[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Zuid-Limburg als proeftuin voor nieuwe bekostiging van de zorg

  • From: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 16 Apr 2012 13:40:13 +0200

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

Kunt u dit persbericht niet goed lezen? klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl//template/798/KXVkADw6WC7PIjFNZwmyDg==.htm>

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/umpagebrandingtop.gif]
[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/maintitle.gif]
16 april 2012
        [http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bannerright.gif]

Zuid-Limburg als proeftuin voor een nieuwe bekostiging van de zorg

Oratie prof. dr. Dirk Ruwaard – Onder embargo tot 20 april 16.30 uur

"Het huidige zorgstelsel is in de toekomst financieel onhoudbaar. De bestaande 
schotten in de financiering belemmeren het streven naar een duurzaam, 
betaalbaar en kwalitatief goed zorgstelsel. Een nieuwe bekostiging van de zorg 
is noodzakelijk." Dit bepleit Dirk Ruwaard in zijn oratie op vrijag 20 april, 
waarmee hij het ambt aanvaardt van hoogleraar Public Health and Health Care 
Innovation aan de Universiteit Maastricht.

Ruwaard constateert dat de zorg in de toekomst alleen maar complexer wordt. De 
toename van het aantal ouderen waarbij veelal sprake is van meerdere 
gezondheidsproblemen vraagt om een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak 
vanuit de behoeften van de patiënt. Ook nemen de kosten alsmaar toe. De 
afgelopen jaren bleek Nederland een van de sterkste uitgavenstijgingen in de 
zorg per hoofd van de bevolking te kennen. Alles bijeen genomen geven wij nu al 
ruim €5.000 per persoon uit aan zorg en welzijn. En dat neemt in de toekomst 
alleen maar verder toe, door onder andere medisch technologische ontwikkelingen 
en de vergrijzing van de bevolking. Meer zorgvraag zet tevens de arbeidsmarkt 
onder grote druk; er zijn in de toekomst 450.000 extra zorgwerknemers nodig, 
terwijl de beroepsbevolking krimpt.

Ruwaard ondersteunt het ingezette beleid van de overheid voor een meer 
multidisciplinaire aanpak, het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burger 
en het organiseren van de zorg dicht in de buurt. “Maar de mogelijkheden voor 
preventie zijn momenteel sterk onderbenut. Veel meer dan nu het geval is, 
kunnen chronische ziekten voorkomen worden”, aldus Ruwaard.

Naar een ander bekostigingsmodel in de zorg
Om de financiële problemen te slechten, pleit Ruwaard voor een ander 
bekostigingsmodel. De regio Zuid-Limburg dient daarvoor als perfecte proeftuin. 
Ruwaard: “De urgentie is juist hier hoog omdat deze regio relatief ongezond is, 
een slechtere leefstijl kent en sneller vergrijst en ontgroent dan de rest van 
Nederland. Idealiter zou de bekostiging van de zorg vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet publieke gezondheid (Wpg) regionaal 
gebundeld moeten worden. Er moet nauwe samenwerking komen tussen 
zorgverzekeraars en (gemeentelijke) overheden, maar ook tussen zorgverleners. 
Vanuit het perspectief van de burger zou zoveel mogelijk gestuurd moeten worden 
op gezondheidsuitkomsten of op zorgprocessen die voorspellend zijn voor 
gezondheidsuitkomsten in plaats van zorgproductie. Dure intramurale zorg dient 
gemeden te worden door sterker in te zetten op de voorkant van het zorg- en 
welzijnscontinuüm ('van nazorg naar voorzorg')”, stelt Ruwaard. “De versterkte 
en goedkopere inzet aan de voorkant dient de duurdere en minder benodigde zorg 
aan de achterkant te compenseren. Daardoor kunnen besparingen geboekt worden, 
waarvan een deel als ‘shared savings’ naar de burger terugvloeit om de 
premiestijging te reduceren. Maar ook naar de besparende organisatie en 
verzekeraar voor nieuwe zorginnovaties die bijvoorbeeld in samenwerking met het 
bedrijfsleven bijdragen aan een verdere kostenbesparende en 
kwaliteitsverbeterende zorg."

Hoe nu verder?
De vraag is echter of de tijd rijp is voor een dergelijke hervorming. Eerste 
stappen kunnen gezet worden door binnen het kader van de Zvw de zorguitgaven 
voor chronisch zieken in de eerstelijn en het ziekenhuis integraal te 
bekostigen. "Het is koudwatervrees als gedacht wordt dat de ziekenhuiszorg 
uitgekleed wordt door een verschuiving naar de eerstelijn te bewerkstelligen", 
zegt Ruwaard. "Het gaat juist om het beteugelen van de verdere groei in het 
ziekenhuis omdat de vergrijzing in toenemende mate zal blijven drukken op de 
ziekenhuiszorg". Een andere mogelijkheid is om de zorguitgaven voor ouderen en 
chronisch zieken vanuit de Wpg, de Wmo en de AWBZ integraal te bekostigen. 
"Waarom zullen gemeenten investeren in preventie via de Wpg en investeren in 
begeleiding van chronisch zieken en ouderen via de Wmo als de revenuen door 
besparingen in de AWBZ niet terugvloeien naar de gemeenten? Dan kan het 
financieel veel aantrekkelijker zijn om ouderen niet zolang mogelijk via 
ondersteuning thuis te laten wonen maar te laten opnemen in een verpleeghuis. 
De financiële schotten moeten weg of op zijn minst moeten er deuren tussen 
schotten geopend worden", aldus Ruwaard.

Ruwaard’s leerstoel is ingebed binnen de vakgroep Health Services Research, 
welke valt onder de onderzoeksschool CAPHRI (School for Public Health and 
Primary Care) van het Maastricht UMC+.


Noot voor de pers:
Prof. dr. Dirk Ruwaard spreekt zijn oratie getiteld ‘De weg van nazorg naar 
voorzorg: buiten de gebaande paden’ uit op vrijdag 20 april 2011 om 16.30 uur 
in de aula van het bestuursgebouw aan de Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij 
Dunja Bajic, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5243, e-mail 
dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=15930&u=$uid$&li=191278&url=mailto:dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 
5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=15930&u=$uid$&li=191279&url=mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>.
 Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 4602 4992. De persberichten van de 
Universiteit Maastricht staan op internet: 
www.maastrichtuniversity.nl/pers<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=15930&u=$uid$&li=191280&url=http://www.maastrichtuniversity.nl/pers>.
 Zie ook het 
Webmagazine<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=15930&u=$uid$&li=191282&url=http://webmagazine.maastrichtuniversity.nl/>
 voor interessant onderzoek aan de UM.

Terug naar boven


Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is
a stimulating environment. Where research and teaching are
complementary. Where innovation is our focus. Where talent
can flourish. A truly student oriented research university.


Mocht u in de toekomst geen persberichten meer willen ontvangen, klik dan 
hier<pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> om dat aan ons door te geven.[http://demo.nieuwskiosk.nl/images/poweredby.gif]<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=1&li=2729&url=http://enews.nieuwskiosk.nl/callmenow/callme.aspx**que**u=$uid$**amp**e=15930**amp**i=0&e=67&u=$uid$>
powered by e-News
digital content distribution

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Zuid-Limburg als proeftuin voor nieuwe bekostiging van de zorg - Pers (BU)