[robotics_vnu] Re: Bai bao gui hoi nghi

 • From: Ha Khanh Linh <linhkhanhha@xxxxxxxxx>
 • To: robotics_vnu@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 27 Jul 2004 08:15:10 -0700 (PDT)

Anh Ha:

Em da thu sua di va bo sung them 1 it nhu anh noi. Hien tai em thay cau truc 
bai cung kha deu o ba thuat toan nen em nghi nhu vay cung hop li, thai thuat 
toan sau co phan dac trung them neu cat di cung duoc tuy nhien tai phan do 
khong dai qua va em nghi mang tinh thuc tien nhieu nen em khong muon bo.

Em gui thay va anh xem lai truoc khi gui cho ban to chuc. Den sang mai 8h30 neu 
khong co van de gi em se gui bai nay den ban to chuc

        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!

Other related posts: