[SaoMai] Re: Bao cao tuan

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "Thuy Phuong" <thuyphuong@xxxxxxxxxxxxxx>, <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 12 Apr 2008 23:11:25 +0700

Phượng ơi,
Bài thu của em nhìn chung là rất tốt. Anh cũng có vài ý với em là: em đọc nghe 
hơi xìu xìu và không cần dùng từ chúng tôi, chỉ cần tôi là được rồi.
Phúc
 ----- Original Message ----- 
 From: Thuy Phuong 
 To: anh Phuc 
 Cc: Phuong Thom 
 Sent: Friday, April 11, 2008 6:47 PM
 Subject: Bao cao tuan


 Phan Thuy Phuong

 I. Noi dung du dinh hoan tat:
 1. Huong dan hoc vien hoc tiep windows explorer, su dung mot so trinh play 
back nhu winamp, windows media player... va date and time.
 2. Tim bai cho chuyen de hoc tieng Anh: cac cau truc de nham lan.
 3. Viet bai huong dan cho tap san: chuyen doi file am thanh: file .ram voi 
WayPad, cac dinh dang khac voi JetAudio.
 4. thu am bai huong dan ve folder options.

 II. Noi dung da hoan thanh theo ke hoach:

 1. Thu am xong bai huong dan cho tuan truoc: folder options
 2. Tim bai cho chuyen de hoc tieng Anh: cac cau truc de nham lan.
 3. Viet bai huong dan cho tap san: chuyen doi file am thanh: file .ram voi 
WayPad, cac dinh dang khac voi JetAudio.
 4. Huong dan HV cach copy, cat, dan files and folder, truy cap vao mang cuc 
bo.

 III. Noi dung chua hoan tat theo ke hoach:
 Chua huong dan cho HV su dung cac trinh play back va date and time vi thu 7 
tuan truoc cac ban HV xin nghi mot buoi.
 IV. Cong viec du dinh cho tuan toi:
 1. Thu am bai huong dan chuyen dinh dang file am thanh.
 2. Huong dan HV cac tinh nang con lai cua windows explorer, cac trinh play 
back vao ngay mai (thu 7). Va date and time, sounds and audio, go van ban voi 
Unikey va Microsoft Word.
 3. Tim bai cho viec hoc tieng Anh: mot so thanh ngu thong dung.


 __________ NOD32 3019 (20080411) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts:

 • » [SaoMai] Re: Bao cao tuan