Y Tuong Lam Du An Du Thi (World Bank)

  • From: "Dang Hoai Phuc" <danghoaiphuc@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 21 Feb 2006 15:50:52 +0700

Chào các b?n,
V?a r?i, ngân hàng Th? Gi?i có thông báo t? ch?c cu?c thi Ngày Sáng T?o Vi?t 
Nam v?i ch? d? Sáng T?o Vì Tr? Em & Thanh Niên Thi?t Thòi. Mình g?i các thông 
tin dính kèm d? các b?n cùng xem và n?u ai có ý tu?ng gì hãy tham gia.
Chúc vui,
Phúc

Other related posts:

  • » Y Tuong Lam Du An Du Thi (World Bank)