[relug] Re: proposta in extremis

  • From: Francesco Cristofori - Infinito - <fracrist@xxxxxxxxxxx>
  • To: relug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 22 Nov 2005 20:25:55 +0100

Daniele Torelli wrote:

Che ne pensate?Ack.

Saluti,
   Chris.

Other related posts: