[PWC-MEDIA] Persbericht: Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland - samen natuurverlies ombuigen naar herstel

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Dec 2018 14:10:17 +0000

[cid:image002.jpg@01D497AB.35BCE280]Persbericht
19 december 2018

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland:
samen natuurverlies ombuigen naar herstel

Een brede maatschappelijke beweging presenteert vandaag haar aanpak voor 
natuurherstel in Nederland. De deelnemers zijn kennisinstituten, 
landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een 
bank. Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en 
waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar 
herstel. Deze partijen nodigen vandaag nadrukkelijk de rest van Nederland uit 
om aan te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld wordt van een dichtbevolkte 
delta waar we natuur en economische ontwikkeling verbinden en onze kwaliteit 
van leven - en die van toekomstige generaties - borgen.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de 
basis voor ons welzijn en onze welvaart. Ondanks jarenlange inspanningen van 
veel grondgebruikers wordt nog niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom 
hebben de deelnemende partijen voor het eerst de handen ineengeslagen om samen 
te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.Natuur is overal

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang 
voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk 
maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die 
zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de wegbermen. Samen beslaan 
deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in 
een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. 
Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden 
verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen 
bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan 
klimaatverandering.

Onze aanpak
Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers, zoals natuurbeheerders, 
boeren, overheden en particulieren, kan stimuleren en waarderen voor hun 
prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties 
eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook 
hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring 
is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak.

Doelen voor 2030

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen voor 
natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte:·         Door het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 
voor planten en dieren en gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 
natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en kunnen ze optimaal worden 
beheerd.

·         Door het stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem, het 
creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op 
boerenland en het regionaal sluiten van kringlopen krijgt biodiversiteit op 
boerenland meer ruimte.

·         Door de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, 
bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar 
wilde dieren en planten kunnen floreren.

Om deze doelen te realiseren, zijn vijf succesfactoren van belang:

·         draagvlak en gedeelde waarden;

·         het realiseren van nieuwe verdienmodellen;

·         stimulerende en coherente wet- en regelgeving;

·         nieuwe kennis en innovatie;

·         gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio.
Doordat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan deze succesfactoren 
wordt het herstel van biodiversiteit een verantwoordelijkheid en zorg van ons 
allemaal.Wat gaan wij doen?

De opstellers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel presenteren vandaag hoe 
zij hier concreet aan gaan bijdragen. Een paar voorbeelden:

·         Supermarkten en andere afnemers zullen werken aan een betere positie 
voor boeren die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel: onder andere 
via certificering en keurmerken.

·         De Rabobank gaat boeren die bijdragen aan herstel belonen met een 
rentekorting op leningen.

·         Het Wereld Natuur Fonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank 
ontwikkelen een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, naar het voorbeeld 
van de Biodiversiteitsmonitor die al in de melkveehouderij is ontwikkeld. 
Boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel kunnen zo door verschillende 
partijen worden beloond.

·         In 2019 starten 25 beheereenheden van Natuurmonumenten met de 
uitvoering van een landbouwscan, waarin ze samen met boeren actief op zoek gaan 
naar initiatieven en kansen om de doelstellingen uit het Deltaplan in de 
praktijk te brengen.

·         Boeren kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar 
groen en daarbij

regionale kringlopen meer sluitend maken. LTO Nederland en BoerenNatuur zullen 
vanaf

2019 boeren hierin actief stimuleren en ondersteunen en roepen wegbeheerders op

om daarover met (groepen van) ondernemers afspraken te maken.Aansluiten nieuwe organisaties

Het is nu tijd voor de volgende stap. Het Deltaplan kon tot stand komen dankzij 
veel betrokken personen en organisaties. Om succesvol te kunnen zijn, hebben we 
meer partijen nodig die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals ministeries, 
provincies, waterschappen en gemeenten die voor nieuw beleid kunnen zorgen. 
Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje 
bijdragen."We zijn trots op de koers die we vandaag presenteren," zegt Louise Vet, 
voorzitter van het voorbereidende Deltaplan-team. "Er is commitment, en we 
hebben scherpe tegenstellingen overbrugd. Nu is het moment voor nieuwe partijen 
om aan te sluiten: bij het definitieve plan voor daadwerkelijk herstel van de 
biodiversiteit zijn zij onmisbaar."
MEER INFORMATIE


Droombeeld 2030: een florerende delta voor mens en natuur
Een 'rijker' Nederland is het gezamenlijke droombeeld. Dat is waar de partijen 
die nu het Deltaplan ondertekenen voor staan en hun verantwoordelijkheid in 
willen nemen. Tegelijkertijd roepen ze andere partijen op om mee te doen en 
samen ervoor te zorgen dat Nederland weer een land is waar de biodiversiteit 
floreert. Waardoor de natuur weer rijker en de landbouw weer gezonder wordt. 
Waar mensen kunnen genieten van een prachtig en divers landschap, en een breed 
aanbod van Nederlandse producten in de winkels.

Wie?
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands 
Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, 
Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, 
LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en 
Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, 
Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en 
Werkgroep Grauwe Kiekendief.

Vertegenwoordigers van de volgende organisaties werken namens de 19 partijen 
als 'kwartiermakers' aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel:

Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Duurzame 
Zuivelketen, LTO Nederland, Natuur- en Milieufederaties, Naturalis Biodiversity 
Center, Natuurmonumenten, Rabobank, Stichting Veldleeuwerik, De 
Vlinderstichting, Wereld Natuur Fonds en NERN (Netherlands Ecological Research 
Network)

Louise Vet (NIOO-KNAW) fungeert als onafhankelijk voorzitter van de 
kwartiermakers.

Uitgebreide plantekst en Q&A:
www.samenvoorbiodiversiteit.nl<http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/>


CONTACTPERSONEN

Corine van Impelen  - Hoofd Communicatie en Evenementen - Naturalis
corine.vanimpelen@xxxxxxxxxxxx<mailto:corine.vanimpelen@xxxxxxxxxxxx>
06-22056252 / 071-7519533

Froukje Rienks - Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie - Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW)
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
06-10487481 / 0317-473590

[cid:image006.jpg@01D4972D.AE1CEA00]

QUOTESLouise Vet, voorzitter van het Deltaplan en voorzitter initiatiefnemer NERN: 
"We hebben al veel bereikt met de gezamenlijke aanpak die we vandaag 
presenteren, waarin we scherpe tegenstellingen hebben overbrugd en samen een 
beweging zijn gestart die op een andere manier gaat werken. Het aansluiten van 
andere partijen is nu cruciaal voor het succes. Daarom gaan we onze beweging 
verbreden en nodigen ook overheden, bedrijven en grondgebruikers uit om met ons 
mee te doen."

Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds: 'Om biodiversiteit in 
Nederland te herstellen moet de landbouw een onderdeel van de oplossing worden. 
Dat kan alleen als we het voor boeren aantrekkelijk maken om op een 
natuurvriendelijke manier voedsel te produceren. Het Wereld Natuur Fonds werkt 
daarom samen met boeren, ketenpartijen en de Rabobank aan nieuwe 
verdienmodellen en we zetten ons in om zoveel mogelijk partijen te vinden die 
boeren gaan belonen voor hun prestaties op biodiversiteitsherstel.'

BoerenNatuur, een vereniging van boeren die zich al inzetten voor meer natuur 
op boerenland, biedt aan om als regisseur op te treden voor het maken van 
gebiedsgerichte afspraken. Voorzitter van deze vereniging Alex Datema stelt: 
"Landbouw en natuur zijn van nature met elkaar verbonden, maar pas als we in 
het veld goed gaan samenwerken dan wordt 1 + 1 echt 3!"

Stichting Veldleeuwerik, een netwerk van gangbare akkerbouwers, biedt aan om 
vanaf 2020 resultaten op het gebied van biodiversiteit te meten, zodat 
akkerbouwers inzicht krijgen in hun impact op biodiversiteit. Directeur Hedwig 
Boerrigter: "Duurzame telers werken samen met de natuur. Meer kennis over de 
impact van de akkerbouwpraktijk op leven boven en in de bodem, leidt tot een 
grotere impact op biodiversiteitsherstel."

Sijas Akkerman, portefeuillehouder landbouw en natuur van de 12 Natuur en 
Milieufederaties:
"De Natuur en Milieufederaties werken in alle 12 provincies samen met agrariërs 
in Living Labs Natuurinclusieve Landbouw en gebiedsprocessen aan het versterken 
van biodiversiteit op het boerenland."

Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center: 
"Biodiversiteit hebben we hard nodig en herstel ervan is urgent. Naturalis 
levert de kennis, vertelt het verhaal en werkt samen met iedereen die de trend 
wil ombuigen."

Marc Jansen, directeur CBL: "Veel van wat supermarkten verkopen, begint als 
plantje in de grond. Of het nu roerbakgroenten, een pak melk, een karbonaatje 
of brood is, het begint direct of indirect in de grond. En meestal in de open 
ruimte op het platteland. Daarmee is er een directe verbinding tussen de 
koelkast van de consument en de landbouwgrond. En deze landbouwgrond moet 
duurzaam beheerd worden met ook aandacht voor biodiversiteit. Daarmee 
waarborgen we dat voedsel ook over decennia nog op deze grond kan worden 
geproduceerd. Bovendien zorgt een gevarieerde en krachtige biodiversiteit voor 
een aantrekkelijk landschap met een grote soortenrijkdom. Ook hierin nemen 
supermarkten samen met ketenpartners, overheden en maatschappelijke 
organisaties de verantwoordelijkheid die ons past om samen te werken aan een 
goede biodiversiteit."

Ben Haarman, LTO Nederland: "Boeren zijn de oplossing. Het herstel van 
biodiversiteit gaat ons allemaal aan. We willen daar meer werk van maken en 
bieden oplossingen aan. Het Deltaplan beschrijft wat daarvoor nodig is. Met 
elkaar als initiatiefnemers benadrukken we dat in de eerste plaats een goed 
verdienmodel nodig is. Biodiversiteit heeft een prijs. Dat moet in onze 
voedselketen zichtbaar en belangrijk worden."


Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: "Bescherming van natuur is geen 
taak van boswachters alleen, maar van iedereen. Want natuur is overal. In 
beschermde natuurgebieden, maar ook in weilanden, sloten, langs snelwegen en in 
stadsparken. Het mooie van het Deltaplan is dat het de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor herstel van biodiversiteit als uitgangspunt heeft. 
Daarmee zet het een beweging in gang, waarmee we samen het verlies van 
biodiversiteit ombuigen naar herstel."

Inge van Schie, Duurzame Zuivelketen: ""Samenwerken is essentieel voor het 
herstel van biodiversiteit in Nederland, maar ook de kosten en baten moeten we 
met elkaar delen. De Duurzame Zuivelketen heeft daarom samen met anderen de 
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij ontwikkeld. Die speelt een belangrijke 
rol in dit Deltaplan. Boeren die zich inspannen om de biodiversiteit te 
stimuleren, kunnen hiermee door consumenten, overheden en financiers op basis 
van geleverde maatschappelijke diensten worden beloond. Zo maken we echt samen 
het verschil."

Ruud Tijssens, Group Director Public & Cooperative Affairs Agrifirm: 
"Biodiversiteit is van groot belang voor de agrarische sector: inspelen op 
bodemleven, bestuiving en natuurlijke vijanden zijn essentieel voor een 
verantwoorde voedselketen. Biodiversiteit maakt een integraal onderdeel uit van 
de adviezen en diensten, die Agrifirm haar klanten en leden wil bieden. We zien 
dat onze veehouders en telers al grote inspanningen leveren om de 
biodiversiteit te bevorderen. Vaak uit een sterke persoonlijke overtuiging dat 
het anders moet. Als Agrifirm vinden we het belangrijk dat er meer waardering 
komt voor deze inspanningen, en dat deze inspanningen ook beter zichtbaar 
worden gemaakt. Zodat we met elkaar de effectiviteit van alle inzet kunnen 
verbeteren, en dat onze leden worden beloond voor hun inspanningen. De 
uitvoering van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel vormt een unieke basis om 
deze doelen te helpen realiseren."

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: "De infranatuur-partijen 
hanteren een integrale benadering om biodiversiteit te koppelen vanuit andere 
invalshoeken zoals veiligheid, gezondheid of middels een businessmodel. Het 
resulteert in win-win situaties en aansprekende praktijkvoorbeelden in de 
openbare ruimte."

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij Rabobank: "Rabobank heeft samen met de 
klanten een grote verantwoordelijkheid voor toekomstig perspectief. Dit uit 
zich in het lange termijn rendement en de impact op duurzaamheid en 
biodiversiteit. Het deltaplan biodiversiteit is een goed initiatief om de lange 
termijn afzet en de acceptatie van de maatschappij en consument te verbeteren."


JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland - samen natuurverlies ombuigen naar herstel - Rienks, Froukje