[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 8 Sep 2020 05:30:49 +0000

Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland

Scheve huizen, verzakkende straten, verschuivende dijken, en uitdrogende 
natuurgebieden. Burgers, bedrijven en overheid zullen de komende jaren flink 
moeten investeren in onderhoud. Dat valt op te maken uit de vernieuwde 
interactieve bodemdalingskaart van Nederland, die vandaag online is gekomen. De 
gegevens kunnen worden ingezien op https://bodemdalingskaart.nl.

40 miljard meetpunten
De kaart, die het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica 
(NCG)<https://www.ncgeo.nl/index.php/nl/> samen met 
SkyGeo<file:///C:/Users/ramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WP1G38IT/skygeo.nl>
 en de TU 
Delft<file:///C:/Users/ramon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WP1G38IT/tudelft.nl>
 publiek heeft gemaakt, toont de beweging van miljarden meetpunten over het 
hele land. Terwijl dit soort gegevens vroeger met de hand moest worden 
ingewonnen, is nu gebruik gemaakt van overvliegende radarsatellieten, waardoor 
elke paar dagen een meetpunt opnieuw kan worden ingemeten. De gegevens zijn 
veel gedetailleerder dan de eerdere versie van de kaart. In de eerste versie 
werden de satellietgegevens sterk gemiddeld: tot vakjes van vier vierkante 
kilometer. In de nieuwe versie wordt elk individueel meetpunt getoond: meer dan 
40 miljard meetpunten in totaal.

[cid:image001.jpg@01D685B1.FC478720]

Beweging van bruggen, spoor en gebouwen
'Een belangrijk verschil met de eerdere versie van de 
bodemdalingskaart<https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/nederlandse-bodem-zakt-meer-dan-verwacht/>
 is dat de meetgegevens niet alleen de beweging van de bodem laten zien, maar 
ook de beweging van allerlei objecten zoals bruggen, het spoor en gebouwen', 
zegt Pieter Bas Leezenberg van SkyGeo, die de verwerking van de satellietdata 
heeft uitgevoerd. Hierdoor kunnen allerlei partijen, zoals gemeenten en 
beheerders van infrastructuur nagaan waar onderhoud noodzakelijk is. Zo is 
duidelijk te zien dat dijken verzakken, dat heidegebieden inklinken, maar ook 
dat bijvoorbeeld de wateruitlaat van de kerncentrale bij Borssele aan 
verzakking onderhevig is (zie afbeelding).

[cid:image002.jpg@01D685B1.FC478720]

Terughoudend
Het team was eerst terughoudend met het publiceren van deze gegevens. Alhoewel 
de metingen millimeter-precisie hebben, is voor een correcte diagnose van de 
oorzaak veel kennis nodig van de gebruikte satelliettechnologie. Toch is deze 
nieuwe versie van de bodemdalingskaart van belang voor het bredere publiek. 
Volgens hoogleraar Ramon Hanssen van de TU Delft zijn sommige metingen direct 
bruikbaar en kunnen deze aanleiding zijn om actie te ondernemen. Bij andere is 
de interpretatie lastiger, en moeten de metingen worden gebruikt als aanleiding 
om nader onderzoek te doen. 'Eigenlijk zie je in de kaart terug hoe 
ongelofelijk intensief we ons land gebruiken', zegt Hanssen. 'Dat noopt direct 
tot voorzichtigheid in de interpretatie van de gegevens. Wat we in feite zien 
is de wisselwerking van een radiosignaal van een satelliet met objecten op het 
aardoppervlak, en interpretatie hiervan vergt specialistische kennis.'

Instabiliteit van Nederland
Toch is het duidelijk dat Nederland voor een enorme investering staat als het 
gaat om onderhoud van infrastructuur ten gevolge van verzakkingen. Wegen, 
rioleringen, spoorwegen, dijken, maar ook industriële complexen en gebouwen 
vertonen tekenen van instabiliteit. Dit raakt dus zowel overheid, bedrijven en 
burgers.

Continue monitoring
Het project bodemdalingskaart.nl is een initiatief van het Nederlands Centrum 
voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG)<https://www.ncgeo.nl/index.php/nl/>, 
dezelfde organisatie die de NAP-metingen van Nederland initieerde, het eerste 
continue GPS-netwerk van Nederland heeft ontworpen, en die aan de wieg stond 
van het actuele hoogtemodel van Nederland (AHN). Verschillende universiteiten, 
kennisinstituten en bedrijven dragen bij aan het resultaat: TU Delft, KNMI, 
Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente, SkyGeo, en 06-GPS. Het team werkt 
verder aan de ontwikkeling van de technologie om continue monitoring van 
objecten en bodem mogelijk te maken, waardoor ook snel kan worden ingegrepen 
wanneer een beweging zou kunnen leiden tot een mogelijke calamiteit.

Presentatie resultaten
Dinsdag 8 september, 13:30: Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft. 
Ingang via café Barbaar, zaal op 1e verdieping. Parkeren in de 
Prinsenhofgarage. Meld u svp vooraf aan via 06-43082982.

Meer informatie
https://bodemdalingskaart.nl
Contactinfo: https://www.tudelft.nl/hanssen/
Secretariaat:  015 278 1701/3546, 
secr-grs-citg@xxxxxxxxxx<mailto:secr-grs-citg@xxxxxxxxxx>
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06 14015008

Beeldmateriaal, met diverse lokale voorbeelden: klik hier om beeldmateriaal te 
bekijken.<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__surfdrive.surf.nl_files_index.php_s_GaCJNg0MHvXZPB5&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=uenItzgxBlEdYf9xcmJ4u4kcBIxP6p0rTL9GZQOHfks&m=TVWGU8V7LH-sZzhBb7wfAM5uPJSIf3Ss56UWmjR8C9M&s=V-JlFKyJ1Xvu7wlwMOIAOoYI_DmLpMUUalmBcV8ts1Y&e=>

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Nieuwe bodemdalingskaart toont de (in)stabiliteit van Nederland - Roy Meijer