[sanniolug] Re: Aggiornamento Student Knoppix

 • From: Massimiliano Mirra <mmirra@xxxxxxxxx>
 • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 13 Oct 2003 22:33:14 +0200

Ivan Morgillo <ivanmorgillo@xxxxxxxxx> writes:

> ArgoUML        www.argouml.org

Vedo che è già pacchettizzato per Debian. Ok.

Other related posts: