[SaoMai] Re: Chi Loan oi chi gui cac du an giup em a: Moi nop de xuat nghien cuu

 • From: "Phuong Thom" <thom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 11 Dec 2009 11:14:04 +0700

 ----- Original Message ----- 
 From: lnguyen1@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, December 11, 2009 9:37 AM
 Subject: Fw: Chi Loan oi chi gui cac du an giup em a: M?i n?p đ? xu?t nghiên 
c?u


 Kinh gui anh , chi va cac ban

 Gui anh, chi va cac ban them thong tin ve mot nguon tai tro. Cam on ban Phuc 
da chia se thong tin nay.

 Chuc anh, chi va cac ban may man.

 Best regards,

 Phuong Loan
 ----- Forwarded by Loan Thi Phuong Nguyen/Person/World Bank on 12/11/2009 
09:32 AM -----

        Phuc SJ Vietnam <phuc@xxxxxxxxxxxxx> 
        Sent by: phucsjvietnam@xxxxxxxxx 
        12/10/2009 03:22 PM

    

       To 
       lnguyen1@xxxxxxxxxxxxx 


       cc 
       


       Subject 
       Chi Loan oi chi gui cac du an giup em a: Mời nộp đề xuất nghiên 
cứu 
       
    

 Mời nộp đề xuất nghiên cứu 

 Trong vòng đầu tiên, Quỹ Nghiên cứu Hành động Chính sách kêu gọi đề xuất 
nghiên cứu cho hai chủ đề sau:
  
 Nghiên cứu Hành động Chính sách về Thị trường Lao động: Cải thiện sự phù hợp 
của Hệ thống đào tạo dạy nghề ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực kinh 
tế tư nhân
 Điều khoản tham chiếu: Tiếng Anh l Tiếng Việt
  
 Nghiên cứu Hành động Chính sách về Chuỗi giá trị: Nghiên cứu đánh giá tính 
hiệu quả của các cơ chế hợp đồng trong ngành nông nghiệp và các phương thức mới 
giúp cải thiện việc thực thi hợp đồng
 Điều khoản tham chiếu: Tiếng Anh l Tiếng Việt 

  

 Hạn nộp hồ sơ là vào ngày 22 tháng 1 năm 2009. Nhấn vào đây để tải xuống mẫu 
hồ sơ và các thông tin thêm về quy trình nộp hồ sơ.
 SJ Vietnam Director
 Do Thi Phuc (Miss)

 Office: Suite 306, Building C6, Block 1, My Dinh 1, Hanoi, Vietnam.
 Tel: +84.4.62872829 / +84.4.22154993
 Fax: +84.4.7195080
 Email: phuc@xxxxxxxxxxxxx
 Website: www.sjvietnam.org

 Volunteer for sharing, learning and being responsible! (See attached file: 1st TOR Labour Markets_TVET System_vns.doc)(See attached 
file: 1st TOR Contracting Systems_Value Chain_vns.doc) 


GIF image

Other related posts:

 • » [SaoMai] Re: Chi Loan oi chi gui cac du an giup em a: Moi nop de xuat nghien cuu - Phuong Thom