[PWC-MEDIA] Persaankondiging TU Delft: Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Mar 2021 08:00:46 +0000

Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid
5 maart starten TU Delft en Universiteit Utrecht een landelijke online 
raadpleging

Windmolens op land, verhogen van de gasprijs of toch een vleesbelasting? Wat 
denkt de Nederlandse samenleving over het Nederlandse klimaatbeleid? 
Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht stellen via een 
zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE) duizenden Nederlanders in 
staat om hierover mee te denken. Vanaf 5 maart (10.30 uur) tot 14 maart kan 
iedereen van 18 jaar en ouder zijn/haar voorkeuren kenbaar maken via 
www.tudelft.nl/klimaatraadpleging<http://www.tudelft.nl/klimaatraadpleging>.

De Nederlandse overheid heeft met andere Europese landen afgesproken om meer 
actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Na de verkiezingen zal 
de nieuwe regering daarom moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om 
de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben 
eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Hier vindt u een animatie over de raadpleging die deelnemers te zien krijgen 
voordat ze hun advies geven: 
https://my.hidrive.com/share/anf5f3c4hs<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__my.hidrive.com_share_anf5f3c4hs&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=Ww5-m4Yzgmczwx7-qPGyr_tD-AKuq9lJYClwX9cTeNo&m=OAkZ_Dt1sxBT_l3nZIafJE-5r0AAHaj4Rb0lakIe5SY&s=PJ9_KO6ngEib1XqqEwoET_rnX4xQ7u7UjGe7yMTAO2k&e=>
[cid:image001.jpg@01D7100B.B2790800]

Op de stoel van de nieuwe regering
In de raadpleging worden burgers als het ware op de stoel van de nieuwe 
regering gezet. Ze krijgen 10 maatregelen te zien die broeikasgassen 
verminderen inclusief informatie over de effecten. Vervolgens kunnen ze per 
maatregel aangeven in hoeverre ze vinden dat de overheid deze moet toepassen om 
de nationale klimaatdoelstellingen te halen. Deelnemers kunnen in het onderzoek 
maximaal 15 miljard euro uitgeven. In het tweede onderdeel geven burgers 
argumenten voor hun keuzes en ze kunnen zelf ideeën doorgeven aan de overheid. 
Tegenstanders van klimaatbeleid kunnen hier ook aangeven dat zij willen dat de 
overheid geen enkele maatregel neemt.

De methode
PWE is een methode om beleidsopties te evalueren en de participatie van grote 
groepen burgers te faciliteren<https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/>. De kern is dat 
het keuzevraagstuk van een overheid wordt nagebootst. Burgers worden zich 
bewust van het dilemma waar de overheid voor staat en geven daarna een advies. 
Omdat de drempel om te participeren laag is - deelname aan een PWE kost 
ongeveer 20 - 30 minuten en je kunt participeren waar en wanneer je maar wilt - 
faciliteert de methode participatie van een grote en diverse groep burgers.

Tussenvorm van burgerparticipatie
Publieke discussies over burgerparticipatie zijn vaak zwart-wit. Het gaat of 
over simplistische methoden als een referendum of een opiniepeiling waarin een 
complex vraagstuk wordt platgeslagen in een 'Ja/Nee keuze'. Of het gaat over 
zeer intensieve methoden waarin burgers pas een advies mogen geven nadat zij 
dagen achter elkaar hebben vergaderd. PWE is een tussenvorm van 
burgerraadpleging waarin deelnemers op een genuanceerde manier hun voorkeuren 
kunnen uiten op basis van een totaalplaatje van beleidsopties en effecten. 
Deelnemers krijgen uitgebreid de mogelijkheid om hun voorkeuren te motiveren en 
te nuanceren. Doordat burgers in de PWE als het ware in de schoenen van de 
bestuurder staan, krijgen zij meer begrip voor de keuzes die een bestuurder 
moet maken.

30.000 deelnemers aan de corona PWE
Deze PWE-methode is al eerder op grote schaal/landelijk toegepast rond de 
versoepeling van coronamaatregelen https://www.tudelft.nl/covidexit. ;
<https://www.tudelft.nl/covidexit.%20> Toen adviseerden 30.000 Nederlanders 
binnen een week hun overheid over dit onderwerp. Via de link vindt u een 
filmpje over dit onderzoek<https://www.youtube.com/watch?v=kdGUqK5KZFI&t=1s>.
Waarom openstellen voor alle Nederlanders?
Vorige week is de klimaatraadpleging al gedaan door een representatieve groep 
Nederlanders uit een panel. Projectleider Niek Mouter (TU Delft): 'Doordat 
deelnemers over het gehele politieke spectrum erg enthousiast waren, willen wij 
de raadpleging openstellen voor alle Nederlanders. We zien in de 
representatieve steekproef dat burgers vernieuwende ideeën aandragen en dat zij 
het fijn vinden om hun stem op een serieuze manier te kunnen laten horen in de 
raadpleging. Zelfs burgers die niet van plan zijn te gaan stemmen bij de 
komende verkiezingen, hebben uitgebreid de tijd genomen om hun overheid te 
adviseren over klimaatbeleid in de PWE. Ook blijkt dat tegenstellingen tussen 
burgers soms veel kleiner zijn dan dat je zou verwachten als je de 
talkshowtafels en politieke debatten volgt, terwijl er ook maatregelen zijn die 
veel populairder zijn onder burgers dan onder politici of juist andersom.'

Bruikbaarheid van de resultaten
De overheid kan de uitkomsten van deze PWE gebruiken voor aanscherping van 
beleid. Met statistische technieken kunnen we vaststellen hoe de voorkeuren van 
deelnemers voor een maatregel worden beïnvloed door de effecten. Daarbij bieden 
deze analyses inzicht in de verschillen/overeenkomsten tussen groepen 
Nederlanders. De argumenten die deelnemers geven voor hun keuzes bieden een 
scherp inzicht in hun waarden, motivaties en zorgen.

Over dit onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de TU Delft en de 
Universiteit Utrecht in samenwerking met Populytics (een startup van de TU 
Delft). Het onderzoek wordt betaald door de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De uitkomsten worden gedeeld met het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Voortgangsoverleg van 
het Klimaatakkoord. Begin april overhandigen de onderzoekers de resultaten, 
zodat zij gebruikt kunnen worden bij de formatie van de nieuwe regering. De 
wetenschappers hebben geen financiering gekregen van deze overheidsorganen.

Maatschappelijke context
Dit onderzoek past in een bredere beweging om burgers actiever te betrekken in 
beleid. Al eerder publiceerde Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg 
Klimaatakkoord, hierover dit opiniestuk 'Geef burgers via panels stem in 
klimaatbeleid<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/geef-burgers-via-panels-stem-in-klimaatbeleid>'.
 In de loop van maart komt de commissie Brenninkmeijer met een advies over 
burgerpanels<https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/hoe-wil-je-betrokken-worden-bij-het-klimaatbeleid>.
Nijpels: 'Instrumenten als een PWE laten de stem van de gemiddelde Nederlander 
beter doorklinken. Het is een goede aanvulling. Het helpt om beleid te maken 
dat gesteund en gedragen wordt een breed deel van de bevolking.'

Meer informatie
TU Delft: Niek Mouter 
https://www.tudelft.nl/tbm/over-de-faculteit/afdelingen/engineering-systems-and-services/people/assistant-professors/dr-mr-n-niek-mouter-msc/
Universiteit Utrecht: Lisette van Beek https://www.uu.nl/medewerkers/LMGvanBeek
Adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 06-14015008, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persaankondiging TU Delft: Onderzoekers geven alle Nederlanders de kans om mee te denken over klimaatbeleid - Roy Meijer