[sanniolug] cancellarsi dalla lista

  • From: Alessandro Ronchi <onoma@xxxxxxxxxxxx>
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 07 Nov 2003 12:11:30 +0100

come ci si cancella dalla mailing list? negli header non ho trovato
nulla...


Other related posts: