Bien ban hop ban dieu hanh

  • From: "Phuong Thom" <phuongthom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 25 Feb 2005 08:40:34 +0700

BiÃn bán háp ban Äiáu hÃnh ngÃy 23/2/2005

- KÃ háp Äáng lÃm phán mám soán tháo sao mai vái nhÃm cáa 
Tuán. thanh toÃn Äát 1 háp Äáng váa kÃ.

- TÃy Ninh lÃn ká hoách má 2 láp vi tÃnh vái 17 hác viÃn tham 
gia và Äá nghá Sao Mai há trá lÆÆng trá giáng cho 1 láp 
(600.000Äáng/thÃng) và huán luyán ngán hán cho cÃn bá sÃng 
Äá vá phá trÃch láp. Ban Äiáu hÃnh Sao Mai nhát trà 2 Äá 
nghá cáa trÆáng TÃy Ninh và hoan nghÃnh tinh thán cáng tÃc 
nhián tÃnh cáa TÃy Ninh.

- ÄÃn Äác cÃc tánh cÃn lái vá viác má láp cho khoà tiáp 
theo

- TrÆáng An Giang ÄÆa chÆÆng trÃnh dáy tin hác vÃo chung vái 
chÆÆng trÃnh hác cáa trÆáng nÃn khÃng phái há trá lÆÆng 
trá giáng

- Hái ngÆái mà Huá thÃng bÃo là Äang tián hÃnh má láp do 
Nhát phá trÃch và Äá nghá Sao mai há trá lÆÆng trá giáng 
nhÆ Äà thÃng bÃo trÆác (300.000Äáng/thÃng). Sao mai nhát trà và 
Äá nghá Huá gái cÃng vÄn chÃnh thác vá viác háp tÃc nÃy

- Sao mai chuán bá dá Ãn má ráng máng lÆái ÄÃo táo tin 
hác tá xa cho cÃc tánh thÃnh toÃn quác Äá liÃn há xin tÃi 
trá. 

- GiÃm Äác nhác lái viác phÃn trÃch nhiám trong ban Äiáu hÃnh:
+ Thián phá trÃch Äái ngoái và phái háp vái PhÃc quán là 
ÄÃo táo
+ PhÃc phá trÃch ÄÃo táo + giÃo trÃnh + giÃo Ãn
+ThÆm phá trÃch quán là hÃnh chÃnh vá cÃc hoát Äáng cáa 
trung tÃm

- Viác phÃn cÃng trÃn là mái ngÆái cháu trÃch nhiám chÃnh 
trÆác ban lÃnh Äáo vá nhiám vá cáa mÃnh. Tuy nhiÃn trong quà 
trÃnh thác hián táng viác cà thá cà mái liÃn quan vái nhau, 
cán phái trao Äái và cÃng nhau giái quyát. Mái ngÆái phái 
xÃy dáng cho mÃnh nái dung cÃng tÃc cá thá

- Äá viác ÄÃo táo ÄÆác tát hÆn cÅng nhÆ giÃp cho viác 
quán là ÄÆác sÃu sÃt hÆn. Ban Äiáu hÃnh nhát trà  sau mái 
tiát hác cÃc giÃo viÃn phái gái sá Äáu bÃi vá cho PhÃc & 
ThÆm. PhÃc sá cÄn cá vÃo ÄÃ Äá theo dÃi tián trÃnh giáng 
dáy cÅng nhÆ chát lÆáng giáng dáy. cÃn ThÆm sá lÃm cÄn cá 
Äá tÃnh lÆÆng cho mái thÃng. náu ai khÃng gái sá Äáu bÃi 
buái nÃo thà sá bá trá lÆÆng buái ÄÃ.

- Chán chánh lái giá giác lÃm viác Äá Äám báo tát cho 
viác dáy và hác. Äá nghá cÃc giÃo viÃn chánh Äán lái tÃc 
phong Äi dáy ÄÃng giá nhÆ ÄÃ quy Äánh. RiÃng láp cáa HÃng: 
do bán rán cÃng viác bÃn Báng SÃng nÃn HÃng khÃng thá tham gia 
Äám báo Äá sá giá cho láp hác, nÃn láp cáa HÃng ÄÃ 
ÄÆác chuyán sang cho Quác phá trÃch. Trong thái gian qua mác dà 
khÃng ÄÆác hÆáng khoán trá cáp nÃo nhÆng Quác ván tá tÃc 
lÃn Sao mai thÆáng xuyÃn cà khi suát tuán Äá tá hác. Biáu 
dÆÆng tinh thán tÃch các cáa Quác Ban Äiáu hÃnh nhát trà giao 
Quác Äáng láp Äá cà thÃm thu nháp há trá cho chi phà sinh 
hoát cáa mÃnh.

Buái háp kát thÃc vÃo lÃc 15:30 cÃng ngÃy

Other related posts:

  • » Bien ban hop ban dieu hanh