[SI-LIST] Re: One stitching via or more vias is better for 25Gbps application???

 • From: Alfred Alfred <alfred1520list@xxxxxxxxx>
 • To: leeritchey@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 7 Sep 2014 19:26:09 -0700

æ«.+-ü†¦½êòŠ{^­ë-yا±ç¢žÞ{û+z™rýh^­çœ‡âÛazéàj¶åyÛޮȨŸôájy,ü¬µ j·lü    
_­çN+§ý'©ïý´×†­ëþ5<ÏåyêâµÈ^Ë÷š®ØeŠyÿëÿ•ç«Š×!{/Þj»a–)äþw­ÿ
èµïÿ7ÿÿÿÿÿÿûÿý¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¬ÿý¨óÿøÖÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüïÿÿòÊþ?ÿ‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿçg_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿó_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÿùûÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿüÿý¿ÿÿöÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþXÿýïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÌÇÿÎÿÿÿÿÿÿÿÿÿýŸÿÿøÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿötÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿâÿùÿÿÿÿÿÿ«ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿþÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿ’/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿ¦?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿùÿÿÿçÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÿâÿÿÿÿÿÛÿÿÿ£ÿÿÿÿÿý¬ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿýŸÿÿÿÿŒ¯ÿÿÿÙÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýŸÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüýïÿoÿÿÿÿæÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿ—ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿêÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ¯ÿßÿüÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿùÿÿÿÿþ¿ÿÿÿÿÿÿ£ÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿþ¯ÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÏÿáÿÿÚÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿôÿÿÿÿÿÿoÿÏÿöÿÿÿþ?ÿÏÿÚÿÿÿÿÿÿÿÿêÿÿÿÿÿÿþ6ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿþnÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿö²ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¿ÿÿÿÿÿÿÿïÿöÿÿÿÛÿÿÿþOÿÿü«»ÿÿÿÿêÿökúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÚÏÿÿÿÿÿÿÿãÿ÷ÿÿÿޏÿÿÿÿÿÿÿÿÿ5ÿÿÿÿþÿÿþ<ÿÿÿÿÿüÿÿÿÿù¿ÿÿþÿýÿÿÿÿÿ‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýjÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿö²ÿÿÿËÿÿÿÿÿÿÿÿýŸÿÿÿÿÿÿÿÿÆÿü¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿÿÎÿÿÿ£ÿÿÿÿö³ÿøÿýŸÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿåÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ_ÿÿÿÿÿÿ®ÿÿÿÿÿüßÿ»ÿÿÿÿðÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ×ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿ‡ÿÿÿÿâÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüóÿÿÿÿÿêÿÿãÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿîÿÿÿËÿÿÃÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿöÿÿøñÿÿÿÿûÿÿÿÿÿòÿÿÿëÿÿÿÿÿãÿÿÿÏÿÿþ?ÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿþ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿÿÿÿÿÿü#ÿÿÿÏÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿò¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ÷²ÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿúÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿk?ÿÿùÿý¿ÿÿÿÿÿÿÛÿÿÿÿÿÿÿÿÿ‹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿÿþÿÿÿÿÿÿËÿÿÿÿÿ_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿù¹ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿÿ‡ÿÿÿöïÿöÿÿÿãÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿãÿÿÿ»ÿÿüÿ›7ÿÿÿÍÿÿÿ3ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿý¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ›ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿ¯ÿóÿÿÿÿÿÿý¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÃÿäÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿóÿÿÿÿûøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿç[ÿÿÿÿÿÿÿÿþoÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿÿîÿÿÿý:ÿÿÿÿÿÿÿÿÿèÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¿ÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÌËÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿüzÿÿÿ
------------------------------------------------------------------
To unsubscribe from si-list:
si-list-request@xxxxxxxxxxxxx with 'unsubscribe' in the Subject field

or to administer your membership from a web page, go to:
//www.freelists.org/webpage/si-list

For help:
si-list-request@xxxxxxxxxxxxx with 'help' in the Subject field


List forum is accessible at:
        http://tech.groups.yahoo.com/group/si-list

List archives are viewable at:   
        //www.freelists.org/archives/si-list
 
Old (prior to June 6, 2001) list archives are viewable at:
        http://www.qsl.net/wb6tpu
 

Other related posts: