[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Effectiviteit van 2G en 3G is afgenomen

  • From: Dimmy van Ruiten <D.M.vanRuiten@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Jan 2022 07:00:04 +0000

Effectiviteit van 2G en 3G is afgenomen

Onderzoekers van de TU Delft, UMC Utrecht en Populytics onderzochten in 
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hoeverre 
verschillende varianten van het coronatoegangsbewijs (CTB) kunnen bijdragen aan 
het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus in de samenleving. 3G en 
2G zijn op dit moment een stuk minder effectief in het tegengaan van de 
verspreiding van het virus dan twee maanden geleden. Een 1G beleid (alleen 
recent negatief geteste mensen krijgen toegang) is een stuk effectiever. Maar 
ook met 1G kan het reproductiegetal op dit moment niet onder de 1,0 worden 
gebracht.

Het onderzoek
In Nederland werd in 2021 een 3G beleid toegepast: bezoekers van bepaalde 
locaties moesten middels het coronatoegangsbewijs (CTB) aantonen dat ze recent 
negatief getest, genezen of gevaccineerd waren. Andere Europese landen kozen 
voor een 2G beleid, waarbij alleen mensen die genezen of gevaccineerd zijn 
toegang kregen. Een 1G beleid (wat alleen recent negatief geteste mensen 
toegang geeft) is ook in het publieke debat genoemd als optie. Het doel van dit 
onderzoek is om te onderzoeken hoe effectief deze varianten van het CTB zijn in 
het tegengaan van de verspreiding van het virus in de samenleving. Het 
onderzoek bestaat uit twee modelstudies en een gedragsonderzoek. De 
modelstudies waren gericht op: (1) het individuele besmettingsrisico en 
ziekenhuisopnames van bezoekers van CTB-locaties, en (2) het effect van CTB 
beleid op de verspreiding van het virus in de samenleving (het 
reproductiegetal). Het gedragsonderzoek is uitgevoerd onder 3.079 Nederlanders, 
waarvan er 783 ongevaccineerd waren. Het onderzoek werd begeleid door een 
klankbordgroep met experts van Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU 
Delft, UMC Utrecht en de Radboud Universiteit.

Conclusies over de effectiviteit van CTB-beleid
Een CTB-beleid kan het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers 
van CTB-locaties verlagen. Het invoeren van een 1G-beleid heeft een grotere 
invloed op het verlagen van besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers 
dan het invoeren van een 2G- of 3G-beleid. 2G en 3G verlagen het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers van CTB-locaties, maar dit 
effect is een stuk lager geworden door de intrede van de Omikronvariant.

In november 2021 kon het CTB met 3G ervoor zorgen dat het reproductiegetal 
onder de 1,0 kon worden gebracht. De verspreiding van het virus kon worden 
afgeremd, omdat de minder besmettelijke Deltavariant op dat moment dominant 
was. In januari 2022 kan het CTB met 2G of 3G er niet voor zorgen dat het 
reproductiegetal onder de 1,0 wordt gebracht door de hogere besmettelijkheid 
van de Omikronvariant.
Het effect van 1G op de verspreiding van het virus in de samenleving is minder 
afhankelijk van de mate van immuniteit van de bevolking dan 2G of 3G. Het 
effect is vooral groot als 1G op veel locaties (en dus contacten) van 
toepassing is, en de kwaliteit van de toegangstesten hoog is.

Het effect van 2G en 3G op de verspreiding van het virus in de samenleving 
hangt sterk af van de mate van immuniteit van de bevolking. 2G en 3G zijn 
vooral effectief bij een groot verschil in bescherming tegen besmetting tussen 
aan de ene kant de groep ongevaccineerden die geen CTB heeft, en aan de andere 
kant de groep die een CTB heeft gekregen via een vaccin of een herstelbewijs. 
Uit het onderzoek blijkt dat de effectiviteit van 2G en 3G toeneemt als het 
beleid wordt toegepast op meer locaties. De effectiviteit van 2G en 3G is hoger 
als de groep ongevaccineerden die COVID-19 nog niet heeft doorgemaakt groter 
is. Eventuele fraude met toegangsbewijzen en kwaliteit van testen heeft veel 
minder invloed op de effectiviteit van 2G en 3G.

Omikronvariant
Het effect op het beperken van de verspreiding van het virus in de samenleving 
door middel van een CTB is een stuk kleiner geworden door de intrede van de 
Omikronvariant. Een belangrijke verklaring voor de beperkte effectiviteit van 
2G en 3G is de afnemende bescherming van vaccinatie tegen besmetting met de 
Omikronvariant. In een optimale situatie kan het invoeren van 2G op alle andere 
locaties dan school en thuis (denk aan werk, horeca en supermarkten) in januari 
2022 leiden tot een 16,0% reductie van het reproductiegetal, bij 3G is dit 
15,3%. In de optimale situatie kan het invoeren van 2G op alle andere locaties 
dan school, thuis en werk in januari 2022 leiden tot een 9,8% reductie van het 
reproductiegetal en bij 3G is dit 5,4%. De bovenstaande cijfers gaan over de 
optimale situatie, waarbij we ervan uitgaan dat het coronatoegangsbewijs veel 
invloed heeft op het gedrag van ongevaccineerden die geen lange termijn CTB 
hebben. Het gedragsonderzoek laat echter zien dat een grote groep 
ongevaccineerden voor alternatieve activiteiten met andere mensen dan hun 
gezinsleden zal kiezen als zij geen toegang meer hebben tot bepaalde locaties. 
Daardoor vervangen zij contacten met een hoog besmettingsrisico voor andere 
contacten met een hoog besmettingsrisico waardoor de effectiviteit van 2G en 3G 
CTB lager zal zijn dan in de optimale situatie.

Het invoeren van 1G is een stuk effectiever. Het invoeren van dit beleid op 
alle andere locaties dan thuis, school en werk leidt maximaal tot een reductie 
van het reproductiegetal van 19,2%. In de meest optimale situatie leidt het 
invoeren van 1G op alle andere locaties dan school en thuis tot een 44,9% 
reductie van het reproductiegetal. Maar zelfs als 1G op zoveel plaatsen wordt 
ingevoerd, blijft het reproductiegetal hoger dan 1,0.

Conclusies gedragsonderzoek
Een substantiële groep Nederlanders die de eerste vaccins heeft genomen, 
twijfelt of zij zullen kiezen voor de boosterprik. De twijfel is met name groot 
onder jongeren en onder mensen die de eerste vaccins pas hebben genomen een 
paar maanden nadat zij een uitnodiging kregen. De groep ongevaccineerden die 
aangeeft dat ze een vaccin zullen nemen als het coronatoegangsbewijs wordt 
afgeschaft, is groter dan de groep die zegt een vaccin te nemen als de overheid 
2G invoert of op meerdere plekken 3G invoert (werk/onderwijs). We schatten in 
dat ongeveer 650.000 ongevaccineerde volwassen Nederlanders in november 2021 
locaties bezochten waarvoor een coronatoegangsbewijs vereist was. Tussen de 
300.000 en de 325.000 mensen deden dit nadat zij een negatieve test hadden 
gedaan. Als deze groep geen toegang meer krijgt tot deze locaties door 
invoering van 2G, dan kiest ongeveer 40% voor alternatieve activiteiten met 
andere mensen dan hun gezinsleden. Zij komen dan bijvoorbeeld thuis bij elkaar 
in plaats van dat zij afspreken in een café. De overige 60% kiest niet voor 
alternatieve activiteiten of alleen voor alternatieve activiteiten met 
gezinsleden.

Meer informatie
Het volledige rapport is 
hier<https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z00605&did=2022D01286>
 te lezen.
Onderzoeker Niek Mouter, N.Mouter@xxxxxxxxxx<mailto:N.Mouter@xxxxxxxxxx>
Persvoorlichting: Dimmy van Ruiten, 
D.M.vanRuiten@xxxxxxxxxx<mailto:D.M.vanRuiten@xxxxxxxxxx>, 015 278 1588

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Effectiviteit van 2G en 3G is afgenomen - Dimmy van Ruiten