[sanniolug] Prova

  • From: boto.too@xxxxxxxx
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 8 Nov 2004 15:06:19 +0100 (CET)

Non date retta a questa mail, sto solo provando il server smtp.

Ciao a tutti

Other related posts: