om ersättning efter 20 min försening på en timslång resa inte längre 
kommer att gälla. Denna sorts försämring accepterar vi inte. Samma regelverk 
som idag ska gälla, annars är det ett sätt att smita undan.

 

Om Banverket är vållande till försening ska en operatör betala ersättning till 
en resenär, men operatören ska ha regressrätt på Banverket. Varje felande part 
ska känna en ekonomisk drivkraft att förbättra situationen. Det ska kosta att 
göra en dålig prestation.

 

 

2.   ”Lokala resor”

Resenärernas rättigheter kommer att tillämpas från den 3 december 2009, enligt 
beslut i EU. Dock finns möjligheten att undanta lokal och regional trafik från 
de generella kraven på rättigheter. Resenärsforum hävdar att man inte ska 
undanta lokala resor, eftersom i Sverige ”lokala” resor kan ara långa nog inom 
ett och samma län. Det finns en möjlighet att formulera ett undantag så att 
undantag kan beviljas om de lokala reglerna bättre tillfredsställer resenärerna 
så får de gälla. Men förutsättningen måste vara att det finns lokala 
bestämmelser som går utöver de nationella. Ett undantag får alltså inte vara 
generellt, endast från fall till fall. Och detta ska kunna utvärderas vid 
varje tidpunkt, eftersom reglerna lokalt kan ändras successivt. Alla resenärer 
måste ges samma grundtrygghet.

 

3.   Kompatibla smarta kort

Biljettsystemet måste vara sådant att ett resekort som är köpt och gäller i en 
region också ska kunna användas i en annan region. Datortekniken måste användas 
för att reglera avräkningar mellan olika regioner och städer. Det kan tänkas 
att ett sådant kort kan vara helt kompatibelt och smart på några olika sätt. 
Har man ett månadskort i en region med en laddad summa pengar så ska biljetter 
kunna köpas i ett annat län genom att det laddade beloppet används. Man ska 
inte behöva skaffa sig ett nytt kort för att göra enstaka resor på annat håll 
än i hemmaregionen. Jämför med bilisterna som alltid kan köpa bensin och olja 
på vilken bensinstation som helst, och betala de lokala priserna. Det ska vara 
lika enkelt att resa som kollektivresenär. Resenärerna ska ha rätten att kunna 
resa lika enkelt som bilister.

 

Och likaväl som man kan köpa bensin och betala i efterskott, med hjälp av ett 
kreditkort eller betalkort så ska man kunna köpa resor i annan region på sitt 
resekort. Det ska vara möjligt att köpa kollektivtrafikresor på kreditkort, 
likaväl som andra varor och tjänster. Alla vill inte ha kreditkort, och alla 
kanske inte ska ha kreditkort, men det ska vara en möjlighet för dem som så 
vill. Den som vill betala kontant ska kunna göra det, eventuellt med hjälp av 
en laddad ”börs” på ett kort, och den som vill betala allt i efterhand mot 
faktura ska kunna göra det. Går detta att åstadkomma genom befintliga 
kontokort, utan separat resekort, så är det bara bra. Enkelhet är dock ett 
absolut rättighetskrav. EU-kommissionen har nu inlett en utredning hur 
kompatibla smarta kort ska kunna åstadkommas. 

 

4.   Planeringsmedverkan

Resenärerna måste beredas möjlighet att delta i planeringsprocessen. Det kan gå 
till så att representanter för resenärerna inbjuds delta i 
tidtabellsplaneringen två eller tre gånger om året. Det kan ske genom öppna 
möten, eller det kan ske genom att resenärerna utser en grupp som får granska 
och utvärdera tidtabellsförslag. I England är detta en lagfäst rättighet. Det 
bör det vara även i Sverige. Sådana samråd bör organiseras av varje 
trafikföretag eller varje regional trafikmyndighet. Trafikföretagen har inte 
samma sorts intresse för tidtabellerna som resenärerna. Trafikföretagen är 
inte lika öppna för förbättringar som resenärerna, som har egna erfarenheter. I 
samråden kan också frågor om fordonsstandard, bemötande, information och 
störningshantering diskuteras. Resenärerna ska företräda sig själva, inte utses 
av operatören.

 

5.   Resenärsbemötande

Alla trafikföretag ska ha en klagomur där man bemöts med respekt och som den 
seriösa part man i realiteten är. Bemötandet måste också omfatta telefonnummer 
och mejladress dit man kan vända sig. Enbart anonyma klagorutor på nätet 
godkänns inte. Sådana kan enbart fungera tillsammans med en personlig kontakt. 
Månatliga rapporter över vilka typer av klagomål som inkommer och vilka 
åtgärder som vidtagits ska redovisas på trafikföretagets hemsida. 

 

6.   Alla färdmedel och alla sorters resor

Samma regelverk bör gälla för resenärer med tåg, buss och båt. Det går inte att 
särbehandla arbetsresor, fritidsresor, tjänsteresor, internationella resor 
eller andra resor. Alla resor måste behandlas lika. Resenärerna kommer att 
sitta tillsammans i samma fordon och farkoster.

 

 

Sammanfattning:

1.   Ersättning vid störning i kontanter, inga försämrade villkor 
,regressrätt på BV

2.   Undantag för lokala och regionala resor endast om lokala reglerna är 
bättre

3.   Kompatibla smarta kort som kan användas i hela landet krävs för enkelhet

4.   Resenärsmedverkan genom samrådsmöten med fristående resenärer

5.   Resenärsbemötande seriöst, individuellt, personligt, inga anonyma 
klagorutor 

6.   Kortväga och långväga resor måste ges samma grundtrygghet. ●

 

 

 


________________________________

From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 29 maj 2009 08:33
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] FW: resenärernas rättigheter


 

________________________________

From: Kurt Hultgren [mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 28 maj 2009 14:58
To: kurt hultgren
Subject: resenärernas rättigheter


Pendlargrupperna och pendlare med åsikter
 
Det pågår för närvarande ett arbete med att formulera och beskriva hur 
resenärernas rättigheter ska var utformade. Från Resenärsforums sida har vi en 
hel del uppfattning om vad som saknas och som behöver förbättras. Men det finns 
säkert andra synpunkter som vi har missat. För att stämma av bland resenärerna 
har jag sammanställt ett par sidor med punkter som vi tänkte ta upp som viktiga 
punkter att driva i den utveckling som kommer att pågå inte minst inom 
Utredningen för ny kollektivtrafiklag. Resenräsforum är represneterat i 
utredningen genom att jag ingår i utredningens expertgrupp. Det bästa är ju om 
vi kan få med så mycket som möjligt från början. Jag bifogar en text på två 
sidor som innhåller de viktigaste punkterna så långt. De sex punkterna är i 
grova drag
1. ersättning vid störningar i kontanter, inga försämrade villkor och att 
trafikföretagen ska ha regressrätt hos Banverket om BV är vållande.
2. Inga undantag för lokala och regionala resor - om inte de lokala reglerna är 
generösare. Nationella regler ska finnas som ett grundkrav.
3. Smarta biljetter eller reskort ska kunna användas överallt i landet, inte 
bara i egen region.
4. Trafikföretagen ska obligatoriskt ha samrådsmöten med resenärerna, 
fristående resenärer, inte utpekade av företagen
5. Bemötandet från trafikföretagen ska vara seriös, indiviuellt och personligt, 
inga anonyma klagorutor
6. Kortväga och långväga resenärer ska behandlas lika, samma grundtrygghet
 
Ett utkast till argumentering bifogas, men det viktigaste just nu är att 
förvissa oss om att inga viktiga punkter fallit bort. Det vore bra att få ett 
OK, ifall ni tycker att det verkar OK. Kom gärna med fler synpunkter eller 
ändringsförslag. Om vi inte får in några kommentarer får vi lov att utgå från 
att de regionala och lokala grupperna instämmer i vår bedömning så långt. 
 
Tacksam för svar under första veckan i juni.
 
Bästa hälsningar!
 
Kurt Hultgren
 
 
-------------------------------------------------
Resenärsforum        www.resenarsforum.se 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:http://www.resenarsforum.se/>
 
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90       info@xxxxxxxxxxxxxxxx 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 
 
Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel mob 0707-88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 
--------------------------------------------------
 
 

Other related posts: