[ubuntuitalia] Re: http://ubuntu-at-work.homelinux.org

  • From: lorenzo sfarra <lorenzosfarra@xxxxxxxxx>
  • To: ubuntuitalia@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 24 Jun 2005 15:36:10 +0200

Piu' che altro c'e' "I nostri forum" e il link punta direttamente al
forum di ubuntuitalia.
http://ubuntu-at-work.homelinux.org/index.php?page=coseubuntu

non saprei...

Other related posts: