[PWC-MEDIA] Tijd om wereldwijd actie te ondernemen voor een duurzame veehouderij’

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Apr 2018 14:45:02 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr. 023, 5 april 2018

https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Inaugural-address-Prof.-Gerber-Livestock-is-in-the-limelight.htm<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=eD76f58HlUnRmzbPZf5yw%2B7LSgBzaQg0S1071ajiM0VK9rmBWpxqVH8vSGRtE045LXR3aRghnhirqIP4CQiFOsciR9ueUAaenazE4UIbBf1ChEHFZ4wsNw%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fen%2Fnews-wur%2FShow%2FInaugural-address-Prof.-Gerber-Livestock-is-in-the-limelight.htm&I=20180405125604.000000215002%40mail6-96-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhYzYxY2I5MzhhNDdiMzIwOTU2ZGFlMzs%3D&S=I8luBpJY0E4Or5e6krGIjsE6hxBsPNgatYnGD9KSVbM>

Inaugurele rede Prof. Gerber: Veehouderij in de schijnwerpers

‘Tijd om wereldwijd actie te ondernemen voor een duurzame veehouderij’

De veehouderij ontwikkelt zich snel in landen met lage en middeninkomens, en 
wordt steeds mondialer. Tegelijkertijd veranderen de eisen die  de samenleving 
aan  de sector stelt snel. We moeten daarom nieuwe kennis ontwikkelen om 
wereldwijd een veilige, eerlijke en duurzame veehouderij te realiseren, waarin 
we effectief omgaan met de vraag naar enerzijds eiwitrijk voedsel en anderzijds 
duurzaamheid. Deze boodschap spreekt prof.dr. Pierre Gerber uit in zijn 
inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar aan Wageningen University & 
Research op 5 april. Zijn speciale leerstoel wordt gefinancierd door de FAO.

In zijn inauguratie en in zijn onderzoek zal prof. Gerber zich concentreren op 
de uitdagingen voor duurzame en milieudoelen in wereldwijde veehouderijsystemen.

Groeiende vraag in dierlijke producten

"Melk, vlees en eieren zijn belangrijke bronnen van voeding en gezondheid. 
Tegenwoordig levert vee 26 procent van het eiwit en 13 procent van de calorieën 
in de voeding voor de mens," zegt prof. Gerber. De sector vertoont de laatste 
decennia een stijgende lijn. In de afgelopen vijftig jaar is de 
wereldmelkproductie verdubbeld van 100 miljoen ton naar bijna 200. De productie 
van varkensvlees en eieren steeg met eenzelfde omvang, terwijl de productie van 
kippenvlees meer dan veertig keer over de kop ging.”

In de toekomst is een verdere toename van de vraag naar dierlijke voeding te 
voorzien, maar met bescheidener groeicurves. "De belangrijkste aanjagers van 
deze toename zijn de groeiende wereldbevolking, een hogere levensstandaard en 
meer stedelijke bewoners. Maar deze groei ebt wat weg in de rijkere landen", 
voegt prof. Gerber toe.

“Vee staat in de schijnwerpers, want de wereld heeft zich achter de nieuwe 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en de Klimaatovereenkomst van Parijs 
geschaard om de klimaatverandering te temperen. Prof. Gerber en collega's 
berekenden dat de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereldwijde 
veehouderij 7,1 gigaton CO2-equivalent bedraagt. Dat is 14,5% van de totale 
antropogene uitstoot. Er wordt steeds meer naar deze sector gekeken als 
mogelijkheid om de wereldwijde emissiedoelstellingen te bereiken.

Diversiteit in productiesystemen

"We zien dat in de lopende discussies en debatten over de veehouderijsector de 
enorme verschillen in veeproductiesystemen, zowel tussen als binnen landen en 
regio's van de wereld, over het hoofd wordt gezien, of erger nog, genegeerd. 
Deze verschillende systemen richten zich op contrasterende maatschappelijke 
behoeften, in verschillende contexten," zegt prof. Gerber.

In begrazingssystemen voeden dieren zich op gras en jong blad, vaak aangevuld 
met gewasresten en soms met granen. Pastorale veehouderij, met rondtrekkende 
kuddes, is een succesvolle strategie voor levensonderhoud voor ongeveer 100 
miljoen mensen die leven in een droge of ruwe omgeving waar geen ander 
levensonderhoud mogelijk is.

In gemengde of geïntegreerde systemen worden dieren en gewassen geproduceerd op 
hetzelfde areaal land en zijn ze wederzijds, positief van elkaar afhankelijk: 
de afvalproducten van de één dienen als bronnen voor de ander. Zo wordt 
dierlijke mest gebruikt om de bodem- en gewasproductie te verbeteren, terwijl 
gewasresten en bijproducten worden gebruikt als aanvulling op het voer voor de 
dieren. Gemengde veehouderijsystemen vormen de grootste categorie dierlijke 
productie ter wereld en beslaan ongeveer 2,5 miljard hectare land.

Tegenwoordig wordt meer dan 60 procent van het varkensvlees en 85 procent van 
kippenvlees en eieren geproduceerd in industriële productiesystemen. De 
stijgende vraag in de stad, de ontwikkeling van infrastructuur en de dalende 
productiekosten bij schaalvergroting, stimuleren de ontwikkeling van die 
industriële productie. Of het nu om runderen, varkens of pluimvee gaat, voer 
bestaat in het algemeen voor meer dan 80% uit granen, voedergewassen en 
bijproducten uit de voedings- en energiesector.

Drie ‘duurzaamheidssprookjes'

Professor Gerber onderscheidt drie verschillende duurzaamheidsverhalen. “Alle 
drie zijn ze aantrekkelijk, maar geen enkel verhaal biedt het ultieme antwoord 
op de uitdagingen waar we voor staan,” zegt hij.

Het eerste is het verhaal van efficiënt gebruik van hulpbronnen bij de 
productie, wat de impact per eenheid product aanzienlijk kan verminderen. 
Efficiëntie resulteert echter ook in lage kosten, dus in een snelle 
consumptiegroei en zo mogelijk in een aanzienlijke ‘vaste impact’. Stallen, 
mestbeheer en misbruik van antibiotica zet het dierenwelzijn en de 
volksgezondheid onder druk. “We moeten er rekening mee houden dat dierlijke 
productie afhankelijk is van biologische processen, die productie loskoppelen 
van ecologische kringlopen is gevaarlijk.”

Het tweede verhaal is dat van de veehouderij in de circulaire economie. Het 
gebruik van reststromen uit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie als 
diervoeder, levert een waardevolle bijdrage aan voedselsystemen, maar kent ook 
zijn beperkingen. Als varkens  volledig worden gevoed met co-producten en 
voedselafval produceren ze ongeveer 14 g eiwit voor menselijke consumptie  per 
persoon per dag. De integratie van systemen wordt belemmerd door input- en 
outputfluxen, die  niet noodzakelijk overeenkomen  met de behoeften en 
verwachtingen van de samenleving.

Het derde verhaal gaat over het inbedden van de dierlijke productie in 
ecosystemen. Een dergelijke productie is multifunctioneel en biedt een scala 
aan goederen en diensten. Een dergelijke productievorm is echter geografisch 
verspreid en beperkt. "We zijn gewoon met te veel en we zijn te hongerig om ons 
met ‘natuur’ te voeden," zegt prof Gerber.

Geen van deze verhalen biedt het volledige antwoord. Maar gecombineerd, en ook 
gekoppeld aan veranderende patronen in de vraag, kunnen ze zorgen voor een 
duurzame bijdrage van de veehouderij aan ons wereldwijde voedselsysteem. De 
steeds langere ketens van de veehouderij , die steeds internationaler worden en 
overwegend in lage- en middeninkomenslanden liggen, vereisen nieuwe 
beoordelingsmethoden, monitoringinstrumenten en beheerkaders om investeringen 
en beleidsvorming te ondersteunen.

De leerstoel van prof. Gerber is ondergebracht bij de leerstoelgroep Dierlijke 
Productiesystemen onder leiding van prof. Imke de Boer.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Pierre J. Gerber, tel. +1 202 243 8281, e-mail 
pierre.gerber@xxxxxx<mailto:pierre.gerber@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Tijd om wereldwijd actie te ondernemen voor een duurzame veehouderij’ - Niessen, Jac