[PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoeksrapport 'Zorgzaam uit de crisis': Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid

  • From: Yvette Nelen <Y.Nelen@xxxxxx>
  • Date: Mon, 5 Sep 2022 09:55:03 +0000

[cid:image001.jpg@01D8C11C.5933C640]5 september 2022

Hoe pakte het coronabeleid uit voor kwetsbare groepen in onze samenleving, en 
welke lessen kunnen we hieruit trekken? In het rapport Zorgzaam uit de crisis 
beschrijven onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek welke impact de 
beleidskeuzes hadden op groepen in de samenleving die op verschillende manieren 
met kwetsbaarheid te maken kregen. Ook reflecteren ze op de morele logica van 
de crisisrespons, en bieden ze vijf uitgangspunten die helpen om beleid 
zorgzamer en inclusiever, en de samenleving veerkrachtiger te maken. Het 
rapport wordt vandaag gepresenteerd op de Opening van het Academisch Jaar.

Onderzoekers van de leerstoelgroep Zorgethiek interviewden meer dan zestig 
mensen die tijdens de coronacrisis extra kwetsbaar waren en mensen uit hun 
zorgnetwerk. Het gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking in 
zorginstellingen, ouderen met zorg of ondersteuning thuis, nabestaanden van wie 
tijdens de crisis een naaste in het hospice is overleden en ongedocumenteerden 
en asielstatushouders en hun zorgverleners. Ook organiseerden ze 
rondetafelgesprekken met belangenbehartigers, zorgbestuurders, en 
beleidsambtenaren. Daarnaast analyseerden ze de brieven die het Ministerie van 
Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS) tijdens de eerste coronagolf naar de 
Tweede Kamer stuurde om het crisisbeleid toe te lichten. Zo werd duidelijk wat 
de uitgangspunten van het beleid waren, hoe die uitwerkten en hoe beleid in de 
toekomst zorgzamer en inclusiever zou kunnen. Het rapport Zorgzaam uit de 
crisis biedt op basis van alle gesprekken vijf uitgangspunten voor beleid.

Gestapelde kwetsbaarheid
Een centrale term in het beleid was de bescherming van de kwetsbaren in de 
samenleving. Daarbij lag de nadruk sterk op lichamelijke kwetsbaarheid. Andere 
vormen van kwetsbaarheid werden zeker in de eerste maanden niet gezien en niet 
meegewogen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale kwetsbaarheid door eenzaamheid 
en financiële kwetsbaarheid doordat het werk opeens ophield. Soms hadden 
ouderen moeite met de term kwetsbaarheid en de manier waarop ze beschermd 
werden, terwijl andere groepen, zoals ongedocumenteerden, in eerste instantie 
vaak niet eens in beeld waren bij beleidsmakers. Juist bij groepen die niet 
gezien werden is er een groot risico op een stapeling van problemen en 
kwetsbaarheden. Er is daarom herstelbeleid nodig voor die groepen die extra 
hard zijn geraakt door de crisis en het maatregelen. Daarbij moeten ook 
zorgmedewerkers een prominente plek krijgen.

Noodzakelijke waardenafweging
In het crisisbeleid van de overheid kwam de term noodzaak vaak voor. Corona 
vroeg om drastische maatregelen en de overheid suggereerde dat ze niet anders 
kon handelen dan ze deed. Maar een verwijzing naar noodzaak is nooit neutraal. 
Er zit altijd een waardenafweging achter over welke noden en behoeften 
prioriteit zouden krijgen. Ook noodzakelijk beleid vraagt dus om een 
transparante verantwoording. Bovendien wordt de noodzaak tot ingrijpen ook 
minder als er buiten de crisis wordt geïnvesteerd in een veerkrachtige 
samenleving en een krachtig zorgdomein zodat er meer ruimte is om met 
onverwachte crises om te gaan.

Eerlijke verdeling verantwoordelijkheden
Tijdens de coronacrisis riep het kabinet burgers steeds weer op hun 
verantwoordelijkheid te nemen in het indammen van de pandemie. Burgers en 
zorgbestuurders voelden echter niet altijd de ruimte om die 
verantwoordelijkheid vorm te geven op een manier die bij henzelf of hun 
instelling paste. Inmiddels is daar gelukkig meer ruimte voor. Wel is het van 
groot belang om steeds weer te kijken of verantwoordelijkheden in de 
samenleving wel eerlijk verdeeld worden en of er niemand buiten de boot valt. 
De coronacrisis heeft bijvoorbeeld laten zien hoe cruciaal de rol van 
mantelzorgers is en dat voorkomen moet worden dat zij teveel druk op hun 
schouders krijgen.

Betekenisgeving
Voor veel mensen was de coronacrisis ook een zingevingscrisis. Belangrijke 
betekenisgevende activiteiten zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding en 
culturele activiteiten vielen weg. Buurthuizen gingen dicht en ontmoetingen 
werden schaars. Veel geïnterviewden gaven aan dat ze minder zin in het leven 
kregen. Het diepere belang van zingeving, juist in een crisistijd, werd door 
het kabinet maar beperkt gezien. Juist in een samenleving die langzaam herstelt 
van de crisis is het belangrijk te investeren in betekenisvolle activiteiten 
zoals dagbesteding, sociale werkplaatsen en buurthuizen.

Vertrouwen
Na een aanvankelijke toename verminderde het vertrouwen in de overheid 
uiteindelijk weer. Vertrouwen bestaat niet alleen uit de overtuiging dat de 
overheid in staat is om burgers adequaat bij te staan en daarbij integer 
handelt, ook is het belangrijk dat burgers de overtuiging hebben dat de 
perspectieven van alle burgers worden meegenomen in politieke afwegingen. 
Inclusieve vormen van beleidsontwikkeling zijn daarom van groot belang. Uitgaan 
van de betrouwbaarheid van burgers, zorginstellingen en andere partners is 
cruciaal om het vertrouwen tussen samenleving en overheid te herstellen.

Informatie en download van het rapport
DOWNLOAD het rapport van onze website 
www.uvh.nl<https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/onderzoeksrapport-zorgzaam-uit-de-crisis-vijf-uitgangspunten-voor-inclusief-en-zorgzaam-beleid>

Met vriendelijke groet,

Yvette Nelen
Communicatieadviseur

M 06 19442989  |  T 030 2390 100  |  E y.nelen@xxxxxx<mailto:y.nelen@xxxxxx>  | 
 www.uvh.nl<http://www.uvh.nl>
A Kromme Nieuwegracht 29, 3500 AT Utrecht (NL)
Aanwezig: ma-di-wo-do

[Afbeelding met tafel, tekening  Automatisch gegenereerde beschrijving]

JPEG image

PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Onderzoeksrapport 'Zorgzaam uit de crisis': Vijf uitgangspunten voor inclusief en zorgzaam beleid - Yvette Nelen