Thoi khoa bieu khoa moi

  • From: "Phuong Thom" <phuongthom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 17 Aug 2005 09:57:15 +0700

Thoi khoa bieu khoa moi

Lop 1: 
Giao vien: Bao Vu
Hoc vien: Nguyen Huu The + Vo Van Binh 
Lich hoc: Sang thu 3 & sang thu 5
Ngay khai giang: Thu 3 tuan sau 23/8/2005

Lop 2:
Giao vien: Thanh Son
Hoc vien: Ho Quoc Cuong + Nguyen Thi Kim Ngan
Lich hoc: Sang thu 4 va sang thu 6
Ngay khai giang: Thu 4 tuan sau 24/8/2005

Lop 3:
Giao vien:  Thuy Phuong
Hoc vien: Binh Duong + Thuy Linh
Lich hoc: Sang thu 2 va sang thu 4
Ngay khai giang: Thu Hai ngay 5/9/2005

Lop 4:
Giao vien: Khanh Quoc
Hoc vien: Nguyen Van Thanh + Nguyen Thi Kim Men
Lich hoc: Sang thu 2 va sang thu 5
Ngay khai giang: Lop dang hoc

Other related posts: