[SaoMai] Tai tro world bank tieng viet

 • From: "Phuong Thom" <thom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 25 Sep 2009 11:12:05 +0700

Gui anh chi ban dich tieng Viet ve cuoc thi. Cac anh chi co y dinh nop ho so 
nen vao website cua to chuc cuoc thi de tim hieu thong tin chi tiet va cach 
thuc nop ho so, tieu chi tham du cung nhu giai thuong.


1. Mời nộp đề xuất: các giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển

Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD), Quỹ Bill & 
Melinda Gates và Ngân hàng Thế giới sẽ đồng tổ chức một Hội chợ các Giải pháp 
Tài chính Sáng tạo vì sự Phát triển (2010 MIF) tại Paris, vào ngày 4 và 5 tháng 
3 năm 2010.

2010 MIF sẽ là cơ hội trình diễn các cơ chế tài chính sáng tạo và hữu hiệu nhằm 
quảng bá và sử dụng các nguồn vốn dành cho các vấn đề phát triển. Sự kiện này 
sẽ tập hợp những người làm công tác phát triển, các nhà tài trợ, các tổ chức từ 
thiện, các doanh nghiệp xã hội, các nhà nghiên cứu, đại diện của các thiết chế 
tài chính và nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về 
các giải pháp tài chính phát triển sáng tạo. 2010 MIF sẽ bao gồm các cuộc hội 
thảo và một hội chợ nơi các nhà sáng tạo có thể trưng bày các sáng kiến và dự 
án của mình.

Mục tiêu chính của sự kiện này: 

- Thúc đẩy các giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển
- Tăng cường sự trao đổi tri thức và học hỏi lẫn nhau, bao gồm trao đổi 
Nam-Nam, về các chủ đề như giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển, những 
giải pháp không hiệu quả, và cách thức xây dựng các giải pháp này nhằm phát huy 
tối đa hiệu quả và tính kinh tế.
- Thúc đẩy sự phát triển các dự án tiên phong trong việc áp dụng các cơ chế tài 
chính sáng tạo trong bối cảnh các thách thức phát triển. 

Trọng tâm của 2010 MIF là cuộc thi dành cho các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm 
tập trung và nêu bật các ý tưởng mới về cơ chế tài chính sáng tạo có thể sử 
dụng để giải quyết hiệu quả hơn các thách thức phát triển ở cấp địa phương, 
quốc gia, vùng và toàn cầu, với mục tiêu nhân rộng các giải pháp thành công. 

Những đề xuất được chọn sẽ được cấp kinh phí nhằm hỗ trợ việc triển khai thí 
điểm.

Đối tượng tham gia: tất cả các tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài chính sáng 
tạo vì sự phát triển, bao gồm các thiết chế tài chính, các công ty tư nhân, 
doanh nghiệp xã hội, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, các cơ quan 
chính phủ, trường đại học và cơ quan nghiên cứu, các quỹ, và các tổ chức phát 
triển. 

Hạn chót nhận hồ sơ: 15-11-2009. 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.fininnov.org/

2. Thúc đẩy việc tiếp cận tới các dịch vụ tài chính: Mời nộp đề xuất xin tài trợ

Liên minh vì sự Hòa nhập Tài chính (Alliance for Financial Inclusion - AFI), do 
Cơ quan Phát triển Đức (GTZ) quản lý với khoản tài trợ 35 triệu đô la của Quỹ 
Bill & Melinda Gates, là sáng kiến liên kết của các nước đang phát triển với 
cam kết thúc đẩy khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính cho hàng triệu 
người nghèo có thu nhập dưới 2 đô la một ngày.

Mạng lưới toàn cẩu của AFI cho phép các nước đang phát triển chia sẻ tri thức 
qua đó phát triển và triển khai hữu hiệu hơn các chính sách nhằm mở rộng khả 
năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính. Trong thực tế, rất nhiều chính sách 
hữu hiệu trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính xuất phát từ 
các nước đang phát triển, ví dụ như dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động 
ở Kenia và đại lý ngân hàng ở Brazil. Tuy nhiên thông tin và kiến thức về các 
giải pháp hữu hiệu này lại rải rác khắp thế giới và chưa được tập trung lại.

AFI sẽ tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách tiếp cận tới các khoản tài 
trợ ngắn hạn và dài hạn để phát triển và triển khai các giải pháp hữu hiệu nhất 
với tình hình thực tế tại nước mình. 

- Tài trợ ngắn hạn nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc thúc đẩy quá trình 
xây dựng chính sách để chuẩn bị cho các sáng kiến ở phạm vi rộng hơn. Các khoản 
tài trợ ngắn hạn, trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 12 tháng, sẽ nhằm các 
mục tiêu như xây dựng các nghiên cứu phân tích, dự thảo luật lệ và chỉ dẫn, 
cũng như bồi dưỡng năng lực cho các cơ quan hoạch định chính sách. Kinh phí 
dành cho các tài trợ ngắn hạn dao động từ 50.000 đô la đến 150.000 đô la.

- Tài trợ dài hạn nhằm triển khai các giải pháp chính sách cụ thể có mục tiêu 
đẩy nhanh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo. Quá 
trình triển khai đối với các khoản tài trợ dài hạn có thể kéo dài đến 4 năm. 
Kinh phí được cấp thường dao động từ 400.000 đô la đến 1.200.000 đô la. AFI 
cũng có thể hỗ trợ kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách với các nhà tài 
trợ và các đối tác thuộc khu vực tư nhân để tiếp cận các hỗ trợ triển khai bổ 
sung. 

- Các khoản tài trợ nhằm chia sẻ tri thức giúp nâng cao hiểu biết chung về các 
giải pháp chính sách, thiết lập các đối tác kỹ thuật giữa các quốc gia, và kết 
nối các bên liên quan nhằm tăng cường đối thoại chính sách vì sự tiếp cận rộng 
khắp tới các dịch vụ tài chính. Ví dụ về việc chia sẻ tri thức bao gồm trao đổi 
nhân viên, các chuyến tham quan học tập, hội thảo quốc gia và quốc tế, chuyên 
gia đánh giá, và các nhóm công tác vùng. Ngân sách dành cho các hoạt động thuộc 
nhóm này dao động từ 25.000 đô la đến 75.000 đô la. Hồ sơ đề xuất có thể đăng 
ký độc lập hoặc phối hợp với các đối tác trao đổi khác.

Đối tượng tham gia: AFI sẽ cấp kinh phí cho các đối tượng tại các nước đang 
phát triển, chú trọng vào các khu vực châu Phi, châu Á, Mỹ Latin, Trung Đông và 
Đông Âu. Các khoản tài trợ ngắn hạn và dài hạn chủ yếu dành cho các tổ chức 
chính phủ và tổ chức vùng, bao gồm các ngân hàng trung ương, các bộ tài chính 
và tương đương, các cơ quan giám sát và các ngân hàng công. Tuy nhiên, các mạng 
lưới và tổ chức tài chính vi mô có thể nộp các đề xuất về trao đổi tri thức 
Nam-Nam.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.afi-global.net/grants.htm


----- Original Message ----- 
From: lnguyen1@xxxxxxxxxxxxx 
Sent: Friday, September 25, 2009 10:57 AM
Subject: Fw: Proposals Invited for Marketplace on Innovative Financial 
Solutions for Development + Grants for Increase Access to Financial Services 
(tieng Anh va tieng Viet)


Gui anh chi ban dich tieng Viet ve cuoc thi. Cac anh chi co y dinh nop ho so 
nen vao website cua to chuc cuoc thi de tim hieu thong tin chi tiet va cach 
thuc nop ho so, tieu chi tham du cung nhu giai thuong.

Best regards,

..........**............**...........**...........
Nguyen Phuong Loan
Poverty Reduction and Economic Management Unit

The World Bank Office in Vietnam
63 Ly Thai To Str., Hanoi, Vietnam
Tel: (84.4) 3934 6600 # 235, Fax: (84.4) 3934 6597
Email: lnguyen1@xxxxxxxxxxxxx; Www.worldbank.org
----- Forwarded by Loan Thi Phuong Nguyen/Person/World Bank on 09/25/2009 10:55 
AM -----

       Nha Thi Vu 
       09/25/2009 10:41 AM
       EACVF
   

      To 
      VN National Staff 


      cc 
      


      Subject 
      Proposals Invited for Marketplace on Innovative Financial Solutions 
for Development + Grants for Increase Access to Financial Services (tieng Anh 
va tieng Viet) 
      
   
(resent, upon some requests for Vietnamese version) 

1. Proposals Invited for Marketplace on Innovative Financial Solutions for 
Development

The Agence Française de Développement (AFD), Bill & Melinda Gates Foundation, 
and the World Bank will co-host an international Marketplace on Innovative 
Financial Solutions for Development (2010 MIF) to be held in Paris on March, 
4-5 2010. 

The 2010 MIF will be dedicated to smart, fine-tuned, innovative financial 
mechanisms for mobilizing, channeling, and spending funds for development 
issues. The event will bring together development practioners, donors, 
philanthropists, social entrepreneurs, academics, representatives from across a 
range of financial institutions and policy makers to exchange experience and 
ideas on innovative development finance solutions. The 2010 MIF will be 
structured around workshops and a marketplace where innovators can showcase 
their initiatives and projects. 

The main objectives of the event are to: 

advance the agenda on innovative financial solutions for development; 
facilitate knowledge sharing and learning, including South/South learning, on 
what kinds of innovative financial solutions for development work, what don’t, 
and how to design these solutions to maximize development impact and 
cost-effectiveness; 
spur the evolution of cutting-edge projects that apply innovative financial 
mechanisms to development challenges. 

The Competition 

A key feature of the 2010 MIF will be a competition to garner and highlight 
fresh ideas on how innovative financing mechanisms can be used to better solve 
development challenges at local, country, regional, or global levels, with the 
goal that successful innovations can be scaled up and replicated broadly. 

The winners will be awarded pilot grants to assist them in the implementation 
of their proposals. 

Proposals are welcomed from all organizations involved in innovative finance 
focused on development, including financial institutions, private-sector 
companies, social enterprises, non-governmental and civil society 
organizations, government agencies, universities and other academic 
organizations, foundations, and development organizations. Guidelines and 
application forms can be accessed on this website. 

Proposals must be submitted by November 15th 2009. 

More information can be found at http://www.fininnov.org/

==
Mời nộp đề xuất: các giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển

Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD), Quỹ Bill & 
Melinda Gates và Ngân hàng Thế giới sẽ đồng tổ chức một Hội chợ các Giải pháp 
Tài chính Sáng tạo vì sự Phát triển (2010 MIF) tại Paris, vào ngày 4 và 5 tháng 
3 năm 2010.

2010 MIF sẽ là cơ hội trình diễn các cơ chế tài chính sáng tạo và hữu hiệu nhằm 
quảng bá và sử dụng các nguồn vốn dành cho các vấn đề phát triển. Sự kiện này 
sẽ tập hợp những người làm công tác phát triển, các nhà tài trợ, các tổ chức từ 
thiện, các doanh nghiệp xã hội, các nhà nghiên cứu, đại diện của các thiết chế 
tài chính và nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về 
các giải pháp tài chính phát triển sáng tạo. 2010 MIF sẽ bao gồm các cuộc hội 
thảo và một hội chợ nơi các nhà sáng tạo có thể trưng bày các sáng kiến và dự 
án của mình.

Mục tiêu chính của sự kiện này: 

- Thúc đẩy các giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển
- Tăng cường sự trao đổi tri thức và học hỏi lẫn nhau, bao gồm trao đổi 
Nam-Nam, về các chủ đề như giải pháp tài chính sáng tạo vì sự phát triển, những 
giải pháp không hiệu quả, và cách thức xây dựng các giải pháp này nhằm phát huy 
tối đa hiệu quả và tính kinh tế.
- Thúc đẩy sự phát triển các dự án tiên phong trong việc áp dụng các cơ chế tài 
chính sáng tạo trong bối cảnh các thách thức phát triển. 

Trọng tâm của 2010 MIF là cuộc thi dành cho các cơ chế tài chính sáng tạo nhằm 
tập trung và nêu bật các ý tưởng mới về cơ chế tài chính sáng tạo có thể sử 
dụng để giải quyết hiệu quả hơn các thách thức phát triển ở cấp địa phương, 
quốc gia, vùng và toàn cầu, với mục tiêu nhân rộng các giải pháp thành công. 

Những đề xuất được chọn sẽ được cấp kinh phí nhằm hỗ trợ việc triển khai thí 
điểm.

Đối tượng tham gia: tất cả các tổ chức liên quan đến lĩnh vực tài chính sáng 
tạo vì sự phát triển, bao gồm các thiết chế tài chính, các công ty tư nhân, 
doanh nghiệp xã hội, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, các cơ quan 
chính phủ, trường đại học và cơ quan nghiên cứu, các quỹ, và các tổ chức phát 
triển. 

Hạn chót nhận hồ sơ: 15-11-2009. 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.fininnov.org/

==

2. Grants for Increase Access to Financial Services

Alliance for Financial Inclusion (AFI), managed on behalf of its members by the 
German development organization (GTZ) and supported with a $35 million grant 
from the Bill & Melinda Gates Foundation, is a coalition of countries from the 
developing world committed to making savings accounts, insurance, and other 
financial services available to millions of people living on less than $2 a day.

AFI’s global network will enable developing countries to share knowledge so 
they can more effectively develop and implement policies designed to expand 
access to financial services. While many of the smartest policies to expand 
financial access have come from developing countries – such as mobile phone 
money transfer services in Kenya and agent banking in Brazil – knowledge of 
these solutions is scattered in pockets around the globe. 

AFI provides policymakers with short- and long-term grants to develop and 
implement the most effective solutions for their countries’ individual 
circumstances.

Short-term grants are for addressing specific issues or making advances in the 
policy formulation process in preparation for larger initiatives. These grants, 
which cover a period of 6 to 12 months, will lead to outputs such as diagnostic 
studies, draft regulations and manuals, as well as build capacity in policy and 
regulatory agencies. The budget range for short-term proposals is $50,000 to 
$150,000.

Long-term grants are for implementing specific policy solutions that facilitate 
a rapid and significant expansion of financial services to the poor. The 
implementation period for these grants will be over 1 to 4 years. The normal 
budget range for long-term proposals is $400,000 to $1,200,000. AFI can also 
connect policymakers to donors and private sector partners for additional 
implementation support.

Knowledge exchange grants will be made available to raise collective awareness 
of policy solutions, create technical partnerships between countries, and link 
stakeholders to significantly develop the policy dialogue about universal 
access. Examples of knowledge exchanges include staff exchanges, study tours, 
national and regional conferences, peer reviews and regional working groups. 
The budget range for knowledge exchange proposals is $25,000 to $75,000. 
Applicants may apply independently or in association with desired exchange 
partners.

Who is eligible? AFI is looking for a diverse portfolio of grantees across the 
developing world, with a focus on Africa, Asia, Latin America, the Middle East 
and Eastern Europe. The short- and long-term grants are primarily targeted at 
regional, national and sub-national government institutions including Central 
Banks, Finance or other Ministries, regulatory oversight bodies and public 
banks. However, South-South exchange proposals may also be submitted by 
microfinance networks and associations.

For more information please visit http://www.afi-global.net/grants.htm

==
Thúc đẩy việc tiếp cận tới các dịch vụ tài chính: Mời nộp đề xuất xin tài trợ

Liên minh vì sự Hòa nhập Tài chính (Alliance for Financial Inclusion - AFI), do 
Cơ quan Phát triển Đức (GTZ) quản lý với khoản tài trợ 35 triệu đô la của Quỹ 
Bill & Melinda Gates, là sáng kiến liên kết của các nước đang phát triển với 
cam kết thúc đẩy khả năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính cho hàng triệu 
người nghèo có thu nhập dưới 2 đô la một ngày.

Mạng lưới toàn cẩu của AFI cho phép các nước đang phát triển chia sẻ tri thức 
qua đó phát triển và triển khai hữu hiệu hơn các chính sách nhằm mở rộng khả 
năng tiếp cận tới các dịch vụ tài chính. Trong thực tế, rất nhiều chính sách 
hữu hiệu trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính xuất phát từ 
các nước đang phát triển, ví dụ như dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại di động 
ở Kenia và đại lý ngân hàng ở Brazil. Tuy nhiên thông tin và kiến thức về các 
giải pháp hữu hiệu này lại rải rác khắp thế giới và chưa được tập trung lại.

AFI sẽ tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách tiếp cận tới các khoản tài 
trợ ngắn hạn và dài hạn để phát triển và triển khai các giải pháp hữu hiệu nhất 
với tình hình thực tế tại nước mình. 

- Tài trợ ngắn hạn nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc thúc đẩy quá trình 
xây dựng chính sách để chuẩn bị cho các sáng kiến ở phạm vi rộng hơn. Các khoản 
tài trợ ngắn hạn, trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 12 tháng, sẽ nhằm các 
mục tiêu như xây dựng các nghiên cứu phân tích, dự thảo luật lệ và chỉ dẫn, 
cũng như bồi dưỡng năng lực cho các cơ quan hoạch định chính sách. Kinh phí 
dành cho các tài trợ ngắn hạn dao động từ 50.000 đô la đến 150.000 đô la.

- Tài trợ dài hạn nhằm triển khai các giải pháp chính sách cụ thể có mục tiêu 
đẩy nhanh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo. Quá 
trình triển khai đối với các khoản tài trợ dài hạn có thể kéo dài đến 4 năm. 
Kinh phí được cấp thường dao động từ 400.000 đô la đến 1.200.000 đô la. AFI 
cũng có thể hỗ trợ kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách với các nhà tài 
trợ và các đối tác thuộc khu vực tư nhân để tiếp cận các hỗ trợ triển khai bổ 
sung. 

- Các khoản tài trợ nhằm chia sẻ tri thức giúp nâng cao hiểu biết chung về các 
giải pháp chính sách, thiết lập các đối tác kỹ thuật giữa các quốc gia, và kết 
nối các bên liên quan nhằm tăng cường đối thoại chính sách vì sự tiếp cận rộng 
khắp tới các dịch vụ tài chính. Ví dụ về việc chia sẻ tri thức bao gồm trao đổi 
nhân viên, các chuyến tham quan học tập, hội thảo quốc gia và quốc tế, chuyên 
gia đánh giá, và các nhóm công tác vùng. Ngân sách dành cho các hoạt động thuộc 
nhóm này dao động từ 25.000 đô la đến 75.000 đô la. Hồ sơ đề xuất có thể đăng 
ký độc lập hoặc phối hợp với các đối tác trao đổi khác.

Đối tượng tham gia: AFI sẽ cấp kinh phí cho các đối tượng tại các nước đang 
phát triển, chú trọng vào các khu vực châu Phi, châu Á, Mỹ Latin, Trung Đông và 
Đông Âu. Các khoản tài trợ ngắn hạn và dài hạn chủ yếu dành cho các tổ chức 
chính phủ và tổ chức vùng, bao gồm các ngân hàng trung ương, các bộ tài chính 
và tương đương, các cơ quan giám sát và các ngân hàng công. Tuy nhiên, các mạng 
lưới và tổ chức tài chính vi mô có thể nộp các đề xuất về trao đổi tri thức 
Nam-Nam.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.afi-global.net/grants.htm

==________________________________
Vu Thi Nha (Ms)
Librarian
Vietnam Development Information Center
Ground floor, 63 Ly Thai To, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-3934 6600 (ext: 709)
Fax: 84-4-3934 6847
Email: nvu2@xxxxxxxxxxxxx
Website: http://www.vdic.org.vn


GIF image

Other related posts:

 • » [SaoMai] Tai tro world bank tieng viet - Phuong Thom