[ssh] Daniel Płatek o rewolucjach konstytucyjnych w Iranie i Turcji. Czwartek z Socjologią Historyczną 22.04

  • From: Wiktor Marzec <wh.marzec@xxxxxxxxx>
  • To: ssh@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Apr 2021 11:21:47 +0200

Szanowni Państwo,
jeśli ktoś jeszcze nie dostał, a dla reszty dla przypomnienia. Poniżej też
dane do spotkania na zoom.


Zapraszamy na seminarium, na którym *Daniel Płatek* (UJ) zaprezentuje swoją
najnowszą książkę

*Spór polityczny w Iranie i Imperium Osmańskim Studium z socjologii
historycznej rewolucji konstytucyjnych*

Komentarz wygłosi* Karolina Wanda Olszowska *(UJ)
Seminarium poprowadzi *Wiktor Marzec* (UW)

Internetowe spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 17.00, na
platformie Zoom:
https://zoom.us/j/98935736421?pwd=NzNWTnR6eThzYU1FMXUxNnJ-nOW9DZz09
Meeting ID: 989 3573 6421
Passcode: qr8BKJ.

*O książce:*
Książka Daniela Płatka jest obszernym, nowatorskim i dobrze osadzonym
teoretycznie studium z porównawczej socjologii historycznej. W polskich
naukach społecznych powstało bardzo niewiele prac z tej dziedziny. Autor
dokonał rekonstrukcji prze-mian społecznych i politycznych od XVIII wieku
do początku wieku XX w Turcji i Iranie. Jest to analiza dynamiki relacji
między transformującym się organizmem państwowym a różnymi grupami
społeczeństwa, które wchodzą w złożone interakcje z państwem, negocjując
warunki wzajemnego związku. W efekcie wyjaśniona zostaje ewolucja w
kierunku podmiotowości społeczeństw i powstania instytucji demokratycznych
oraz systemu reprezentacji interesów zbiorowych. Problematyka przemian form
konfliktów społecznych wiodących ku współczesnej sferze publicznej i
politycznej mozaice nowoczesnego państwa została odniesiona do krajów spoza
rdzenia systemu światowego, co
2
jest nowatorskim i ciekawym podejściem. Autor zastosował perspektywę
nowoczesności zwielokrotnionej – eksplorował doświadczenia
przednowoczesnych imperiów: osmańskiego i szyickiego, przechodzących drogę
opóźnionej i imitacyjnej modernizacji w końcu XIX oraz na początku XX
wieku. Dla polskiego czytelnika książka ta stanowi ważne źródło wiedzy o
dorobku, metodach i użyteczności porównawczej socjologii historycznej,
jednocześnie prezentuje oryginalne podejście do analizy polityki sporu w
modernizujących się społeczeństwach pozaeuropejskich.

*O autorze:*
Daniel Płatek jest socjologiem, absolwent Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN.
Interesuje się problematyką działań zbiorowych i ruchów społecznych oraz
socjologią historyczną. Jest autorem kilku artykułów poświęconych
problematyce skrajnej prawicy w Polsce, m.in Civil Society and the Extreme
Right Collective in Poland, 1990-2013 (2017) oraz Mobilizing on the Extreme
Right in Poland (2017). Zajmował się problematyką kra-jów islamskich i
mobilizacji społecznych w okresie rewolucji konstytucyjnych na prze-łomie
XIX i XX wieku. Obecnie przebywa na Uniwersytecie w Lund, gdzie bada
polskie protesty od roku 1990. W swojej pracy wykorzystuje ilościowe i
jakościowe techniki analizy danych.


Karolina Wanda Olszowska – historyk, turkolog, doktorantka na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownica Instytutu Historii UJ. W trakcie
studiów przebywała na stypendium na Uniwersytecie Hacettepe (Ankara) oraz w
Instytucie Puszkina (Moskwa). Redaktor tomu Konteksty dla Trójmorza.
Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej.

Other related posts:

  • » [ssh] Daniel Płatek o rewolucjach konstytucyjnych w Iranie i Turcji. Czwartek z Socjologią Historyczną 22.04 - Wiktor Marzec