[PWC-MEDIA] Stad en platteland kunnen alleen samen duurzame doelen bereiken

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Sep 2018 10:08:02 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr 081, 13 september 2018

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/show-dag/Stad-en-platteland-kunnen-alleen-samen-duurzame-doelen-bereiken.htm

Stad en platteland kunnen alleen samen duurzame doelen bereiken

Om de duurzame doelen, zoals de energietransitie en klimaataanpassingen, te 
bereiken is samenwerking tussen stad en platteland onontbeerlijk. Zelfs kan een 
goede interactie op regionaal en zelfs landelijk niveau leiden tot een gezonde 
en duurzame samenleving. Aldus prof.dr. Eveline van Leeuwen bij haar 
inauguratie als hoogleraar Urban Economics aan Wageningen University & Research 
op 13 september.

Een stad is geen eiland, zegt prof. Van Leeuwen. “En daarom is het goed om 
vanuit de stad meer naar het buitengebied te kijken: Wat kunnen beide aan 
elkaar hebben? Want voor het realiseren van de klimaatdoelen, de 
energietransitie en de nieuwe doelen van kringlooplandbouw hebben stad en 
platteland elkaar absoluut nodig.”

Prof. Eveline van Leeuwen gaat in haar inaugurele rede ‘Urban-Rural 
Interactions – more important than ever’ in op de huidige relatie tussen stad 
en platteland, die ze als ‘eenzijdig’ omschrijft. “Veel beleidsmakers, 
academici, zoals economen, of opinieleiders wonen in de stad en hun beeld van 
het platteland is vaak eenzijdig en incompleet. Niet geheel onlogisch ligt de 
focus in economische zin op de stad, waar de bedrijvigheid hoog is, maar de 
relatie met milieu en kringlopen van bijvoorbeeld nutriënten en water, 
ontbreken. Daarom is er meer bewustwording nodig van de positie en relatie 
tussen de stad en het platteland.”

De plattelander en de stedeling

De bewustwording moet voorkomen dat het platteland de lasten van de stadse 
lusten moet dragen. “De stad gooit soms te gemakkelijk de lasten over de 
schutting. Besluit de stad bijvoorbeeld om over te stappen op windenergie, dan 
kiest men voor windmolens in het buitengebied”, zegt prof. Van Leeuwen. “In een 
evenwichtige relatie kunnen platteland en stad van elkaar profiteren. Maar 
daarvoor is meer fundamenteel begrip nodig van het wezen en waarde van zowel 
stedelijke en rurale gebieden en de plattelanders en stedelingen die daar 
wonen.”

Nederland duurzaam

In haar onderzoek wil prof. Van Leeuwen met haar team van Urban Economics dan 
ook inzoomen op twee niveaus: De verschillen tussen voorkeuren van individuen 
op het platteland en de stad. Wat zijn verschillen in persoonskenmerken en 
sociale contacten en welke invloed heeft de fysieke ruimte, die in stad en 
platteland sterk verschillen, op voorkeuren en het gedrag van individuen. Denk 
maar eens aan investeringen in zonnepanelen. In sommige wijken zijn daar weinig 
fysieke mogelijkheden voor, terwijl de bewoners wel graag zouden willen 
investeren. In andere wijken is het wellicht andersom. Door in het beleid 
rekening te houden met zowel de kenmerken van personen als van de omgeving kan 
veel gerichter bepaald gedrag gestimuleerd worden.

Daarnaast concentreert haar onderzoeksgroep zich op regionaal niveau: Hoe 
verlopen transport- en consumptiepatronen; welke interacties brengen vraag en 
aanbod van stad en land bij elkaar? Het regioniveau heeft alle kenmerken om te 
komen tot grote kringlopen, maar omdat Nederland klein is, dichtbevolkt land en 
met een goede infrastructuur, zijn binnen de grenzen omvangrijke gesloten 
kringlopen te realiseren.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr. Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urban Economics, 
Wageningen University b& research, tel. 0317 483897, 
Eveline.vanleeuwen@xxxxxx<mailto:Eveline.vanleeuwen@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Stad en platteland kunnen alleen samen duurzame doelen bereiken - Niessen, Jac