[PWC-MEDIA] Persbericht: Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld

  • From: Albert de Jong <Albert.deJong@xxxxxxxx>
  • To: Albert de Jong <Albert.deJong@xxxxxxxx>
  • Date: Fri, 30 Oct 2020 14:01:26 +0000

[cid:image007.jpg@01D6AECD.8945F3C0]
[cid:image008.jpg@01D6AECD.8945F3C0]
[cid:image009.jpg@01D6AECD.8945F3C0]Nijmegen/De Bilt/Friesland, 30 oktober 2020

------- PERSBERICHT ------

Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld

De nieuwe Boerenlandvogelbalans laat zien dat vogels van het open boerenland, 
zoals de grutto en de patrijs, sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Vogels die op 
erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. 
Cijfers per provincie schetsen een somber beeld als het gaat om de 
broedprestaties van bekende vogels als de scholekster en kievit. Ze hebben te 
lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende 
verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn 
daar directe gevolgen van. Op vrijdag 30 oktober overhandigen organisaties het 
nieuwe overzicht van de cijfers van boerenlandvogels aan het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Vrijdagmiddag overhandigde directeur Theo Verstrael van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland digitaal het eerste exemplaar van de Boerenlandvogelbalans aan Donné 
Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. De balans is samengesteld door Sovon, 
LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW). De basis ervan bestaat 
uit gegevens die door hun vele duizenden vrijwilligers zijn verzameld.Treurig totaalbeeld

Het totaalbeeld van de gegevens van 26 soorten die vooral in het boerenland 
voorkomen, is weinig rooskleurig. Onderzoeker Erik Kleyheeg van Sovon: 'We zien 
niet alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt minder 
en bovendien loopt het nest- en broedsucces terug'. De Boerenlandvogelbalans 
zoomt in op verschillende vogelgroepen. De vogels van het open boerenland 
(grasland en akkers) en de vogels die op erven en in struwelen voorkomen. De 
groep van het open boerenland is in nog geen dertig jaar tijd met bijna 70% 
afgenomen. De grootste verliezers zijn de scholekster, grutto en wulp. Bij de 
kievit en patrijs gaat de afname in het afgelopen decennium zelfs sneller dan 
voorheen.Erf- en struweelvogels wisselend, maar stabiel

De groep erf- en struweelvogels geeft een wisselend beeld weer, dat per saldo 
stabiel is sinds 1990. Zo doet de putter het erg goed, maar de zomertortel 
juist bijzonder slecht. De veranderingskaart geeft voor deze groep vooral 
aantalsafnames in het zuiden en westen van ons land weer, terwijl de aantallen 
in het noordoosten juist toenemen.Laag nestsucces

Vrijwilligers van de BFVW en LandschappenNL controleren jaarlijks veel nesten 
van vogels in het open boerenland. Het merendeel is van kievit, grutto, 
tureluur en scholekster. Ongeveer de helft van deze vrijwilligers is actief in 
Fryslân. 'In Fryslân hebben de grutto en andere weidevogels het zwaar. 
Diepteontwatering, monocultuur en de vele aanwezige roofdieren zorgen ervoor 
dat er te weinig kuikens uitvliegen', vat Inge van der Zee van de Bond Friese 
VogelWachten samen. 'Er moeten heel snel flinke stappen gezet worden om de 
situatie te verbeteren.' De gegevens laten zien dat het nestsucces ten opzichte 
van 2012, die gepubliceerd werden in de Weidevogelbalans 2013, sterk daalde. 
Het overgrote deel van de nestverliezen wordt toegeschreven aan predatie. Voor 
een verbetering van de vogelstand moeten voldoende eieren uitkomen. Minstens zo 
belangrijk is dat deze kuikens vervolgens overleven. Maar uit tellingen blijkt 
een gestage daling van die kuikenoverleving.Vooruitblik

Naast allerlei cijfers over de (stand van de) vogels geeft de balans ook 
informatie over weidevogelvriendelijk beheer binnen reservaten en op agrarisch 
land. Verder wordt ingegaan op de veranderingen in de leefomgeving van de 
boerenlandvogels. Ook verdroging, predatie en teruglopend voedselaanbod zijn 
factoren binnen het complexe geheel die voor veel soorten negatief uitpakken. 
De balans sluit af met een voorzichtig optimistische blik op kansen in de 
nabije toekomst. 'Binnen het landelijk gebied spelen veel beleidsmatige en 
praktijkontwikkelingen rondom biodiversiteit en klimaatverandering. Een goede 
uitwerking van deze thema's levert kansen op voor onze boerenlandvogels', aldus 
Theo Vogelzang van LandschappenNL.

------- EINDE PERSBERICHT ------

De Boerenlandvogelbalans geeft het meest recente overzicht van vogels in het 
boerenland. De geanalyseerde gegevens zijn verzameld door vrijwilligers van 
LandschappenNL, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. De balans is te downloaden via 
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/boerenlandvogelbalans-2020


Downloadbare foto > https://bit.ly/3jIaMIf  van een grutto is vrij beschikbaar ;
voor éénmalig gebruik bij uitsluitend dit bericht en met vermelding van de naam 
van de fotograaf: Erik Kleyheeg

Contact

  *   Dr. Erik Kleyheeg (Sovon Vogelonderzoek Nederland): 06-83482720 - 
erik.kleyheeg@xxxxxxxx<mailto:erik.kleyheeg@xxxxxxxx>.Albert de Jong
Projectleider communicatie & monitoring

telefoon kantoor:  024- 7 410 410 | 06 - 17 17 37 64 - (vrijdagmiddag vrij)

Sovon
postadres Postbus 6521 | 6503 GA Nijmegen
bezoekadres Natuurplaza (Mercator 3) | Toernooiveld 1 | 6525 ED Nijmegen
online Sovon.nl<http://www.sovon.nl/> | like ons op 
Facebook<http://www.facebook.com/SOVONvogelonderzoek> | volg ons op 
Twitter<http://twitter.com/#!/sovon>

De informatie in deze e-mail is persoonlijk en vertrouwelijk en alleen bestemd 
voor de geadresseerde(n). Het is verboden de inhoud te openen, kopiëren, 
verspreiden of te gebruiken wanneer u dit bericht abusievelijk heeft ontvangen. 
Wij verzoeken u de afzender op de hoogte te stellen en het bericht te 
verwijderen. Sovon sluit elke aansprakelijkheid uit die voortkomt uit 
elektronische verzending.

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Attachment: Boerenlandvogelbalans_2020_schoon_adj.pdf
Description: Boerenlandvogelbalans_2020_schoon_adj.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Nieuw overzicht boerenlandvogels schetst treurig beeld - Albert de Jong