[SaoMai] Mau dang ky khoa hoc vi tinh tren mang

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Sep 2008 07:58:36 +0700

Chào mọi người,
Hiện nay, mình đã có mẫu đăng ký học lớp vi tính trên trang web. Vì thế, các 
bạn có thể giới thiệu cho những người muốn đăng ký học cũng có thể lên trang 
của Sao Mai tại www.saomaicenter.org để điền mẫu đơn đăng ký học.
Có gì chị Thơm cập nhật mẫu đơn này rồi dùng để ghi thông tin của những người 
đăng ký học nha. Khi họ đăng ký qua điện thoại thì người ghi danh lại phải hỏi 
họ các thông tin như mẫu đơn này.
Phúc

Other related posts:

  • » [SaoMai] Mau dang ky khoa hoc vi tinh tren mang