[THIN] Re: PVS with XA 5

  • From: "Joe Shonk" <joe.shonk@xxxxxxxxx>
  • To: <thin@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 16 Apr 2012 10:37:53 -0700

Yes

 

From: thin-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:thin-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf
Of Jason Benway
Sent: Monday, April 16, 2012 6:36 AM
To: thin@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [THIN] PVS with XA 5

 

Can I use the latest PVS to deploy XA 5 (win2003 x32) ?

 

Thanks,jb

Other related posts: