[THIN] Quick query: Mapping a global network drive in TS

 • From: Angus Macdonald <Angus.Macdonald@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: thin@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 2 Apr 2004 11:03:01 +0100

I've just had a vendor turn up with an app that expects to be run from the
J: drive, a network shared. I'm using Win2K, no Citrix. I've added the J:
mapping to my Kix login script but unfortunately I've set the app to run as
the shell in the RDP connection properties (so no desktop for users). The
app tries to execute before the login script has mapped the J: drive.
How do I ensure the drive is mapped before the shell app runs?

Regards

Angus Macdonald
Corporate Systems Manager
North West Wales NHS Trust
YG ext 4167

Gallai'r e-bost yma gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a/neu ddeunydd hawlfraint. 
Os ydych chi'n meddwl eich bod wedi derbyn yr e-bost yma drwy gamgymeriad rydym 
yn ymddiheuro am hyn; peidiwch os gwelwch yn dda â datgelu, anfon ymlaen, 
printio, copïo na dosbarthu gwybodaeth yn yr e-bost yma na gweithredu mewn 
unrhyw fodd drwy ddibynnu ar ei gynnwys: gwaherddir gwneud hynny'n gyfan gwbl a 
gallai fod yn anghyfreithlon. Rhowch wybod i'r anfonwr fod y neges yma wedi 
mynd ar goll cyn ei dileu.
 
Mae unrhyw safbwynt neu farn a gyflwynir yn eiddo i'r awdur ac nid ydynt o 
anghenraid yn cynrychioli safbwynt neu farn Ymddiriedolaeth GIG Gogledd 
Orllewin Cymru.

Gallai cynnwys yr e-bost yma gael ei ddatgelu i'r cyhoedd o dan Gôd Bod yn 
Agored y GIG neu Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Nid oes modd gwarantu 
cyfrinachedd y neges ac unrhyw ateb. 

Bydd y neges yma ac unrhyw ffeiliau cysylltiedig wedi cael eu gwirio gan 
feddalwedd canfod firws cyn eu trosglwyddo. Ond rhaid i'r sawl sy'n derbyn 
wirio rhag firws ei hun cyn agor unrhyw ymgysylltiad. Nid yw'r Ymddiriedolaeth 
yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a allai gael ei achosi 
gan firws meddalwedd.


This e-mail may contain confidential information and/or copyright material. If 
you believe that you have received this e-mail in error please accept our 
apologies; please do not disclose, forward, print, copy or distribute 
information in this e-mail or take any action in reliance on its contents: to 
do so is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender 
that this message has gone astray before deleting it.

Any views or opinions presented are to be understood as those of the author and 
do not necessarily represent those of the North West Wales NHS Trust.

The contents of this e-mail may be subject to public disclosure under the NHS 
Code of Openness or the Freedom of Information Act 2000. The confidentiality 
of the message and any reply cannot be guaranteed.

This message and any attached files will have been checked with virus detection 
software before transmission. However, recipients must carry out their own 
virus checks before opening any attachment. The Trust accepts no liability for 
any loss or damage, which may be caused by software viruses.


********************************************************
This weeks sponsor Emergent Online.
Emergent OnLine is the leading server-based computing consulting integration 
firm in the nation. Emergent OnLine delivers expert 
consulting services you can depend on.
http://www.go-eol.com
**********************************************************
Useful Thin Client Computing Links are available at:
http://thin.net/links.cfm
***********************************************************
For Archives, to Unsubscribe, Subscribe or 
set Digest or Vacation mode use the below link:
http://thin.net/citrixlist.cfm

Other related posts: