[PWC-MEDIA] NIHC nieuwsbericht: Tweede Kamercommissie OCW in gesprek over impact hersen- en cognitieonderzoek NL

 • From: "Mesters, E.L.P. [Manoe]" <m.mesters@xxxxxx>
 • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 4 Feb 2015 11:52:40 +0000

[cid:image001.jpg@01D04079.536BD260]Hersen- en cognitieonderzoek is méér dan hot
NIHC gaat in gesprek met Vaste Kamercommissie OCW over impact onderzoekJe kunt geen krant openslaan of er staat een bericht in over de hersenen. Hoe 
werken onze hersenen; hoe gedragen mensen zich als individu of binnen een 
groep; wie is kwetsbaar voor hersenziektes: het onderwerp fascineert het brede 
publiek. Maar verdient het daarmee ook een prominente plaats op de Nederlandse 
Wetenschapsagenda? De raadsleden van het NWO regieorgaan Nationaal Initiatief 
Hersenen & Cognitie (NIHC) Peter Hagoort en Marian Joëls vinden van wel en 
gaan op 5 februari met leden van de Vaste Kamercommissie OCW in gesprek over de 
impact van het Nederlandse hersen- en cognitieonderzoek.

"Uit een onlangs verschenen onderzoeksrapport van Elsevier blijkt dat 
wereldwijd bijna 1 op de 5 wetenschappelijke artikelen gaat over hersenen en 
cognitie. Nederland scoort hier zelfs nog ruim boven; meer dan een kwart van 
alle publicaties in Nederland betreft de hersenen. Het is goed ons te 
realiseren dat ons land hierin een van de sterkste groeiers is in de afgelopen 
5 jaar en inmiddels wereldwijd aan kop staat", aldus Marian Joëls, directeur 
van het Brain Center Rudolf Magnus van het UMC Utrecht.

Nederland in de voorhoede
"Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief is de impact van onderzoek over 
hersenen en cognitie groot", zo stelt Peter Hagoort, hoogleraar cognitieve 
neurowetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. "Op basis van de field 
weighted citation index (een algemeen gebruikte kwaliteitsindicator) is 
Nederland het sterkste land in de wereld, ruim voor de VS, Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. Deze omvang en kwaliteit blijkt ook uit de in competitie 
verworven subsidies. Binnen de NWO Vernieuwingsimpuls valt bijvoorbeeld 20% van 
alle honoreringen binnen het domein hersenen en cognitie. In het EU 7e 
Kaderprogramma (waaronder concerted actions en ERC grants) werd 2 miljard euro 
toegekend aan hersenonderzoek in brede zin. Opnieuw was Nederland hierin 
bovengemiddeld succesvol."

Beter begrijpen, beter benutten
De uitkomsten van hersen- en cognitieonderzoek zijn van groot belang voor de 
maatschappij, zo stellen de raadsleden van het NIHC. "Waardevolle inzichten 
kunnen worden verkregen over de wijze waarop informatie op een effectieve wijze 
wordt overgebracht en verwerkt; inzichten die vervolgens op een evidence-based 
manier getoetst kunnen worden in het onderwijs. Een veilige maatschappij vraagt 
om betere kennis over ons gedrag en vroege identificatie van diegenen die 
dreigen te ontsporen. Hersenziektes, zeker in een verouderende maatschappij, 
worden een toenemende belasting, niet alleen vanuit economisch maar ook sociaal 
oogpunt. Eén op de vier mensen krijgt een hersenaandoening, en in veel gevallen 
is behandeling nog maar beperkt mogelijk", zegt Joëls. Het is om deze 
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden dat in 2010 het NIHC van start 
is gegaan.

Nationale Wetenschapsagenda 2015
Het hersen- en cognitieveld is goed georganiseerd, vult Hagoort aan. "Met de 
oprichting van het regieorgaan NIHC is versnippering tegengegaan en synergie 
bevorderd. In de geest van de Wetenschapsvisie wordt interdisciplinariteit 
nagestreefd om uitstaande problemen op te lossen, niet gehinderd door 
verkokering. Door de goede organisatiegraad kan het veld snel reageren op 
nieuwe ontwikkelingen en grensverleggend onderzoek bevorderen, nu en in de 
toekomst. Om al deze redenen is een prominente positie van dit onderwerp binnen 
de Nationale Wetenschapsagenda 2015 gerechtvaardigd en belangrijk."

Aanleiding voor het gesprek met de Tweede Kamerleden is de overhandiging op 4 
december 2014 van de NIHC-publicatie 'Beter begrijpen, beter 
benutten'<http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/nihc/lancering-uitgave-beter-begrijpen-beter-benutten.html>
 aan Agnes Wolbert, voorzitter van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Het gesprek op 5 februari is openbaar en te volgen via de 
livestream<http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat> uit de Aletta 
Jacobszaal (11.00 - 12.00 uur).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einde bericht

Over NIHC
Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) is een nationaal 
onderzoeksverband waarbinnen onder anderen taalwetenschappers, ICT-ers, 
psychiaters, neurologen, biologen, psychologen en pedagogen samen 
wetenschappelijk onderzoek doen naar de hersenen en hun invloed op menselijk 
gedrag en de maatschappij. Het NIHC streeft naar excellent onderzoek voor een 
beter begrip van hersenen en gedrag, maar ook naar toepassing van die 
onderzoeksresultaten binnen concrete maatschappelijke vraagstukken. Het NIHC is 
een regieorgaan van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO).

Meer informatie
*       Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC)
*       t.: +31 (0)70 349 44 53 , 
m.mesters@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.mesters@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
*       www.hersenenencognitie.n<http://www.hersenenencognitie.n> l

·         Twitter<https://twitter.com/BrainCognition> (@braincognition)

JPEG image

Other related posts:

 • » [PWC-MEDIA] NIHC nieuwsbericht: Tweede Kamercommissie OCW in gesprek over impact hersen- en cognitieonderzoek NL - Mesters, E.L.P. [Manoe]