[slack-ru] Re: NVidia driver

 • From: Ernillew Osin <ernillew@xxxxxxxxx>
 • To: slack-ru@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 06 Nov 2003 17:55:56 +0300

÷ þÔ×, 06.11.2003, × 17:18, Dimytch ÐÉÛÅÔ:
> äÁ ÂÅÚ ÐÒÏÂÌÅÍ...
> ðÏÐÒÏÂÕÊ ÇÒÕÚÁÎÕÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÀÀ ×ÅÒÓÉÀ.
> õ ÍÅÎÑ ÒÁÂÏÔÁÅÔ NVIDIA-Linux-x86-1.0-4349.run
> 
> äÉÍÙÞ
> 
> ÞÉÓÌÁ Thu, 6 Nov 2003 14:52:54 +0200 (EET)
> <serg_booch@xxxxx> ÎÁÐÉÓÁÌ:
> 
> > ðÒÉ×ÅÔ!
> > ëÔÏ ÉÍÅÌ ÏÐÙÔ ÕÓÔÁÎÏ×ËÉ ÓÁÂÖÁ × ÄÅ×ÑÔÏÊ ÓÌÁËÅ? ðÏÄÅÌÉÔÅÓØ.
> > îÁ ÄÏÍÁÛÎÅÍ ÓÁÊÔÅ ÎÁÛÅÌ ÔÏÌØËÏ NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run.
> > ðÒÏÂÏ×ÁÌ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏ, ËÁË ÏÐÉÓÁÎÏ - ÛÉÛØ.
> > 
> > óÞÁÓÔÌÉ×Ï!
> > -- 
> >   Seregey Boochka: serg_booch@xxxxx
> > 
> > 

÷ÓÅ ÖÅ ÐÏÓÌÅÄÎÑÑ ×ÅÒÓÉÑ NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run, Á ÒÕÇÁÅÔÓÑ
ÎÁÄÏ ÐÏÌÁÇÁÔØ ÎÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅ ÉÓÈÏÄÎÉËÏ× ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÇÏ ÑÄÒÁ.


-- 
"òÀËÚÁË É ÓÐÁÌØÎÉË ÍÏÊ ÐÏÔÅÒÑÎÎÙ × ÌÅÓÕ,
 ñ ÐÒÉÈÏÖÕ ÄÏÍÏÊ × Ä×ÅÎÁÄÃÁÔÏÍ ÞÁÓÕ,
 äÁ, Ñ Ó ÒÁÂÏÔÙ, ÍÁÍÁ, Ñ Ó ÒÁÂÏÔÙ,
 äÅÎØÇÉ Ñ ÎÅÓÕ" (Ó)òÏÓÔÉÓÌÁ× þÅÂÙËÉÎ
-- Attached file included as plaintext by Ecartis --
-- File: signature.asc
-- Desc: =?koi8-r?Q?=FC=D4=C1?= =?koi8-r?Q?_=DE=C1=D3=D4=D8?=

    =?koi8-r?Q?_=D0=CF=C4=D0=C9=D3=C1=CE=C1?=
    =?koi8-r?Q?_=C3=C9=C6=D2=CF=D7=CF=CA?=
    =?koi8-r?Q?_=D0=CF=C4=D0=C9=D3=D8=C0?=

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)

iD8DBQA/qmD8+5LTPKpTJewRAt9lAJ9MP4hCnNNkWyhg2+7zvthoJA1upgCfYF2v
0Z/hOCswihwceXU7BGniqpU=
=+RRd
-----END PGP SIGNATURE-----Other related posts: