[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief 41 Rijksuniversiteit Groningen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Wed, 1 Dec 2010 13:04:52 +0100

Nieuwsbrief Rijksuniversiteit Groningen
        

   Nieuwsbrief                                
                                        
       

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 41 / 1 december 2010

    

    

   Opinie
   'Pas op voor tijdgeestdenken'
    

   Met de grote ideologieën zijn ook de alomvattende maatschappij-analyses 
verdwenen, wordt vaak gezegd. Niets is minder waar, stelt filosoof Martin van 
Hees. Maar wat ervoor in de plaats kwam, is niet veel beter. Het 
tijdgeestdenken kenmerkt zich door grote, slecht onderbouwde claims die elkaar 
in hoog tempo opvolgen. Zoals recent de vermeende heropleving van het fascisme. 
In de Opinie vergrijpt Van Hees zich voor één keer zelf aan tijdgeestdenken, om 
te wijzen op het bestaan ervan. > lees verder

    

   Contact: Martin van Hees, tel. 050-363 6165, e-mail: 
martin.van.hees@xxxxxx

    


--------------------------------------------------------------------------

   Promoties
    

   Gezond zelfbeeld cruciaal voor gezond gedrag
   Een laag zelfbeeld is misschien wel de belangrijkste risicofactor voor 
ongezond gedrag bij pubers. Daarom moeten gezondheidsprogramma's eerst daaraan 
aandacht besteden, stelt promovenda Zuzana Veselska. Ze deed onderzoek bij 
bijna vijfduizend scholieren in Slowakije en Tsjechië en vond verbanden tussen 
zelfperceptie en ongezond gedrag zoals roken, drinken, blowen en niet-sporten. 
Die verbanden zijn zo sterk dat het volgens haar niet effectief is om in 
gezondheidscampagnes alleen te focussen op de gevaren van ongezond gedrag. 
Volgens Veselska zijn er simpele schoolprogramma's te bedenken die het 
zelfbeeld van een scholier kunnen opkrikken, zoals psychosociale trainingen. 
Ook sporten werkt goed. Omdat vooral kinderen uit lage sociale klasses geneigd 
zijn tot ongezond gedrag moeten zij extra aandacht krijgen, stelt Veselska. > 
lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Schoolomgeving belangrijk voor Slowaakse pubers
   De schoolomgeving is een belangrijke factor als het gaat om het 
geestelijk welzijn en het gevoel van eigenwaarde van pubers. Zowel relaties 
tussen leerlingen onderling als tussen leerlingen en leraren kunnen bepalend 
zijn. Dat concludeert promovenda Maria Sarkova na een groot onderzoek onder 
Slowaakse adolescenten. Nieuw aan haar onderzoek is dat ze zowel psychologische 
problemen (depressie/angst) als gevoel van eigenwaarde bekeek in de vier 
groepen pubers die ze onderzocht. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Kijk bij Parkinson verder dan ziekte zelf
   Artsen zouden bij de behandeling van Parkinson meer rekening moeten 
houden met de persoonlijkheidskenmerken en de actuele stemming van de patiënt. 
Dat geeft meer handvatten voor het verbeteren van de kwaliteit van leven, stelt 
Tatiana Dubayova op basis van haar promotieonderzoek. Ze vond enkele 
interessante verbanden. Zo heeft aanleg tot neuroticisme een tamelijk grote 
invloed op de perceptie van kwaliteit van leven, met name waar het gaat om 
emotioneel welbevinden, sociale steun, stigmatisering en lichamelijk ongemak. 
Verder scoren extraverte mannelijke patiënten significant beter op emotioneel 
welbevinden, extraverte vrouwelijke patiënten - opvallend genoeg - juist 
slechter. Extraverte patiënten bezoeken ook eerder een arts als de eerste 
symptomen van Parkinson zich openbaren. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Ook topsporters moeten op vakantie
   Herstel is voor topsporters net zo belangrijk als trainen. En voor 
optimale prestaties moeten ze ook letten op hun mentale welbevinden. Dat zegt 
promovendus Michel Brink, die onderzoek deed naar stress en herstel bij jonge 
topsporters. Als sporters langer en harder gaan trainen kan dat leiden tot 
blessures, ziektes en overtraindheid. Bij overtraindheid gaan de prestaties 
achteruit en kampen sporters met vermoeidheid, verstoorde eet- en 
slaappatronen, concentratieproblemen en gevoelens van depressie. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Bloedtransfusie Oeganda kan stapsgewijs beter
   Om het enorme tekort aan gezond bloed voor transfusie in Oeganda op te 
lossen is een radicale hervorming van het systeem nodig, concludeert 
promovendus Isaac Kajja. Volgens hem gaat met de bloedtransfusie in de 
Oegandese ziekenhuizen vrijwel alles mis wat mis zou kunnen gaan. Daardoor 
staat de Uganda Blood Transfusion Service, die voor voldoende gezond bloed moet 
zorgen, voor een 'bijkans onmogelijke taak', aldus Kajja. Hij sprak in 
ziekenhuizen en bloedbanken met artsen, laboranten, administratief personeel en 
patiënten. Hij inventariseerde hun meningen en testte hun kennis van de 
processen en procedures bij bloedtransfusie. Die bleek in veel gevallen onder 
de maat. Ook analyseerde hij het huidige onderontwikkelde documentatiesysteem 
en de ernstig vertraagde logistiek bij de bloedbanken. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Schokgolftherapie helpt niet bij een springersknie
   Doorspelende sporters die korter dan een jaar last hebben van een 
springersknie hebben geen baat bij schokgolftherapie. Tot die conclusie komt 
promovendus Hans Zwerver na onderzoek onder amateursporters. 

   Springersknie of patelladinopathie is een aandoening die veel voorkomt 
bij basket-, hand- en volleyballers. Behandeling, zelfs chirurgisch, is lang 
niet altijd succesvol. Extracorporele Shock Wave Therapie (ESWT), 
oorspronkelijk ingezet tegen nierstenen, lijkt volgens verschillende 
onderzoeken wél een veelbelovende therapie. Hans Zwerver testte ESWT bij 
amateursporters die minder dan een jaar last hadden van een springersknie en er 
gewoon mee doorsportten. Bij hen heeft de therapie geen enkel effect, ontdekte 
hij. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   Vechtlustige muis heeft verstoorde serotoninehuishouding
   Slechts een klein percentage van de mensen vertoont buitensporige- en 
gewelddadig vormen van agressie, maar de negatieve sociale, medische en 
economische gevolgen van dit abnormale gedrag kunnen omvangrijk zijn en worden 
door de hele maatschappij als zeer problematisch en ontwrichtend bestempeld. 
Een probleem dat verergert door het ontbreken van effectieve farmaco- of 
gedragstherapieën voor antisociale probleemgedrag. Om doeltreffende 
interventie- en preventiemethoden te ontwikkelen is het noodzakelijk 
gedetailleerd inzicht te krijgen in de onderliggende neurobiologische 
mechanismen van agressief en gewelddadig gedrag. Onderzoekster Dee Natarajan 
vergeleek hiervoor de serotoninehuishouding van zeer agressieve en minder 
agressieve muizen. Het blijkt dat de vechtlustige muis een verstoorde 
serotoninehuishouding heeft. > lees verder

    

   Contact: Deepa Natarajan, e-mail: d.natarajan@xxxxxx 

    

   Verwante stormvogelsoorten in Antarctica bekampen de elementen 
verschillend
   Stormvogels zijn de talrijkste vogels in de zeeën rondom Antarctica. 
Gedurende drie broedseizoenen bestudeerde Jeroen Creuwels de ecologie van 
stormvogels op het kleine rotsachtige eilandje Ardery in Antarctica. 
Antarctische en Zuidelijke stormvogels hebben ruim drie maanden nodig vanaf het 
leggen van hun ei tot het uitvliegen van hun jong, terwijl gunstige 
omstandigheden tijdens de Antarctische zomer maar nauwelijks langer duren. 
Ondanks een verschillende timing van broeden bereikten beide soorten een 
vergelijkbaar broedsucces. > lees verder

    

   Contact: Jeroen Creuwels, tel: 020-525 5440, e-mail: creuwels@xxxxxx 

    

   Vlaams nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme
   Nationalisme, etnocentrisme, individualisme en autoritarisme in 
Vlaanderen zijn al vaak onderzocht. Tot nu toe was echter nooit een 
longitudinale analyse uitgevoerd, die deze concepten tegelijkertijd en in hun 
onderlinge samenhang heeft onderzocht. Promovendus Toni Toharudin verrichtte 
wel zo'n onderzoek, met behulp van een statistische techniek om causale 
verbanden te toetsen en in te schatten, door uit te gaan van een combinatie van 
statistische data en kwalitatieve causaliteitsveronderstellingen. Toharudin 
concludeert dat etnocentrisme een wederkerige positieve feedback-relatie heeft 
met zowel autoritarisme als individualisme. Ook werkt autoritarisme 
individualisme in de hand. Tot slot wordt nationalisme bevorderd door 
individualisme en etnocentrisme. > lees verder

    

   Contact: Toni Toharudin, tel: 06 27796002, e-mail: toni.t0104@xxxxxxxxx 

    

   Nieuw licht op auto-immuunziekte Pemphigus
   Het proefschrift van Mira Oktarina werpt een nieuw licht op de 
auto-immuunziekte Pemphigus. De blaarvorming die optreedt bij de ziekte was 
eerder alleen onderzocht in modellen; nu is voor het eerst duidelijk wat er 
echt gebeurt op de huid. Bij Pemphigus laten huidcellen los door afzetting van 
de antistof immuunglobuline G in de opperhuid. Daardoor ontstaan vaak ernstige 
blaren. Oktarina onderzocht het proces van de loslating van de huidcellen bij 
patiënten van het Centrum voor Blaarziekten van het UMCG in Groningen. > lees 
verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
voorlichting@xxxxxxxxxxx 

    

   De zelfzuchtige genen van de schildluis
   In haar promotieonderzoek toont Laura Ross aan dat de grote 
verscheidenheid aan voortplantingsmechanismen die er onder levende wezens 
bestaan, bij schildluizen inderdaad hebben kunnen evalueren als direct gevolg 
van de zogenaamde 'zelfzuchtige genen'. > lees verder

    

   Contact: mw. Laura Ross, tel: 06 24748958, e-mail: l.ross@xxxxxx 

    

   'Open-boektoetsen zijn de toekomst'
   Promotie Marjolein Heijne-Penninga > persbericht 

    


--------------------------------------------------------------------------

   Personalia
    

   Marketing Science Institute benoemt FEB professor Leeflang tot Academic 
Trustee
   Op de Board of Trustees Meeting van het Marketing Science Institute (MSI) 
te San Francisco is Peter Leeflang, hoogleraar Marketing aan de FEB, benoemd 
tot één van de twee nieuwe Academic Trustees van MSI. Kay Lemon (hoogleraar 
Boston College) is de andere nieuw benoemde Academic Trustee. > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Nieuwe uitgave
    

   Grenze(n)loos vertrouwen
   Vanmiddag wordt het boek 'Grenze(n)loos vertrouwen' van prof.dr. Karen 
van Oudenhoven-van der Zee gepresenteerd in het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst leveren onder andere Ruud Lubbers 
en Naema Tahir een bijdrage. > lees verder

    

   Meer informatie: Instituut ISW, Erica Bielsma, tel. 050-363 6917, e-mail: 
e.bielsma@xxxxxx 

    


--------------------------------------------------------------------------

   Agenda
    

   Eerste Han Nakken Lezing + uitreiking Han Nakken Prijs

   Niet in evenwicht, behandelingsvormen voor kinderen met ernstige 
meervoudige beperkingen - Carla Vlaskamp 
   6 december 2010 > lees verder

    

   Studium Generale Groningen

   Terrorism and Freedom - Amos Guiora
   6 december 2010 > lees verder

    

   Studium Generale Groningen

   The Belief Instinct: The Quest for Purity - Dick Houtman
   7 december 2010 > lees verder

    

   Studium Generale Groningen ism. Groninger Stichting voor de Wijsbegeerte

   Door het oog van de filosofie: Sebastien Valkenberg - Geld maakt wél 
gelukkig
   8 december 2010 > lees verder

    

   Studium Generale Groningen

   Kenniscafé: Alledaagse wiskunde in kunst en design
   9 december 2010 > lees verder

    

   International Conference

   Beyond Aftermaths: Contemporary (Post-)Postmodernism in the Shadow of the 
Twentieth Century
   20 en 21 december 2010 > lees verder

    

    

   Meer evenementen: > Universitaire agenda
    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

   Afmelden Nieuwsbrief

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese 
research-universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is 
maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. Talent, 
ambitie en prestatie van de 27.000 studenten en 5.500 medewerkers worden waar 
mogelijk gehonoreerd.
   

 

GIF image

GIF image

GIF image

GIF image

JPEG image

Attachment: image005.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: