[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft brengt eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Mar 2021 12:25:24 +0000

TU Delft brengt eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart

De TU Delft heeft als klimaatuniversiteit als doelstelling in 2030 CO2-neutraal 
en circulair te zijn. Om deze ambitie te realiseren is inzicht in de 
CO2-uitstoot op de campus noodzakelijk. De uitstoot van alle activiteiten op de 
universiteit was voor 2017 en 2018 al eens in kaart gebracht. Voor het jaar 
2019 is dit nu gedaan volgens de methode van de CO2-prestatieladder. De TU 
Delft gaat deze CO2-som jaarlijks opmaken, en op basis van deze inzichten gaat 
zij haar uitstoot verminderen.

Voetafdruk
In onderstaande figuur is de CO2-voetafdruk van 2019 van de TU Delft zichtbaar. 
De totale uitstoot bedraagt 49.165 ton CO2-equivalenten. Met 5.607 fte 
medewerkers en 25.407 studenten in 2019 komt dit neer op 1,59 ton 
CO2-equivalent per fte. Hierbij wordt de aanname gehanteerd van 1 fte per 
student.

 [cid:image001.jpg@01D71030.A9FDDBE0]

CO2-voetafdruk basisjaar 2019, verdeeld naar scope 1, 2 en 3
De grootste factor in de uitstoot van CO2 is toe te wijzen aan ingekocht gas. 
Het merendeel wordt verstookt in de warmtekrachtcentrale (WKC) voor 
elektriciteit en warmte voor de gebouwen op de campus. Een andere grote factor 
is de voedselconsumptie op de campus door medewerkers en studenten. De 
CO2-uitstoot vanuit zakelijke reizen neemt de derde plek in als grote 
veroorzaker. De top 5 wordt afgesloten met de uitstoot van afval en de 
reisbewegingen van studenten en medewerkers naar de campus.

Compensatie
De uitstoot van CO2-equivalenten is grafisch ook weergegeven in het oppervlak 
aan bos dat nodig zou zijn om de uitstoot te compenseren. Dat toont 
onderstaande figuur, met op de achtergrond het grondgebied van de gemeente 
Delft (grijze lijn) en de campus van de TU Delft (witte lijn).

[cid:image002.jpg@01D71030.A9FDDBE0]
CO2-voetafdruk 2019, grafische weergave van het benodigde oppervlak aan 
bosareaal (3.552 ha) om de uitstoot van CO2-equivalenten te compenseren, 
grafisch weergegeven op dezelfde schaal als de kaart van Delft (gemeentegrens 
donkergrijs omlijnd) en het terrein van de TU Delft (wit omlijnd), verdeeld 
over de categorieën elektriciteit, aardgas (voor gebouwen), watergebruik, 
woon-werkverkeer, zakelijke vluchten, voedsel, afvalbeheer en CO2-opname door 
groen op de campus.

Methodiek
De emissies zijn berekend volgens de methodiek van de CO2-Prestatieladder. De 
volumes van de totale broeikasgasemissies (BKG-emissies) zijn omgerekend naar 
CO2-emissies met de emissiefactoren uit 2019 van de website 
www.co2emissiefactoren.nl<http://www.co2emissiefactoren.nl>. Deze methodiek 
maakt het mogelijk om op een consistente wijze vergelijkingen van de 
CO2-uitstoot te kunnen maken over de jaren heen. Daarnaast biedt deze methodiek 
de mogelijkheid om de uitstoot van de TU Delft te vergelijken met andere 
bedrijven.

Duurzaamheid in Delft
Voor de TU Delft is dit de eerste keer dat ze haar voetafdruk volgens de 
CO2-Prestatieladder opstelt. Dit betekent dat de CO2-voetafdruk van 2019 de 
nulmeting weergeeft (in mei verschijnt het overzicht over 2020) en er vanaf dat 
jaar continu 'nieuwe' inzichten kunnen worden opgedaan, op basis waarvan 
klimaatactie kan worden genomen.
Op het gebied van duurzaamheid heeft de TU Delft momenteel vier speerpunten 
opgesteld: CO2-neutrale campus (bij CO2-neutraliteit stuurt de universiteit aan 
op het zo ver mogelijk terugdringen van de CO2-emissies, de overgebleven 
emissies worden gecompenseerd), Circulaire campus, Gezonde campus en 
Biodiversiteit en Ecologie. Voor het eerste speerpunt was al een 
CO2-Roadmap<https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/Websections/Sustainability/CO2-roadmap%20TU%20Delft.pdf>
 opgesteld in 2019 door Andy van den Dobbelsteen, in samenwerking met Tess 
Blom. Van den Dobbelsteen is dit jaar aangesteld als Coördinator Duurzaamheid 
bij de TU 
Delft<https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/andy-van-den-dobbelsteen-benoemd-tot-cooerdinator-duurzaamheid>
 om een duurzaamheidsvisie en -programma voor de campus te ontwikkelen. Voor 
alle genoemde speerpunten speelt hij een aanjagende rol.

Meer informatie
Rapport: zie de downloadlink bij het online 
bericht<https://www.tudelft.nl/2021/tu-delft/tu-delft-brengt-eigen-co2-uitstoot-gedetailleerd-in-kaart>
 hierover
Zie de visie van de TU Delft op Climate Action: 
https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-publiceert-visie-op-climate-action
Een overzicht van duurzaamheidsinitiatieven op de TU is te vinden op: 
https://www.tudelft.nl/sustainability/

Contact: sustainability@xxxxxxxxxx<mailto:sustainability@xxxxxxxxxx>
Andy van den Dobbelsteen: 
https://www.tudelft.nl/bk/over-faculteit/hoogleraren/profdrir-aajf-van-den-dobbelsteen/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06-140 15 008


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft brengt eigen CO2-uitstoot gedetailleerd in kaart - Roy Meijer