[robotics_vnu] Fwd: Re: Toan van bao cao gui hoi nghi "Mot so van de chon loc cua cong nghe thong tin va truyen thong".

 • From: Ha Khanh Linh <linhkhanhha@xxxxxxxxx>
 • To: Roboticslab <robotics_vnu@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 28 Jul 2004 22:12:54 -0700 (PDT)


Note: forwarded message attached.

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!
--- Begin Message ---
 • From: dntoan@xxxxxxxxxxxxxxx (Do Nang Toan)
 • To: "Ha Khanh Linh" <linhkhanhha@xxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 28 Jul 2004 09:52:34 +0700
Đã cập nhật, sẽ gửi giấy mời vào tuần đầu tháng 8!

Hẹn gặp tại Đà Nẵng
TOÀN
 ----- Original Message ----- 
 From: Ha Khanh Linh 
 To: dntoan@xxxxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, July 28, 2004 8:55 AM
 Subject: Toan van bao cao gui hoi nghi "Mot so van de chon loc cua cong nghe 
thong tin va truyen thong".


 Kinh gui ban to chuc !
 Kinh gui tien si Do Nang Toan !

 Chung toi la: Ha Khanh Linh, Tran Quang Vinh, Le Vu Ha thuoc nhom nghien cuu 
phong thi nghiem tu dong va robotic, khoa cong nghe , DHQG Ha Noi. Chung toi 
xin gui toan van bao cao " Ung dung thi giac may tinh trong dieu khien Robot" 
tai hoi nghi "Mot so van de chon loc cua cong nghe thong tin va truyen thong". 
 Xin thu loi vi chung toi gui hoi cham hon so voi thoi han. 

 Ha Khanh Linh
 Robotic Lab - Khoa Cong Nghe - DHQG


------------------------------------------------------------------------------
 Do you Yahoo!?
 New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!

--- End Message ---

Other related posts:

 • » [robotics_vnu] Fwd: Re: Toan van bao cao gui hoi nghi "Mot so van de chon loc cua cong nghe thong tin va truyen thong".