De nghi cua Amedeo va Carlo

  • From: "Sao Mai Computer Center For The Blind" <saomai-center@xxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 5 Aug 2005 10:28:17 +0700

Day la ban de nghi cua ong Amedeo va ong Carlo. Toi co tam dich ra cho cac Bac 
ben Hoi doc. Gui kem de cac ban tham khao nhe

Chaøo caùc baïn
Toâi xin göûi ñeán caùc baïn nhöõng yù kieán vaø ñeà nghò cuûa toâi veà TTSM. 
Xin haõy göûi cho toâi nhöõng ñoùng goùp cuõng nhö nhöõng ñeà nghò cuûa caùc 
baïn ñeå vaên baûn naøy ñöôïc chaáp thuaän. Neáu caùc baïn vieát baèng tieáng 
Vieät toâi seõ yeâu caàu Em Thôm giuùp toâi dòch ra tieáng Anh.

* Nhöõng hoïat ñoäng phi lôïi nhuaän

1. Naâng caáp kyõ thuaät coâng ngheä ôû Sao Mai nhö laø gaén maøn hình chöõ 
noåi vôùi maùy tính xaùch tay, heä thoáng maïng khoâng daây, kyõ thuaät 
Bluetooth vaø maïng Symbian

2. Tieáp tuïc phaùt trieån hoøan thieän phaàn meàm web Sao Mai

3. Gaén ngoân ngöõ tieáng Vieät vôùi Jaws trong vieäc coäng taùc vôùi coâng ty 
Freedom Scientific (xem thoûa thuaän hôïp taùc giöõa Sao Mai vôùi coâng ty 
Freedom Scientific)

4. Phoái hôïp giöõa bí quyeát saûn xuaát maùy tính vaø nguoàn maùy tính saün 
coù ñeå tieáp caän vôùi ngöôøi khieám thò TP.HCM (ñieàu ñaàu tieân phaûi laøm 
laø khaûo saùt giöõa caùc toå chöùc vaø nhöõng hoäi töø thieän daønh cho ngöôøi 
khieám thò sau ñoù thaûo luaän nhöõng ñieåm öu tieân vaø nhöõng coâng vieäc 
chung vôùi hoï) Muïc tieâu ñaàu tieân laø laøm sao ñaùnh giaù trình ñoä, soá 
löôïng ngöôøi muø coù theå söû duïng maùy vi tính ñoäc laäp vaø loïai kyõ 
thuaät coâng ngheä maø hoï ñang duøng laø gì? (nhö maùy vi tính, myù in chöõ 
noåi, phaàn meàm chuyeân duøng…) coäng vôùi coù bao nhieâu ngöôøi höôùng daãn 
keå caû ngöôøi saùng laãn ngöôøi khieám thò. Ñieàu naøy raát quan troïng ñeå 
bieát veà ngöôøi kyõ thuaät vieân  hoã trôï trong phoøng maùy.

Böôùc thöù hai coù theå laø toå chöùc moät buoåi hoïp ñeå thaûo luaän nhöõng 
yeâu caàu chung vaø laøm theá naøo ñeå caûi thieän tình hình hieän taïi.

5. Thaønh laäp moät maïng löôùi hôïp phaùp goàm nhöõng toå chöùc phi lôïi 
nhuaän giöõa nhöõng ñoái taùc tröôùc ñaây trong döï aùn Samsung, vaïch ra 
nhöõng muïc tieâu chung, hoïc caùch cuøng laøm vieäc vôùi nhau vaø ñaêng kyù 
caùc ñôn xin taøi trôï döï aùn theo töøng ñôn vò rieâng leû. Nhöng maïng löôùi 
seõ laø nhöõng löïa choïn toát nhaát ñeå giaønh ñöôïc taøi trôï hôn laø nhöõng 
ñôn vò rieâng leû.

6. Chuyeân moân hoùa 4 trung taâm chính

VD. Moät phoøng coù theå seõ trôû thaønh 1 trung taâm thu nhaïc döïa treân maùy 
vi tính, 1 phoøng laøm trung taâm in saùch chöõ noåi, 1 phoøng laøm trung taâm 
chuyeân moân hoùa veà vieäc giaùo duïc treû em vaø moät phoøng cuoái cuøng 
duøng laøm trung taâm löu tröõ nhöõng taøi lieäu giaùo duïc (nhö taûi nhöõng 
taøi lieäu hoïc taäp baèng tieáng Vieät baèng Internet vaø cheùp ra ñóa CD cho 
ngöôøi khieám thò coù theå ñoïc baèng phaàn meàm duyeät web Sao Mai)

7. Thaønh laäp nhoùm chuyeân vieân tin hoïc goàm nhöõng phuï nöõ khieám thò

8. Taêng löông nhaân vieân leân töø 30-50%

9. Vaän ñoäng moïi ngöôøi taëng maùy vi tính cuõ

YÙ töôûng naøy seõ ñöôïc göûi tôùi (caùc coâng ty, ngaân haøng, caùc vieän 
nghieân cöùu vaø nhöõng toå chöùc khaùc) nhö laø moät yeâu caàu ñeà nghò hoï 
taëng maùy vi tính cuõ ñeå caûi thieän giaùo duïc vaø nhöõng kieán thöùc toång 
quaùt cho ngöôøi khieám thò. Sao Mai seõ nhaän nhöõng maùy cuõ vaø kieåm tra 
sau ñoù phaân phoái chuùng cho nhöõng caù nhaân laø ngöôøi muø, nhöõng hoïc 
sinh khieám thò, nhöõng toå chöùc daønh cho ngöôøi muø, nhöõng toå chöùc töø 
thieän, hay ñaët nhöõng maùy vi tính naøy trong nhöõng tröôøng coù hoïc sinh 
khieám thò theo hoïc.

Neáu caàn thieát, nhöõng ngöôøi höôûng lôïi naøy seõ ñöôïc huaán luyeän cô baûn 
taïi Sao Mai

10. Ñaùnh giaù khaû naêng veà söï môû ñaàu cuûa phöông phaùp gaây tieáng vang. 
Xem website:

http://www.wordaccessfortheblind.org/echolocation.htm

http://www.worldaccessfortheblind.org/technology.htm

11. Boå nhieäm moät thaønh vieân khieám thò coù kyõ naêng vi tính khaùc vaøo 
ban ñieàu haønh Sao Mai (vieäc laøm khaån caáp) vaø giao cho thaønh vieân môùi 
boå nhieäm nhöõng nhieäm vuï seõ phuï traùch.

12. Ñöa nhöõng kyõ thuaät vaø kinh nghieäm hieän coù cuûa Sao Mai ñeán vôùi 
caùc sinh vieân ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc vôùi nhöõng ngaønh ngheà khaùc nhau 
(nhö Toaùn hoïc, Xaõ hoäi, taâm lyù, ngoïai ngöõ…) ñeå hoï coù theå vieát 
nhöõng ñeà taøi, nghieân cöùu veà söï hoã trôï cuûa coâng ngheä vaø nhöõng ñeà 
taøi lieân quan.

Nhö theá ñaõ ñuû ñeå vieát thö baøy toû göûi ñeán caùc giaùo sö caùc tröôøng 
ñaïi hoïc vaø caùc laõnh ñaïo cuûa caùc phoøng ban vaø phaân coâng moät ngöôøi 
ôû Sao Mai coù traùch nhieäm lieân heä vôùi hoï.

13. Chính thöùc giao vieäc quaûn lyù döõ lieäu trong Sao Mai cho em Phöôïng 
(VD: phuï traùch vieäc huaán luyeän cho phuï nöõ khieám thò vaø tìm kieám, taûi 
nhöõng taøi lieäu giaùo duïc vaø nhöõng thoâng tin töø Internet baèng tieáng 
Vieät ñeå laøm thaønh nhöõng taøi lieäu khoâng tröïc tuyeán coù saün. Phöôïng 
cuõng seõ ñöôïc yeâu caàu coäng taùc vôùi moät vaøi chöông trình khaùc (nhö 
Phöôïng coù theå ñoùng vai troø trong chieán dòch taëng maùy vi tính cuõ cuûa 
baïn)

14. Ñeà nghò moät trong nhöõng coá vaán (hoaëc moät ngöôøi thöù 3) thöôøng 
xuyeân tìm treân maïng (vaø trong xaõ hoät Vieät Nam) nhöõng thoâng tin veà 
caùc döï aùn hoaëc giaûi thöôûng maø coù theå seõ ñöôïc ñaêng kyù tham gia bôûi 
Sao Mai hay bôûi moät maïng löôùi.

* Ñònh höôùng nhöõng hoïat ñoäng coù lôïi nhuaän

Ñieàu naøy coù leõ seõ caàn phaûi thaønh laäp moät cô quan ñieàu phoái ñeå 
ñieàu haønh vieäc kinh doanh. Ñoù laø ñieàu caàn thieát ñeå coù ngaân saùch cho 
nhöõng vieäc ñaàu tö ban ñaàu (söï traû cöôùc, kinh doanh quaûng caùo…), ñeå 
coù moät trang web phoå bieán vaø theo phöông phaùp ngaân haøng ñeå ñieàu haønh 
quaûn lyù nhöõng giao dòch treân toøan theá giôùi. Sao Mai coù theå kyù moät 
thoûa thuaän coäng taùc vôùi caùc ñôn vò naøy nhöng thöïc chaát laø laøm kinh 
doanh.

a. Phaùt trieån vaø tieáp thò saùch ñieän töû baèng tieáng Vieät (vaø daïng aâm 
thanh MP3) cho nhöõng maùy tính ñeå baøn vaø ñieän thoïai maïng Symbian.

b. Cöûa haøng maùy tính

VD: YÙ töôûng naøy laø ñeå ñöa ra caùch saép xeáp laïi maùy vi tính môùi vôùi 
giaù caû hôïp lyù (nhöng vaãn phaûi coù lôïi nhuaän) maø moïi ngöôøi coù theå 
tìm treân web, traû tieàn vaø ñem chuùng veà.

Haõy noùi raèng chuùng ta choïn haõng Acer (hay Samsung)  vaø nhöõng linh kieän 
cuûa cuøng moät coâng ty nhö laø choïn thieát bò nghe nhaïc MP3, oå ñóa rôøi, 
hoïaêc theû nhôù. Chuùng ta seõ kyù 1 thoûa thuaän vôùi nhaø saûn xuaát ñeå cho 
chuùng ta baùn vôùi soá löôïng coù haïn cuûa nhöõng saûn phaåm coù choïn löïa 
vôùi moät möùc giaù caïnh tranh.

Baèng caùch choïn löïa nhöõng phaàn cöùng vôùi teân môùi maø chuùng ta khoâng 
caàn phaûi cung caáp dòch vuï khaùch haøng.

Caâu khaåu hòeâu coù theå laø: “Neáu baïn mua saûn phaåm ôû Sao Mai baïn seõ 
tieát kieäm ñöôïc x% so vôùi giaù thò tröôøng vaø goùp phaàn vaøo vieäc giaùo 
duïc tin hoïc cho ngöôøi khieám thò”.

Other related posts:

  • » De nghi cua Amedeo va Carlo