[PWC-MEDIA] Persaankondiging [Webinar 07/05]: Keuze-experiment TU Delft: Nederlanders voor beperkte versoepeling coronamaatregelen

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 6 May 2020 10:48:21 +0000

Grote respons uniek keuze-experiment TU Delft
Nederlanders voor beperkte versoepeling coronamaatregelen

Nederlanders vinden dat de coronamaatregelen beperkt moeten worden versoepeld, 
zodat het zorgsysteem niet zwaar overbelast wordt. Ze vinden ook dat 
maatregelen niet mogen leiden tot verdeeldheid: er is geen draagvlak voor het 
opheffen van beperkingen voor specifieke groepen. De kapper mag weer open, maar 
over het openstellen van de horeca maken Nederlanders zich zorgen. Dat blijkt 
uit het online onderzoek dat is uitgevoerd door TU Delft afgelopen week. Maar 
liefst 30.000 Nederlanders deden mee met het unieke keuze-experiment, dat hun 
afwegingen en voorkeuren voor versoepeling van coronamaatregelen in kaart 
bracht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van andere 
universiteiten en het RIVM. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën waren nauw 
betrokken.
Vanaf donderdagochtend 7 mei zijn de resultaten voor iedereen toegankelijk op 
www.tudelft.nl/covidexit<http://www.tudelft.nl/covidexit>.

Op donderdag 7 mei, vanaf 10.00 uur, geven onderzoekers Niek Mouter, Shannon 
Spruit en Anatol Itten via een webinar speciaal voor journalisten toelichting 
op het onderzoek en de resultaten, en is er gelegenheid voor vragen.

Top drie
Uit het onderzoek van Niek Mouter, Shannon Spruit, Anatol Itten en Jose Ignacio 
Hernandez van de faculteit Techniek, Bestuur en Management blijkt dat de meeste 
Nederlanders willen dat coronamaatregelen beperkt worden versoepeld. Er is 
weinig draagvlak voor vergaande versoepelingen die ervoor zorgen dat het 
zorgsysteem zwaar overbelast raakt.
Deelnemers aan de raadpleging adviseren het vaakst de optie: 'Werknemers in 
contactberoepen (o.a. kapper) mogen weer werken'. Deze versoepeloptie is 
populair in verschillende klassen van de Nederlandse bevolking. Er is dus 
sprake van breed draagvlak.
De opties 'Andere bedrijven dan horeca en contactberoepen gaan weer open' en 
'Directe familieleden uit een ander huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te 
bewaren' completeren de top drie.

Alleen samen
Nederlanders vinden het verder belangrijk dat het versoepelen van 
coronamaatregelen leidt tot 'eenheid' en niet tot 'verdeeldheid'. Men is bang 
dat de saamhorigheid onder Nederlanders en het draagvlak voor overheidsbeleid 
wegvalt wanneer het Kabinet ervoor kiest om beperkingen op te heffen voor een 
specifieke groep Nederlanders (bijv. het Noorden van Nederland, Nederlanders 
die immuun zijn voor covid-19, of jongeren tot 25).
Nederlanders maken zich ook zorgen over het openstellen van de horeca. Zij zijn 
bijvoorbeeld bang dat overmatig alcoholgebruik ervoor zorgt dat Nederlanders 
zich niet aan andere coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden.

De onderzoeksmethode
Het onderzoek, een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), zet 
deelnemers in een game-achtige setting op de stoel van het Kabinet. Zij zagen 
uit welke versoepelopties het Kabinet kon kiezen en kregen een overzicht van de 
positieve en negatieve effecten van deze maatregelen. Ook kregen deelnemers een 
beperking opgelegd. De druk op het zorgsysteem mocht door hun keuze niet meer 
dan 50% toenemen. Vervolgens werd er aan deelnemers gevraagd wat zij het 
Kabinet zouden adviseren. Doordat deelnemers niet alle versoepelopties konden 
kiezen moesten zij echt een afweging maken. Mouter: 'Laat je bijvoorbeeld 
mensen in contactberoepen als kappers weer aan de slag gaan, dan is dat goed 
voor de economie, maar zal ook het aantal coronabesmettingen weer oplopen. Door 
zelf aan de knoppen te draaien, krijgen mensen inzicht in de negatieve en 
positieve gevolgen van verschillende maatregelen.'


[Afbeelding met schermafbeelding  Automatisch gegenereerde beschrijving]

Screenshot van het hoofdscherm van de PWE

Grote getallen
In eerste instantie gingen de onderzoekers uit van een totale respons van 
10.000, maar in de eerste uren trok de site al 25.000 bezoekers (waardoor de 
servers er een tijdje uitlagen). Uiteindelijk bekeken de afgelopen zeven dagen 
meer dan 100.000 personen de site, en vulden 30.000 personen de enquête in. 
'Dit aantal overtrof onze verwachtingen. Het is mooi om te zien dat de 
bevolking graag wil meedenken over de verschillende scenario's', aldus Mouter.

Meerderheid positief over methode
Deelnemers vinden het een goede zaak dat zij via deze PWE een advies kunnen 
geven over het versoepelen van coronamaatregelen. 80% vindt het een goede 
methode om Nederlanders te betrekken bij keuzes die de overheid moet maken: 
'Dit geeft mij meer begrip voor de keuze waar politici en beleidsmakers voor 
staan', 'Je ervaart de verantwoordelijkheid die de mensen bij de overheid ook 
ervaren', en 'Mooie manier om mensen directer bij politiek te betrekken'.

Expertadvies belangrijker dan burgeradvies
Nu burgers in dit onderzoek zelf op de stoel van het Kabinet worden gezet, 
blijkt de mening van het grootste deel van de samenleving te zijn dat er meer 
gewicht moet worden toegekend aan wetenschappelijke adviezen dan aan adviezen 
van burgers. Een minderheid van de deelnemers (5%) vindt dat het advies van 
burgers dat voortvloeit uit de raadpleging een zwaarder gewicht moet krijgen in 
de beslissing van de overheid dan het advies van wetenschappers. 69% van de 
deelnemers vindt juist dat het advies van wetenschappers een zwaarder gewicht 
moet krijgen en 26% van de deelnemers vindt dat de overheid evenveel waarde 
moet toekennen aan het advies van burgers en het advies van experts.

Na 20 mei
Nu het huidige onderzoek is afgerond, staat het volgende alweer voor de deur. 
'Zodra we de besluiten van de persconferentie van 20 mei weten, gaan we verder 
met een onderzoek naar de keuzes op langere termijn. Ook aan dit onderzoek kan 
iedereen weer meedoen. Uiteindelijk is de vraag wat we gaan doen tot er een 
vaccin is', vertelt Mouter. Voor dit onderzoek gaan Mouter en zijn collega's 
samenwerken met modelleurs bij het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht, die 
aan epidemiologische modellen werken.

Participatieve Waarde Evaluatie
Mouter: 'Participatieve Waarde Evaluatie is de laatste jaren in Nederland 
toegepast in verschillende domeinen zoals transport en mobiliteit, 
klimaatadaptatie, de energietransitie en ook de gezondheidszorg, en inmiddels 
heeft de WHO ook interesse getoond in de methode. Ze biedt belangrijke 
voordelen ten opzichte van standaard-opiniepeilingen. Die zijn vaak te generiek 
om van veel nut te zijn voor de evaluatie van specifiek beleid ('Moet de nadruk 
in de coronacrisis meer liggen op de zorg of op de economie?'). Mensen vinden 
het bijzonder moeilijk om dit soort afwegingen te maken. Zeker als het gaat om 
het type morele dilemma's waar we nu voor staan. Het maken van keuzes tussen 
specifieke scenario's gaat mensen beter af, en leidt tot meer betrouwbare 
schattingen over de voorkeuren van de bevolking.'

Meer informatie
De dataverzameling is gefinancierd vanuit het TU Delft COVID-19 Response 
fund<https://www.tudelft.nl/universiteitsfonds/tu-delft-covid-19-response-fund/>

Bekijk de resultaten vanaf donderdagochtend 7 mei op 
www.tudelft.nl/covidexit<http://www.tudelft.nl/covidexit>
Lees de gerelateerde TU Delft story van Niek Mouter: Burgers betrekken bij 
duivelse 
beleidsdilemma's<https://www.tudelft.nl/stories/articles/burgers-betrekken-bij-duivelse-beleidsdilemmas/>

Contact en homepage Niek 
Mouter<https://www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/assistant-professors/dr-mr-n-niek-mouter-msc/>

Voor meer informatie en aanmelden voor het webinar kunnen journalisten contact 
opnemen met Roy Meijer (adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft), 
06-14015008, r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persaankondiging [Webinar 07/05]: Keuze-experiment TU Delft: Nederlanders voor beperkte versoepeling coronamaatregelen - Roy Meijer