[SaoMai] Bai viet 2

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 7 Apr 2008 20:19:53 +0700

Chao anh Phuc
Em vừa gởi thêm bài viết 2 lên ftp anh xem và cho ý kiến. 
Kim Thoa

Other related posts:

  • » [SaoMai] Bai viet 2