Matrix fun

 • From: Neil Doane <caine@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: technocracy@xxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 28 Aug 2000 16:02:57 -0700

http://detonate.net/matrixse/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
        
    . /._ o /   --personal="caine@xxxxxxxxxxxxxxxx" 
   /|//- / /   --business="caine@xxxxxxxxxxx"
   / ''- / /__  --homepage="http://antediluvian.org/";
  '                   
~~ http://angryflower.com/bobsqu.gif ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Other related posts:

 • » Matrix fun