[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Bescherming landschap gaat over van overheid naar sociale netwerken (afscheidsrede)

  • From: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • To: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • Date: Tue, 23 Dec 2014 13:41:53 +0000

Persbericht Wageningen University, 100, 23 december 2014

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/Maatschappelijke-netwerken-vervangen-ruimtelijke-ordeningstaak-terugtredende-overheid.htm

Maatschappelijke netwerken vervangen ruimtelijke ordeningstaak terugtredende 
overheid

De centrale overheid trekt zich steeds meer terug, ook uit de taak om natuur en 
landschap te ordenen en te beschermen. De inrichting en ontwikkeling van de 
leefomgeving wordt meer en meer gedecentraliseerd en een verantwoordelijkheid 
van burgers, ondernemers en andere betrokkenen op lager schaalniveau. Zij 
kunnen die taak aan indien ze zich organiseren in sociale netwerken die zelf de 
inrichting van het landschap in hun omgeving ter hand nemen, geholpen door de 
wetenschap. Dat stelde prof. Paul Opdam, buitengewoon hoogleraar Landscape in 
spatial planning aan Wageningen University bij zijn afscheid op 18 december.Begin negentiger jaren van de vorige eeuw werd in Nederland het concept van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld, tegenwoordig Nationaal 
Natuurnetwerk<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland>
 geheten. Prof. Opdam is vanaf de aanvang bij de opzet van de EHS betrokken 
geweest. Dit ecologische netwerk is erop gericht om ecologische samenhang in 
versnipperde natuur te brengen om zo de achteruitgang van de biodiversiteit 
tegen te gaan. Op basis van intensief wetenschappelijk onderzoek kwam er, aldus 
prof. Opdam, een sterke sturing vanuit het beleid van de rijksoverheid.

Decentralisatie

Maar in 25 jaar tijd “zijn de spelers veranderd en het spel eveneens”: De 
rijksoverheid decentraliseert en doet een beroep op de samenleving om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Daar komt bij dat steeds meer mensen op een 
andere manier naar natuur kijken en gebruik en inrichting van de 
landschappelijke omgeving zien als dynamisch proces op weg naar duurzaamheid. 
Die verandering vraagt ook een andere rol van betrokken wetenschappers, betoogt 
Paul Opdam in zijn afscheidsrede Social-ecological networks: Building 
connection for sustainable landscapes.

Centraal in dit nieuwe concept dat Opdam bepleit staat de samenwerking in 
sociale netwerken te bevorderen en die te koppelen aan ecologische netwerken om 
zo zelfbestuur in landschapsinrichting te ontwikkelen: “Ontwikkeling en 
inrichten van natuur en landschap vraagt om grootschalige samenhang. Daarvoor 
zijn grote netwerken nodig. Wezenlijk is dat de samenwerking ontstaat doordat 
betrokkenen zelf het belang daarvan ontdekken. We hebben ontdekt dat de 
uiteenlopende voordelen die groene structuren in het landschappen kunnen bieden 
mensen met heel verschillende belangen met elkaar verbinden en samenwerking 
stimuleren. De bijdrage van de wetenschap bestaat eruit dat zij de 
noodzakelijke kennis in het proces inbrengt.”

Uit onderzoek blijkt dat hoe sterker de sociale netwerken zijn, des te beter 
zij antwoord weten te vinden op de ecologische uitdagingen die hun leefomgeving 
stelt. Een van de opgaven voor de wetenschap daarbij is om de waarden die het 
landschap of landschapsdiensten (‘landscape services’) oplevert inzichtelijk te 
maken voor de lokale betrokkenen.

Groene Cirkels

Als voorbeeld van een geslaagd sociaalecologisch netwerk waar Opdam en zijn 
medewerkers bij betrokken zijn, noemt de hoogleraar in zijn rede het project 
Groene Cirkels<http://www.groenecirkels.nl> in Zuid-Holland. Daarin werken de 
Heineken brouwerij in Zoeterwoude met de provincie Zuid-Holland en Alterra 
Wageningen UR samen om een transitie naar duurzaam gebruik van het landschap, 
inclusief het watergebruik, in de regio tot stand te brengen. Binnen Groene 
Cirkels is bijvoorbeeld een bijenlandschap gecreëerd waarin met extra aanplant 
wilde bijen en andere bestuivers meer kansen krijgen en dat is weer van belang 
voor de voedselproductie die het moet hebben van adequate bestuiving.

Groene Cirkels zet zich in om samen te werken voor bijvoorbeeld duurzaam 
energieverbruik en reductie van broeikasuitstoot, het zorgen voor voldoende en 
goed water en het verbeteren van de leefomgeving en de biodiversiteit. Opdam: 
"Het is een project waarbij vraag naar en aanbod van diensten die het landschap 
levert efficiënt bij elkaar worden gebracht. Bijvoorbeeld, Heineken krijgt 
schoon water voor zijn bier en grondstoffen waar niet of nauwelijks pesticiden 
bij zijn gebruikt, boeren ontsnappen deels uit de knellende greep van de 
wereldmarkt doordat zij tegen lagere kosten hun diensten en producten in de 
regio kunnen afzetten en de provincie en de waterschappen krijgen allerlei 
landschapsdiensten aangeleverd als waterzuivering en water vasthouden.

Innovatie ruimtelijke ordening

Het concept sociaalecologische netwerken is verankerd in internationaal 
wetenschappelijk onderzoek en door Opdam uitgebreid met inzichten uit de 
landschapsecologie, uit de economie en de bestuurskunde. Volgens Opdam kan dit 
bijdragen aan de noodzakelijke vernieuwing in de ruimtelijke planning. Opdam: 
"Het concept creëert een fundamenteel nieuwe relatie, een partnerschap, tussen 
de maatschappij en haar leefomgeving. Hieraan ligt de veronderstelling ten 
grondslag dat mensen gaan samenwerken als zij begrijpen dat die samenwerking 
zowel in hun eigen als in hun gezamenlijk belang is."

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer over het Nationaal Natuurnetwerk, zie 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland.
 Voor het project Groene Cirkels, klik op 
www.groenecirkels.nl<http://www.groenecirkels.nl>.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Paul Opdam, tel. 0317 
486 003, e-mail paul.opdam@xxxxxx<mailto:paul.opdam@xxxxxx>, of met Bouke de 
Vos, Pers- en wetenschapsvoorlichting Wageningen UR, tel. 0317 480 180, e-mail 
bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx>.

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.

Disclaimer: If you do not wish to receive further news/releases from Wageningen 
University, please click the following link: [Remove Me]. Requests will take a 
maximum of 2 business days to process.

Contact information: Bouke de Vos, Wageningen University, Postbus 9101, 
Wageningen, 6700 HB

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Bescherming landschap gaat over van overheid naar sociale netwerken (afscheidsrede) - Vos, Bouke de