[PWC-MEDIA] Persbericht: KNAW kiest 22 nieuwe leden

  • From: "KNAW Communicatie" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("Communicatie")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 12 May 2022 08:01:29 +0000Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3d39396f0f>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________12 mei 2022

KNAW kiest 22 nieuwe ledenDe KNAW heeft 22 nieuwe leden gekozen, waaronder twee buitenlandse. De circa 
600 leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. 
Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 12 september worden de nieuwe 
Akademieleden geïnstalleerd.De nieuwe leden zijn:
Maaike van Berkel

Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, Radboud Universiteit

Maaike van Berkel (1970) is een van de meest vooraanstaande mediëvisten van 
haar generatie. Zij onderzoekt de sociale en culturele geschiedenis van het 
middeleeuwse Midden-Oosten, in het bijzonder machtsrelaties, bestuur en 
stadscultuur. Van Berkel verwierf internationaal gezag met de manier waarop zij 
de kloof tussen mediëvistiek van het Westen en het Midden-Oosten overbrugt. 
Haar meest recente onderzoeksproject is uitgesproken interdisciplinair en 
actueel. Het richt zich op de manieren waarop bestuurders en onderdanen in het 
door droogte geteisterde middeleeuwse Midden-Oosten hun onderdanen toch van 
voldoende water wisten te voorzien. Ook als docent zorgt Van Berkel voor een 
systematische integratie van niet-westerse perspectieven in het bachelor- en 
masteronderwijs aan de RU.Daniel Bonn

Hoogleraar complexe vloeistoffen, Universiteit van Amsterdam

Daniel Bonn (1967) heeft een revolutionaire rol gespeeld in het onderzoek naar 
complexe vloeistoffen zoals bloed, shampoo of olie. Dankzij hem wordt de 
fundamentele fysica achter de overgang van dit soort stoffen van vast naar 
vloeibaar of andersom nu beter begrepen. Dit bevordert ook het begrip van de 
instabiliteit van bloed in aderen of olie in pijpleidingen. Bonn is tevens een 
pionier in het onderzoeken van de interactie tussen vloeistoffen en vaste 
stoffen. Zijn werk heeft grote praktische relevantie. Hij deelt zijn inzichten 
dan ook met industriële partners en werkt samen met medisch onderzoekers o.a. 
aan de aerosol-verspreiding van het coronavirus. Bloedspetteranalyse bij 
forensisch sporenonderzoek en een milieuvriendelijker wijze van het spuiten van 
pesticiden zijn eveneens toepassingen van zijn werk.Kees van den Bos

Hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschap, 
Universiteit Utrecht

Kees van den Bos (1965) onderzoekt maatschappelijke conflicten in onze 
democratische rechtsstaat. Hiertoe bestudeert hij fundamentele vragen over het 
ervaren van (on)rechtvaardigheid, onzekerheid en vertrouwen. Hierbij integreert 
hij de sociale psychologie met empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek. 
Inzichten die voortvloeien uit zijn fundamentele onderzoek worden toegepast in 
belangrijke maatschappelijke contexten. Zo blijkt onder meer dat wanneer mensen 
op een rechtvaardige manier behandeld worden dit hun vertrouwen in de 
democratische rechtsstaat doet toenemen. Omgekeerd wakkert waargenomen 
onrechtvaardigheid verschillende vormen van radicalisering aan. Van den Bos 
mengt zich actief in het publieke debat en draagt als adviseur en docent bij 
aan het begrijpen en voorkomen van radicalisering en polarisatie in 
coronatijden en andere omstandigheden.Teun Bousema

Hoogleraar medische microbiologie, Radboud UMC

Teun Bousema (1977) legt zich erop toe de verspreiding van tropische 
besmettelijke ziektes zoals malaria beter te begrijpen. Door jarenlang 
veldonderzoek in onder meer Kenia, Tanzania en Oeganda kon hij aantonen dat de 
meeste malariabesmettingen veroorzaakt worden door patiënten die zelf geen 
symptomen hebben, en dat malariapatiënten nog weken nadat zij behandeld zijn 
besmettelijk blijven. Om deze problemen aan te pakken zette Bousema een 
succesvolle studie op met medicijnen die er specifiek op gericht zijn 
besmetting te blokkeren. Ook buiten zijn vakgebied is Bousema zeer actief. Zo 
was hij medeproducent van een toneelstuk over academische integriteit en helpt 
hij onderzoeksinstituten en wetenschapsfinanciers bij het verduurzamen van hun 
werkprocessen.Annelien Bredenoord

Hoogleraar ethiek van technologie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Annelien Bredenoord (1979) is een internationale pionier op het gebied van de 
ethische beoordeling van nieuwe biomedische technologie. Met haar team heeft ze 
een interdisciplinaire methode ontwikkeld om biomedische innovaties op een 
verantwoorde manier in gezondheidszorg en samenleving te introduceren: ethisch 
parallelonderzoek. Bijzonder aan deze methode is dat de ethische evaluatie niet 
achteraf plaatsvindt, maar proactief, voor of tijdens de ontwikkeling van de 
technologie. Bredenoord heeft niet alleen veelgeciteerde wetenschappelijke 
publicaties op haar naam staan, maar bracht ook internationaal beleidsadvies 
over genetische en voortplantingstechnologie uit. Ze is actief in de 
Nederlandse media over ethische dilemma’s. Sinds 2021 is ze rector magnificus 
van de EUR, en ze is tevens politiek actief, als fractievoorzitter van D66 in 
de Eerste Kamer.Bart Bronnenberg

Hoogleraar kwantitatieve marketing, Tilburg University

Bart Bronnenberg (1963) heeft op drie gebieden zijn stempel gedrukt op de 
internationale marketingliteratuur: gemak als factor in aankoopgedrag door 
consumenten, de vorming van voorkeuren, en online zoekgedrag. Hij toonde 
bijvoorbeeld aan dat eenmaal gevormde merkvoorkeuren bij consumenten zeer 
bestendig zijn. Voor ondernemers betekent dit dat vroeg de markt betreden met 
een nieuw product de moeite loont. Merken die een innovatie later introduceren 
moeten meer doen om de gunst van kopers te veroveren. Hij werkt momenteel aan 
consumentenvraagstukken over de transitie naar duurzaam voedsel, en over hoe de 
beschikbaarheid van tijd of het gebrek eraan de beslissingen van consumenten 
beïnvloedt. Bronnenbergs internationale reputatie blijkt onder meer uit zijn 
aanstellingen als associate editor en co-editor bij de prominente tijdschriften 
op zijn vakgebied: Journal of Marketing Research, Marketing Science en 
Quantitative Marketing and Economics.Lucas Brunsveld

Hoogleraar chemische biologie, Technische Universiteit Eindhoven

Luc Brunsveld (1975) heeft een unieke methode ontwikkeld om eiwitcomplexen als 
samengestelde eenheden te bestuderen en te manipuleren. Zijn kracht is dat hij 
synthetische en supramoleculaire scheikunde met elkaar verbindt en weet te 
vertalen naar actuele biomedische uitdagingen. Zijn werk reikt van fundamentele 
biofysica en wiskundige concepten tot de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. 
Brunsveld is mede-oprichter van een innovatieve biotechnologische startup: 
Ambagon Therapeutics in Eindhoven en San Francisco. Op basis van 
grensverleggende wetenschappelijke kennis van eiwitinteracties ontwikkelt het 
bedrijf een nieuwe klasse geneesmiddelen tegen kanker en andere ziekten. Het 
zeer veelbelovende moleculaire concept maakt de ontwikkeling van een geheel 
nieuwe klasse van medicijnen mogelijk. Brunsveld toont zich hiermee een 
valorisator pur sang.Maghiel van Crevel

Hoogleraar Chinese taal- en letterkunde, Universiteit Leiden

Maghiel van Crevel (1963) is sinoloog en werkt op het snijvlak van 
literatuurwetenschap, antropologie en vertaalwetenschap. Zijn onderzoek richt 
zich op poëzie in de Volksrepubliek China. Via etnografisch 
veldwerk<https://u.osu.edu/mclc/online-series/walk-on-the-wild-side/
bestudeert hij in het bijzonder een invloedrijke ‘onofficiële’ dichtcultuur die 
zich onttrekt aan overheidsrestricties. Die geeft elitaire avantgardisten een 
stem, maar ook arbeidsmigranten die hun nood klagen over een gruwelijk bestaan. 
Van Crevel heeft van die onofficiële publicaties in de Universiteitsbibliotheek 
Leiden een unieke collectie aangelegd die online 
toegankelijk<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/unpo> is. Poëzie 
krijgt in China vorm op het kruispunt van politiek, esthetiek en samenleving. 
Van Crevel geldt internationaal als een pionier bij de verkenning van dat 
complexe krachtenveld.Roberta Croce

Hoogleraar biofysica van fotosynthese, Vrije Universiteit Amsterdam

Het werk van Roberta Croce (1968) is van grote betekenis voor een beter begrip 
van fotosynthese, het proces waarmee planten, algen en bacteriën zonlicht 
gebruiken om kooldioxide om te zetten in biomassa. Croce bestudeert op 
moleculair niveau hoe organismen dit proces optimaliseren in verschillende 
omgevingsomstandigheden en zich beschermen tegen schade door allerlei vormen 
van abiotische stress. Deze fundamentele kennis is van groot belang voor het 
veredelen van voedselgewassen, zodat deze zich kunnen aanpassen aan een 
veranderend klimaat. Ook is fotosynthese in planten een inspiratiebron voor 
menselijk gebruik van zonne-energie. Croce geniet internationaal gezag en trekt 
talent aan van over de hele wereld. Ze heeft jonge wetenschappers begeleid uit 
twintig verschillende landen.Catarina Dutilh Novaes

Hoogleraar reasoning and argumentation, and their history, Vrije Universiteit 
Amsterdam

De belangrijkste werkterreinen van Catarina Dutilh Novaes (1976) zijn 
argumentatie en cognitie & redenering. Op deze gebieden publiceerde zij een 
omvangrijk oeuvre dat uitblinkt in originaliteit, inzicht, elegantie en de 
vindingrijkheid waarmee zij verschillende domeinen met elkaar verbindt en 
historische, conceptuele, cognitieve en empirische thema’s met elkaar verweeft. 
Haar onderzoek over argumentatie draagt bij aan het maatschappelijk debat over 
onderwerpen als vaccinatie, gender en race. Niet alleen in haar onderzoek is 
Dutilh Novaes vernieuwend, als opleidingsdirecteur van de researchmaster 
geesteswetenschappen aan de VU heeft zij ook het onderwijs hervormd, met name 
door meer ruimte te maken voor interdisciplinaire benaderingen van 
geesteswetenschappelijk onderzoek. Daarmee is dit programma een aandrijver van 
vernieuwing in het onderwijs aan de VU.Marc Geers

Hoogleraar mechanica van materialen, Technische Universiteit Eindhoven

Marc Geers (1964) bestudeert de mechanica van uiteenlopende materialen zoals 
metalen, composieten, keramiek, papier en metamaterialen. Hij onderzoekt op een 
fundamenteel theoretisch niveau de relatie tussen structuur en eigenschappen, 
gebruikt geavanceerde numerieke methoden om de mechanica, schade en breuk beter 
te begrijpen en heeft nieuwe meet- en testmethoden ontwikkeld om materialen te 
karakteriseren. De maatschappelijke relevantie van Geers’ werk wordt 
onderstreept doordat het vrijwel volledig is geworteld in industriële 
problemen, terwijl het wel van het hoogste wetenschappelijke niveau is. Om 
nieuwe generaties materiaalkundigen adequaat op te leiden nam Geers het 
initiatief voor een uniek Multi-Scale lab. Hier kunnen studenten met de 
allernieuwste apparatuur leren testen, meten, experimenteren en modelleren op 
krachtschalen van kilonewtons tot nanonewtons.Marieke de Goede

Hoogleraar politicologie en hoogleraar Politics of Security Cultures, 
Universiteit van Amsterdam

Marieke de Goede (1971) is een prominente onderzoeker op het snijvlak van 
sociale en geesteswetenschappen, met een focus op het gebruik van financiële 
gegevens voor veiligheidspraktijken. Ze publiceerde vernieuwend onderzoek naar 
de financiering van terroristische activiteiten en de praktijken en regelgeving 
om deze geldstromen te blokkeren. Hiervoor wist ze toegang te krijgen tot 
banken, financiële inlichtingendiensten, en rechterlijke organisaties. Om nieuw 
licht te werpen op de politiek en infrastructuur van financiële veiligheid, 
gebruikte ze originele theorievorming die kritische veiligheidsstudies 
combineert met Science-and-technology studies. De Goede inspireert collega’s, 
promovendi en studenten met haar scherpe inzichten en intellectuele openheid. 
Als bestuurslid van debatcentrum SPUI25 stimuleerde ze het debat tussen 
wetenschappers en een breed publiek. De Goede is sinds 2022 decaan van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, waar ze 
bij wil dragen aan een veilig, gelijkwaardig  en divers werk- en studieklimaat.Paulien Herder

Hoogleraar engineering systems design, Technische Universiteit Delft

De verdiensten van Paulien Herder (1971) liggen op het grensvlak van 
ingenieurswetenschappen en onderzoek naar socio-economische impact van 
technologie en beleid voor verantwoorde en efficiënte implementatie. Ze heeft 
een uitstekende wetenschappelijke reputatie, onder meer dankzij een belangrijke 
bijdrage aan socio-technische kennis over ontwikkeling en integratie van 
energie-infrastructuren en grootschalige energieopslag. Daarnaast beschikt 
Herder over een groot talent om mensen met uiteenlopende achtergronden – zowel 
qua discipline als maatschappelijk ­− met elkaar te verbinden en hen te 
inspireren tot vruchtbare samenwerking. Zo is ze Captain of Science van de 
Topsector Energie en is ze bestuurslid van het groeifondsprogramma 
GroenvermogenNL, het grootste innovatieprogramma ooit in Nederland voor 
duurzame waterstof en chemie.Elly Hol

Hoogleraar gliabiologie van hersenziekten, UMC Utrecht

Elly Hol (1966) behoort tot de nog kleine maar groeiende groep 
neurowetenschappers die zich toeleggen op de biologie van glia. Dit zijn niet- 
neuronale cellen die een cruciale rol spelen bij het gezond houden van ons 
brein. Ze fungeren als stamcellen en immuunsysteem, maar kunnen ook ontsporen. 
Hol publiceerde een aantal zeer veel geciteerde artikelen, waarin ze een 
correlatie blootlegt tussen bepaalde proteïnen in het menselijk brein en 
gliacellen die een rol spelen bij het ontstaan van hersentumoren en ziektes 
zoals Alzheimer en epilepsie. Hol is een belangrijke inspiratiebron voor jonge 
onderzoekers, onder meer via het landelijke Glia-netwerk dat zij leidt en via 
persoonlijke mentoraten voor jonge vrouwelijke onderzoekers.Maria Antonietta Loi

Hoogleraar fotofysica en opto-elektronica, Rijksuniversiteit Groningen

Maria Antonietta Loi (1973) heeft twee wereldrecords op haar naam staan: dat 
van de best presterende zonnecel, gemaakt met quantumdots en gemaakt met ‘Sn 
gebaseerde perovskieten’ – een goedkoop basismateriaal voor efficiente 
zonnepanelen. Loi beschikt over de perfecte combinatie van creativiteit, visie 
en transdisciplinaire kennis die nodig is om de zonnecel van de toekomst te 
maken. Door fysische principes bloot te leggen en materialen tot op de 
nanoschaal te manipuleren vertaalt ze fundamentele fysica in concepten die 
bruikbaar zijn voor de energietransitie. Haar werk heeft patenten, startups en 
een nauwe samenwerking met de industrie opgeleverd. Loi is daarnaast een 
gepassioneerd en kundig opleider. Haar promovendi ronden hun promotie steevast 
binnen de nominale vier jaar af, haar postdocs vinden uitstekende posities.Amade M’charek

Hoogleraar Anthropology of Science, Universiteit van Amsterdam

Amade M’charek (1967) onderzoekt de relatie tussen wetenschap en samenleving, 
met een speciale aandacht voor genetica en genetische diversiteit. In haar 
vakgebied heeft ze internationale bekendheid gekregen omdat ze zowel de 
genetica en het forensisch onderzoek, als ook vraagstukken rond diversiteit en 
‘ras’ op een vernieuwende en tegendraadse manier onderzoekt. Daarbij bekijkt ze 
het begrip ras niet als een cultureel-politiek idee, maar verkent ze het als 
een praktijk die in verschillende contexten zoals laboratoria, forensisch 
onderzoek, gezondheidszorg vorm wordt gegeven. Geïnspireerd door de forensische 
methode heeft  M’charek een nieuwe onderzoekslijn ontwikkeld naar de 
‘grensdoden’ die aanspoelen op de kusten van Europa en Afrika. Aan de hand van 
de vraag hoe die lichamen daar terecht zijn gekomen onderzoekt ze migratie en 
dood in relatie tot het leven en middelen van bestaan. Daarbij besteedt ze 
aandacht aan postkoloniale praktijken zoals de winning van fosfaten, de 
visserij op zeesponzen, de teelt van tomaten, de rol van water en het 
achterlaten van industrieel afval. M’charek’s werk figureert regelmatig in de 
(inter)nationale media, en haar stem is vaak te horen in het publieke debat als 
columnist en spreker.Dirk Slotboom

Hoogleraar structurele membraanbiologie, Rijksuniversiteit Groningen

Dirk Slotboom (1971) is gespecialiseerd in het verklaren en manipuleren van 
membraantransport in bacteriën en zoogdiercellen. Hij vestigde zijn reputatie 
door de ontdekking van een nieuw verplaatsingsmechanisme, waarbij één 
eiwitcomponent de membraan vervormt, waardoor een tweede eiwit in de membraan 
kan kantelen, om zo een stof van buiten de cel naar binnen te halen. In zijn 
werk combineert hij biochemische, biofysische en microbiologische methoden, 
maar Slotbooms interesse reikt ver buiten zijn eigen vakgebied. Zo probeert hij 
samen met synthetisch chemici stoffen te ontwikkelen die membraantransport 
kunnen remmen, en uiteindelijk mogelijk als antibioticum kunnen dienen. Hij is 
een voortreffelijk, meerdere malen bekroond docent en één van de architecten 
van een geheel nieuw multidisciplinair curriculum voor de opleiding Life 
Science and Technology aan de RUG. Het programma voorziet in een grote behoefte 
bij zowel studenten als werkgevers.Sonja Smets

Hoogleraar logica en epistemologie, Universiteit van Amsterdam

Sonja Smets (1971) is een van de meest invloedrijke filosofen in Nederland. 
Haar werkveld is informatiedynamica, wat zowel de klassieke informatie als 
kwantuminformatie omvat. Daarin staat de vraag centraal hoe mensen en machines 
hun kennis en overtuigingen herzien op grond van nieuwe informatie. Een actueel 
thema, dat relevant is voor hedendaagse epistemologie, computerwetenschappen en 
de samenleving als geheel. Smets verbreedde de focus van de informatiedynamica. 
Niet alleen individuen, maar ook groepen worden nu onderzocht, zodat 
‘kuddegedrag’ beter kan worden begrepen. Smets zoekt de aansluiting met logica, 
waarschijnlijkheidsleer, theorieën over leerprocessen, sociale epistemologie en 
speltheorie. Als voormalig directeur van het Amsterdamse Institute for Logic, 
Language and Computation verbond ze fundamenteel met toegepast onderzoek, en 
ontwikkelde ze outreachprogramma’s voor middelbare scholen.Jolanda de Vries

Hoogleraar translationele tumorimmunologie, Radboud UMC

Jolanda de Vries (1968) zet zich in voor de toepassing van inzichten uit het 
fundamenteel biomedisch onderzoek in patiëntenzorg. Ze leverde een belangrijke 
bijdrage aan een nog experimentele behandelwijze, waarbij cellen uit het 
immuunsysteem van een patiënt worden geactiveerd om kanker te bestrijden 
(immunotherapie). Haar onderzoek richt zich ook op het voorkomen van kanker bij 
patiënten met een zeer hoge kans op kanker. Daarnaast maakt ze gebruik van 
geavanceerde beeldvormende technieken om de werking van het immuunsysteem van 
patiënten met kanker te bestuderen. De Vries is een veelgevraagd spreker, zette 
uitwisselingsprogramma’s op  voor jonge wetenschappers en beschikt over een 
uitstekend internationaal netwerk. Dat heeft haar in staat gesteld een 
ijzersterk en divers team om zich heen te verzamelen, waarvan nog veel verwacht 
wordt.Stephanie Wehner

Hoogleraar quantuminformatie, Technische Universiteit Delft

Stephanie Wehner (1977) begon als hacker, en gaat nu de wereld voor met haar 
pioniersonderzoek en enthousiasmerende visie op een toekomstig quantuminternet. 
Zo’n internet maakt gebruik van quantumeffecten als verstrengeling en 
niet-lokale interacties om nieuwe, veilige en snelle vormen van communicatie te 
realiseren. Door disciplines als fundamentele fysica en computerwetenschappen 
met elkaar te verbinden heeft Wehner het vakgebied van de quantuminformatie 
opnieuw vormgegeven. Zij geeft leiding aan het Europese onderzoek naar een 
quantuminternet, initieerde een succesvolle interdisciplinaire conferentie en 
zette een interdisciplinair onderwijsprogramma op. Wehner draagt haar visie met 
bevlogenheid uit via (Tedx-)lezingen en interviews met internationale media.Buitenlandse leden


Cas Mudde

Hoogleraar politieke wetenschappen, School of Public and International Affairs, 
University of Georgia (VS)

Cas Mudde (1967) is een van de meest gezaghebbende Nederlandse politicologen in 
het buitenland. Zijn vakgebied is het onderzoek naar extremisme, populisme en 
politieke partijen. Hij publiceerde enkele invloedrijke boeken, waaronder 
Populist Radical Right Parties in Europe, dat met prijzen werd overladen. Mudde 
initieerde een herijking van de begrippen populisme en radicaal-rechts. Zo ziet 
hij radicaal-rechts niet langer als fundamenteel tegengesteld aan de waarden 
van de liberale democratie maar als een radicale interpretatie van enkele 
kernwaarden. Mudde zet zich in om wereldwijde expertise op het gebied van 
extremisme bijeen te brengen. Zo was hij mede-oprichter van de Standing Group 
on Extremism & Democracy binnen de European Consortium for Political Research 
(ECPR).Sjors Scheres

Divisiehoofd Structural Studies, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge 
(UK)

Sjors Scheres (1975) is een snel rijzende ster in de structurele biologie. Hij 
maakte school door de driedimensionale structuur van eiwitcomplexen tot op de 
atomaire schaal vast te leggen. Een revolutionaire mijlpaal, waarvoor Scheres 
cryo-elektronenmicroscopie gebruikte. Hierbij wordt biologisch materiaal zo 
snel ingevroren dat de structuur onder de microscoop goed zichtbaar blijft. 
Scheres ontwikkelde een algoritme om de verkregen beelden te verwerken. 
Inmiddels maken de meeste structurele biologen gebruik van 
cryo-elektronenmicroscopie, én van de door Scheres ontwikkelde software. Een 
beter begrip van eiwitten is indirect van belang voor menselijke gezondheid. 
Eiwitten worden de werkpaarden van levende cellen genoemd, ze zijn cruciaal om 
cellen in leven te houden.Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+KNAW+kiest+22+nieuwe+leden:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fh1Trjj>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fh1Trjj>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3d39396f0f&e=__test_email__>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<https://www.knaw.nl>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=__test_email__&c=3d39396f0f>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: KNAW kiest 22 nieuwe leden - KNAW Communicatie