[PWC-MEDIA] Persbericht 'KNAW-president Robbert Dijkgraaf presenteert eerste Nederlandse Wetenschapsagenda'

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 30 May 2011 16:38:21 +0200

Klik hier als u deze e-mail niet juist heeft 
ontvangen<http://www.knaw.nl/Pages/DEF/29807>

[cid:image001.jpg@01CC1EE3.923A3740]30-05-2011


KNAW-president Robbert Dijkgraaf presenteert eerste Nederlandse 
Wetenschapsagenda


Tijdens de jaarlijkse Akademiemiddag overhandigde president Robbert Dijkgraaf 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) het eerste 
exemplaar van De Nederlandse Wetenschapsagenda aan staatssecretaris Zijlstra 
van OCW. Het document bevat de 49 belangrijkste onderzoeksvragen voor de 
middellange termijn. De vragen zijn zowel geselecteerd op hun belang als op het 
feit dat Nederlandse onderzoekers er een doorbraak in kunnen realiseren.


In zijn Jaarrede zette Robbert Dijkgraaf in het licht van de politieke 
actualiteit de werking en de waarde van de wetenschap uiteen. Hij onderstreepte 
de sterke positie die de Nederlandse wetenschap nu nog heeft en gaf zijn visie 
op twee beleidsdossiers: de voorgenomen herziening van het hoger onderwijs 
waarover de commissie Veerman adviseerde en het innovatiebeleid zoals dat 
momenteel voor negen topsectoren wordt uitgewerkt.

Robbert Dijkgraaf over de stelselherziening: "Diversiteit behoeft structuren. 
Verstandig beleid onderscheidt daarbij twee dimensies: de horizontale 
verbinding tussen instellingen binnen een discipline en de verticale verbinding 
tussen disciplines binnen een instelling. Samen vormen deze schering en inslag 
het weefsel van de academische gemeenschap. Beide soorten draad moeten 
verstevigd worden." Om dat te bewerkstelligen bepleitte Dijkgraaf een 
combinatie van sectorplannen en sterkere profilering van en door 
onderwijsinstellingen.

De KNAW-president benadrukte dat het topsectorenbeleid en De Nederlandse 
Wetenschapsagenda niet strijdig zijn, maar juist in elkaars verlengde liggen: 
"De KNAW heeft altijd gepleit voor een brede basis in het wetenschappelijk 
onderzoek met daarboven hoge toppen op een select aantal thema's. De 
Nederlandse Wetenschapsagenda brengt de domeinen in kaart waar het fundament 
voldoende stevig is en het uitzicht de moeite waard om verder de hoogte in te 
bouwen."

Ten slotte riep Robbert Dijkgraaf het kabinet op de Nederlandse wetenschap op 
z'n minst een langetermijnvisie te bieden: "De Nederlandse Wetenschapsagenda is 
opgesteld met een tijdshorizon van minstens tien jaar, typisch de tijd tussen 
twee academische generaties. Laten we niet vergeten een perspectief te bieden 
voor de promovendi van onze promovendi. Perspectief is het allerminste en het 
allermooiste wat dit kabinet kan bieden."

[cid:image002.jpg@01CC1EE3.923A3740]De Nederlandse Wetenschapsagenda
De negenenveertig onderzoeksvragen op De Nederlandse Wetenschapsagenda zijn 
geselecteerd door topwetenschappers, verbonden aan de KNAW. Met de 
Wetenschapsagenda wil de KNAW de discussie over de toekomst van de wetenschap 
een kader bieden. De agenda is geen roep om geld, maar een lijst van grote 
vragen die uitgaat van verwondering van wetenschappers. Dijkgraaf: "Het is geen 
investeringsplan, maar een enthousiasmeringsplan."De agenda zal regelmatig 
worden geactualiseerd.

De volledige tekst van de jaarrede van de KNAW-president 
<http://www.knaw.nl/smartsite.dws?lang=NL&id=26101&pub=20111019> evenals De 
Nederlandse Wetenschapsagenda 
<http://www.knaw.nl/smartsite.dws?lang=NL&id=26101&pub=20111001> kunt u 
downloaden van de KNAW-website.

Voor meer informatie
Hugo van Bergen, 
hugo.van.bergen@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:hugo.van.bergen@xxxxxxxxxxxxxx>
06 2159 9939Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Afdeling Communicatie
Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxxxx>
www.knaw.nl<http://www.knaw.nl>


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht 'KNAW-president Robbert Dijkgraaf presenteert eerste Nederlandse Wetenschapsagenda' - KNAW Communicatie