[slack-ru] Re: SlackBuild

  • From: óÏËÏÌÏ× íÉÈÁÉÌ <anonymous@xxxxxxxxx>
  • To: slack-ru@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 17 Jan 2004 00:31:35 +0000

On Fri, 16 Jan 2004 19:53:18 +0300
Dmitriy Kurshakov <intruder_@xxxxxxxxxx> wrote:

>  íÏÖÅÔ ËÔÏ-ÎÉÂÕÄØ ÏÂßÑÓÎÉÔØ, ÐÏÞÅÍÕ × Multilinux'Ï×ÙÈ ÓÌÁËÂÉÌÄÁÈ 
> ×ÓÔÒÅÞÁÅÔÓÑ ×ÏÔ ÔÁËÁÑ ×ÏÔ ÓÔÒÏÞËÁ:
> CFLAGS="-O2 -march=i386 -mcpu=i686", Á ÓËÁÖÅÍ ÎÅ
> CFLAGS="-O2 -march=i686 -mcpu=i686". þÔÏ ÜÔÏ ÄÁÅÔ?

üÔÏ ÄÁÅÔ ÔÏ, ÞÔÏ ÓÂÏÒËÕ ÍÏÖÎÏ ÐÕÓËÁÔØ ÎÁ ÌÀÂÏÍ ÖÅÌÅÚÅ, ÎÁÞÉÎÁÑ Ó
i386. 

Other related posts: